ERF
search
accessibility

Diplomski studij Edukacijska rehabilitacija

Nositelj diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Izvoditelji diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija:

Voditeljica diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija: izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela

Trajanje studija: dvije akademske godine ili 4 semestra

ECTS bodovi: 120

Naziv stručnjaka: sveučilišni magistar edukacijske rehabilitacije (univ. mag. rehab. educ.)

Studijski program je organiziran kroz tri modula:

  1. Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
  2. Rehabilitacija osoba oštećena vida
  3. Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije

U okviru studijskog programa Edukacijska rehabilitacije studenti stječu znanja o dijagnostičkim, edukacijskim i terapijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji u područjima: oštećenja vida, motorički poremećaji, kronične bolesti i art terapije, te inkluzivna edukacija i rehabilitacija.

Znanja

Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija

Studenti po završetku modula mogu analizirati značajke razvoja i funkcioniranja, u različitim socijalnim kontekstima, djece i odraslih osoba s teškoćama učenja, ADHD-om, sniženim intelektualnim sposobnostima, poremećajima iz autističnog spektra te višestrukim teškoćama. Znaju odabrati primjerene tehnike procjene, provesti procjenu, integrirati podatke iz različitih izvora procjene te razumjeti ishode procjene na izradu individualiziranih programa i procesa poučavanja. Samostalno kreiraju, primjenjuju i evaluiraju individualizirane edukacijsko-rehabilitacijske postupke primjerene specifičnim potrebama pojedinaca i skupina djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Samostalno kreiraju, provode i evaluiraju plan podrške u ranom razvoju, odgoju i obrazovanju i zapošljavanju. Samostalno kreiraju, provode i evaluiraju aktivnosti unapređenja socijalne inkluzije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na svim razinama ekoloških sustava. Argumentima zastupaju suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava. Zastupaju shvaćanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta (obitelj, odgojno – obrazovne ustanove, šira okolina). Sposobni su promicati prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja kao i osoba s invaliditetom u zajednici.

Modul: Rehabilitacija osoba oštećena vida

U dijelu studijskog programa koji se odnosi na proučavanje fenomenologije osoba s teškoćama vizualne percepcije, studenti diplomskog studija stječu znanja i vještine planiranja, kreiranja i provođenja edukacijsko-rehabilitacijske procjene osoba s teškoćama vizualne percepcije kao i mogućnost samostalne realizacije cjelokupnog edukacijsko-rehabilitacijskog rada sa slijepim i slabovidnim osobama. Tijekom studija se stječu specifična znanja i vještine ta se razvija usmjerenost na suvremeni pristup u edukacijsko-rehabilitacijskom području. Kroz ovaj program studenti također stječu i kompetencije potrebne za suradnju s različitim profilima stručnjaka koji su profesionalno vezani uz osobe s teškoćama vizualne percepcije te razvijaju vještine potrebne za profesionalnu komunikaciju s njima usmjerenu prema što kvalitetnijoj podršci.

Modul: Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije

U dijelu studijskog programa koji se odnosi na modul Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije studenti stječu kompetencije za primjenu diferencijalne dijagnostike, na osnovi analize psihosomatskih somatopsihičkih i psihosocijalnih čimbenika u ponašanju osobe; integrativnih, holističkih i sofroloških modela u prevenciji, edukaciji, terapiji, ranoj razvojnoj i kompleksnoj rehabilitaciji i palijativnoj skrbi; za primjenu kreativnih terapija i art terapija te drugih komplementarnih suportivnih metoda uz standardne oblike edukacije, liječenja i rehabilitacije; prikladnih metoda kliničke procjene; samostalno koncipiranje protokola za terapiju, edukaciju i evaluaciju (ovisno o dijagnozi, kliničkoj slici i potrebama subjekta...); interdisciplinarnu komunikaciju; multidimenzionalne pristupe u otkrivanju i podržavanju životnih potencijala i kvalitete življenja.

Kompetencije

Magistri edukacijske rehabilitacije imaju usvojena znanja i vještine potrebne za:

  • profesionalnu interdisciplinarnu suradnju (u edukaciji, rehabilitaciji i kliničkoj praksi)
  • neposredni odgojno-obrazovni rad
  • savjetovanje drugih stručnjaka i roditelja, kao i za superviziju rada prvostupnika koji je završio preddiplomski studij edukacijske – rehabilitacije
  • Osposobljeni su za pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija
  • Sposobni su planirati i provoditi znanstvena istraživanja
  • Imaju razvijenu svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u edukacijsko-rehabilitacijskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje.

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao / stekla naziv. Studij je zasnovan na znanjima iz interdisciplinarnog područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti pod kojima se podrazumijevaju različiti dijagnostički, edukacijski i rehabilitacijski postupci koji su povezani s oštećenjima vida, teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), intelektualnim teškoćama, poremećajima iz autističnog spektra, višestrukim teškoćama, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, kreativnim i art/ekspresivnim terapijama. Završetkom ovoga studija student stječe kompetencije koje mu omogućavaju zapošljavanje na poslove visoke složenosti, regulirane Zakonom o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 124, 2011).

Mogućnosti zapošljavanja

Magistar edukacijske rehabilitacije može obavljati samostalnu edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost u radnom odnosu ili u privatnoj praksi u ustanovama u kojima se obavlja djelatnost zdravstva, znanosti, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi na poslovima visoke složenosti (Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj znanosti, Narodne novine, broj 124, 2011).

Studij je zasnovan na znanjima iz interdisciplinarnog područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti pod kojima se podrazumijevaju različiti dijagnostički, edukacijski i rehabilitacijski postupci koji su povezani s oštećenjima vida, teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), intelektualnim teškoćama, poremećajima iz autističnog spektra, višestrukim teškoćama, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, kreativnim i art/ekspresivnim terapijama.

Više informacija o trenutnim mogućnostima zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Preporuke HZZ-a

Nastavni plan i program

Izvedbeni plan nastave - modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Fulgosi Masnjak, R.
60
30P+30KL
1
5.0
Žic Ralić, A.
60
30P+15PK+15S
1
5.0
Cvitković, D.; Wagner Jakab, A.
60
30P+10A+5KL+15S
1
5.0
Stančić, Z.
60
30P+30KL
1
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Roje Bedeković, M.; Bosnar Puretić, M.
30
15P+15S
1, 3
3.0
Stančić, Z.
45
30P+15S
1, 3
2.0
Alimović, S.; Katušić, A.
30
30P
1, 3
4.0
Miholić, D.
60
15P+30PK+15S
1, 3
3.0
Fulgosi Masnjak, R.
45
15P+30KL
1, 3
ECTS Obvezni predmeti - Edukacijska rehabilitacija (VID i ART), 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (VID i ART), 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Runjić, T.
60
30P+15A+15S
1, 3
5.0
Lisak Šegota, N.
60
30P+30PK
1, 3
5.0
Katušić, A.
60
30P+15KL+15S
1, 3
5.0
Pinjatela, R.
60
30P+30S
1, 3
5.0
Martinec, R.
45
15P+30PK
1, 3
5.0
Runjić, T.
60
30P+30S
1, 3
5.0
Miholić, D.
60
30P+30S
1, 3
4.0
Bilić Prcić, A.
45
15P+15KL+15S
1, 3
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
3.0
Kiš-Glavaš, L.
90
15DS+75KL
1, 2, 3, 4
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Löw, A.; Salkičević, S.
45
15P+30PK
2
5.0
Pintarić Mlinar, L.
60
30P+15KL+15S
2
4.0
Žic Ralić, A.
50
50PK
2
5.0
Stošić, J.
60
30P+15KL+15S
2
3.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15PK
2
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 2. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Žic Ralić, A.
45
15P+30PK
2, 4
5.0
Lenček, M.
60
30P+30KL
2, 4
3.0
Wagner Jakab, A.
45
15P+30KL
2, 4
3.0
Jevtović, S.; Boričević Maršanić, V.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Novak, M.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Žic Ralić, A.
45
15P+30PK
2, 4
ECTS Obvezni predmeti Edukacijska rehabilitacija: VID i ART, 2. semestar
=> Obavezni predmeti - Edukacijska rehabilitacija: VID i ART (2. semestar) - bez ograničenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Alimović, S.
60
30P+30KL
2, 4
5.0
Miholić, D.
75
30P+15A+30S
2, 4
4.0
Löw, A.; Salkičević, S.
45
15P+30PK
2, 4
6.0
Alimović, S.
60
15P+30KL+15S
2, 4
3.0
Breitenfeld, T.
45
30P+15S
2, 4
6.0
Martinec, R.
45
15P+30S
2, 4
3.0
Jevtović, S.
45
30P+15S
2, 4
4.0
Buljevac, M.
45
30P+15S
2, 4
3.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15KL
2, 4
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Stančić, Z.
60
15P+30KL+15S
3
5.0
Bratković, D.
60
30P+30KL
3
5.0
Stošić, J.
60
30P+15KL+15S
3
5.0
Kiš-Glavaš, L.
45
30P+15S
3
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Roje Bedeković, M.; Bosnar Puretić, M.
30
15P+15S
1, 3
3.0
Stančić, Z.
45
30P+15S
1, 3
2.0
Alimović, S.; Katušić, A.
30
30P
1, 3
4.0
Miholić, D.
60
15P+30PK+15S
1, 3
3.0
Fulgosi Masnjak, R.
45
15P+30KL
1, 3
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 3. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Pejčinović, R.
60
30P+30A
3
4.0
Bratković, D.; Jevtović, S.
60
30P+15A+15S
3
3.0
Bonetti, L.
45
15P+30KL
3
3.0
Miholić, D.
30
15P+15S
3
3.0
Pintarić Mlinar, L.
45
15P+30A
3
ECTS Obvezni predmeti - Edukacijska rehabilitacija (VID i ART), 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (VID i ART), 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Runjić, T.
60
30P+15A+15S
1, 3
5.0
Lisak Šegota, N.
60
30P+30PK
1, 3
5.0
Katušić, A.
60
30P+15KL+15S
1, 3
5.0
Pinjatela, R.
60
30P+30S
1, 3
5.0
Martinec, R.
45
15P+30PK
1, 3
5.0
Runjić, T.
60
30P+30S
1, 3
5.0
Miholić, D.
60
30P+30S
1, 3
4.0
Bilić Prcić, A.
45
15P+15KL+15S
1, 3
ECTS Obvezni predmeti - Edukacijska rehabilitacija (VID i ART), 3. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (VID i ART), 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Pinjatela, R.
60
15P+30A+15S
3
5.0
Bilić Prcić, A.; Periša, M.
60
30P+30A
3
6.0
Miholić, D.
75
30P+15A+30S
3
5.0
Sikirić, D.
60
30P+30KL
3
6.0
Runjić, T.
60
15P+30KL+15S
3
6.0
Martinec, R.
45
15P+30S
3
4.0
Runjić, T.
45
15P+15A+15S
3
4.0
Kiš-Glavaš, L.
45
30P+15S
3
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0
300
300S
4
4.0
Lisak Šegota, N.
45
30P+15PK
4
4.0
Žic Ralić, A.
50
50A
4
5.0
Wagner Jakab, A.
60
30P+30KL
4
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 2. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Žic Ralić, A.
45
15P+30PK
2, 4
5.0
Lenček, M.
60
30P+30KL
2, 4
3.0
Wagner Jakab, A.
45
15P+30KL
2, 4
3.0
Jevtović, S.; Boričević Maršanić, V.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Novak, M.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Žic Ralić, A.
45
15P+30PK
2, 4
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 4. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Vatavuk, Z.
60
15P+30PK+15S
4
5.0
Stančić, Z.
75
30P+30A+15S
4
ECTS Obvezni predmeti Edukacijska rehabilitacija: VID i ART, 2. semestar
=> Obavezni predmeti - Edukacijska rehabilitacija: VID i ART (2. semestar) - bez ograničenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Alimović, S.
60
30P+30KL
2, 4
5.0
Miholić, D.
75
30P+15A+30S
2, 4
4.0
Löw, A.; Salkičević, S.
45
15P+30PK
2, 4
6.0
Alimović, S.
60
15P+30KL+15S
2, 4
3.0
Breitenfeld, T.
45
30P+15S
2, 4
6.0
Martinec, R.
45
15P+30S
2, 4
3.0
Jevtović, S.
45
30P+15S
2, 4
4.0
Buljevac, M.
45
30P+15S
2, 4
3.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15KL
2, 4
ECTS Obvezni predmeti Edukacijska rehabilitacija: VID i ART, 4. semestar
=> Obvezni predmeti od EDU REH: VID i ART za INKLUZIJA - 4. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Miholić, D.
75
30P+45S
4
5.0
Sikirić, D.
60
30P+30A
4
4.0
Runjić, T.
60
15P+45KL
4
4.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15KL
4
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Izvedbeni plan nastave - modul: Rehabilitacija osoba oštećena vida

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Runjić, T.
60
30P+15A+15S
1
5.0
Lisak Šegota, N.
60
30P+30PK
1
2.0
Alimović, S.
30
30PK
1
5.0
Runjić, T.
60
30P+30S
1
4.0
Bilić Prcić, A.
45
15P+15KL+15S
1
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Roje Bedeković, M.; Bosnar Puretić, M.
30
15P+15S
1, 3
3.0
Stančić, Z.
45
30P+15S
1, 3
2.0
Alimović, S.; Katušić, A.
30
30P
1, 3
4.0
Miholić, D.
60
15P+30PK+15S
1, 3
3.0
Fulgosi Masnjak, R.
45
15P+30KL
1, 3
ECTS Obvezni predmeti - Edukacijska rehabilitacija (INK i ART), 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (INK i ART), 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Fulgosi Masnjak, R.
60
30P+30KL
1, 3
5.0
Žic Ralić, A.
60
30P+15PK+15S
1, 3
5.0
Katušić, A.
60
30P+15KL+15S
1, 3
5.0
Pinjatela, R.
60
30P+30S
1, 3
5.0
Martinec, R.
45
15P+30PK
1, 3
5.0
Miholić, D.
60
30P+30S
1, 3
5.0
Cvitković, D.; Wagner Jakab, A.
60
30P+10A+5KL+15S
1, 3
5.0
Stančić, Z.
60
30P+30KL
1, 3
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
3.0
Kiš-Glavaš, L.
90
15DS+75KL
1, 2, 3, 4
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Alimović, S.
60
30P+30KL
2
6.0
Alimović, S.
60
15P+30KL+15S
2
2.0
Alimović, S.
30
30PK
2
4.0
Buljevac, M.
45
30P+15S
2
3.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15KL
2
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 2. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Žic Ralić, A.
45
15P+30PK
2, 4
5.0
Lenček, M.
60
30P+30KL
2, 4
3.0
Wagner Jakab, A.
45
15P+30KL
2, 4
3.0
Jevtović, S.; Boričević Maršanić, V.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Novak, M.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Žic Ralić, A.
45
15P+30PK
2, 4
ECTS Obvezni predmeti Edukacijska rehabilitacija: INKLUZIJA i ART, 2. semestar
=> Obvezni predmeti od EDU REH: INKLUZIJA i ART za VID - 2. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Miholić, D.
75
30P+15A+30S
2, 4
3.0
Löw, A.; Salkičević, S.
45
15P+30PK
2, 4
4.0
Löw, A.; Salkičević, S.
45
15P+30PK
2, 4
5.0
Pintarić Mlinar, L.
60
30P+15KL+15S
2, 4
3.0
Breitenfeld, T.
45
30P+15S
2, 4
5.0
Stošić, J.
60
30P+15KL+15S
2, 4
6.0
Martinec, R.
45
15P+30S
2, 4
3.0
Jevtović, S.
45
30P+15S
2, 4
3.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15PK
2, 4
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Bilić Prcić, A.; Periša, M.
60
30P+30A
3
5.0
Sikirić, D.
60
30P+30KL
3
6.0
Runjić, T.
60
15P+30KL+15S
3
2.0
Alimović, S.
30
30PK
3
4.0
Runjić, T.
45
15P+15A+15S
3
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Roje Bedeković, M.; Bosnar Puretić, M.
30
15P+15S
1, 3
3.0
Stančić, Z.
45
30P+15S
1, 3
2.0
Alimović, S.; Katušić, A.
30
30P
1, 3
4.0
Miholić, D.
60
15P+30PK+15S
1, 3
3.0
Fulgosi Masnjak, R.
45
15P+30KL
1, 3
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 3. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Pejčinović, R.
60
30P+30A
3
4.0
Bratković, D.; Jevtović, S.
60
30P+15A+15S
3
3.0
Bonetti, L.
45
15P+30KL
3
3.0
Miholić, D.
30
15P+15S
3
3.0
Pintarić Mlinar, L.
45
15P+30A
3
ECTS Obvezni predmeti - Edukacijska rehabilitacija (INK i ART), 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (INK i ART), 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Fulgosi Masnjak, R.
60
30P+30KL
1, 3
5.0
Žic Ralić, A.
60
30P+15PK+15S
1, 3
5.0
Katušić, A.
60
30P+15KL+15S
1, 3
5.0
Pinjatela, R.
60
30P+30S
1, 3
5.0
Martinec, R.
45
15P+30PK
1, 3
5.0
Miholić, D.
60
30P+30S
1, 3
5.0
Cvitković, D.; Wagner Jakab, A.
60
30P+10A+5KL+15S
1, 3
5.0
Stančić, Z.
60
30P+30KL
1, 3
ECTS Obvezni predmeti - Edukacijska rehabilitacija (INK i ART), 3. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (INK i ART), 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Pinjatela, R.
60
15P+30A+15S
3
5.0
Stančić, Z.
60
15P+30KL+15S
3
6.0
Miholić, D.
75
30P+15A+30S
3
5.0
Bratković, D.
60
30P+30KL
3
5.0
Stošić, J.
60
30P+15KL+15S
3
6.0
Martinec, R.
45
15P+30S
3
4.0
Kiš-Glavaš, L.
45
30P+15S
3
5.0
Kiš-Glavaš, L.
45
30P+15S
3
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0
300
300S
4
5.0
Sikirić, D.
60
30P+30A
4
2.0
Alimović, S.
30
30PK
4
4.0
Runjić, T.
60
15P+45KL
4
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 2. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Žic Ralić, A.
45
15P+30PK
2, 4
5.0
Lenček, M.
60
30P+30KL
2, 4
3.0
Wagner Jakab, A.
45
15P+30KL
2, 4
3.0
Jevtović, S.; Boričević Maršanić, V.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Novak, M.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Žic Ralić, A.
45
15P+30PK
2, 4
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 4. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Vatavuk, Z.
60
15P+30PK+15S
4
5.0
Stančić, Z.
75
30P+30A+15S
4
ECTS Obvezni predmeti Edukacijska rehabilitacija: INKLUZIJA i ART, 2. semestar
=> Obvezni predmeti od EDU REH: INKLUZIJA i ART za VID - 2. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Miholić, D.
75
30P+15A+30S
2, 4
3.0
Löw, A.; Salkičević, S.
45
15P+30PK
2, 4
4.0
Löw, A.; Salkičević, S.
45
15P+30PK
2, 4
5.0
Pintarić Mlinar, L.
60
30P+15KL+15S
2, 4
3.0
Breitenfeld, T.
45
30P+15S
2, 4
5.0
Stošić, J.
60
30P+15KL+15S
2, 4
6.0
Martinec, R.
45
15P+30S
2, 4
3.0
Jevtović, S.
45
30P+15S
2, 4
3.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15PK
2, 4
ECTS Obvezni predmeti Edukacijska rehabilitacija - INKLUZIJA i ART, 4. semestar
=> Obvezni predmeti od EDU REH: INKLUZIJA i ART za VID - 4. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Miholić, D.
75
30P+45S
4
4.0
Lisak Šegota, N.
45
30P+15PK
4
4.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15KL
4
5.0
Wagner Jakab, A.
60
30P+30KL
4
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Izvedbeni plan nastave - modul: Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Katušić, A.
60
30P+15KL+15S
1
5.0
Pinjatela, R.
60
30P+30S
1
5.0
Martinec, R.
45
15P+30PK
1
2.0
Martinec, R.
30
30PK
1
5.0
Miholić, D.
60
30P+30S
1
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Roje Bedeković, M.; Bosnar Puretić, M.
30
15P+15S
1, 3
3.0
Stančić, Z.
45
30P+15S
1, 3
2.0
Alimović, S.; Katušić, A.
30
30P
1, 3
4.0
Miholić, D.
60
15P+30PK+15S
1, 3
3.0
Fulgosi Masnjak, R.
45
15P+30KL
1, 3
ECTS Obvezni predmeti - Edukacijska rehabilitacija (INK i VID), 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (INK i VID), 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Fulgosi Masnjak, R.
60
30P+30KL
1, 3
5.0
Žic Ralić, A.
60
30P+15PK+15S
1, 3
6.0
Runjić, T.
60
30P+15A+15S
1, 3
5.0
Lisak Šegota, N.
60
30P+30PK
1, 3
5.0
Runjić, T.
60
30P+30S
1, 3
4.0
Bilić Prcić, A.
45
15P+15KL+15S
1, 3
5.0
Cvitković, D.; Wagner Jakab, A.
60
30P+10A+5KL+15S
1, 3
5.0
Stančić, Z.
60
30P+30KL
1, 3
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
3.0
Kiš-Glavaš, L.
90
15DS+75KL
1, 2, 3, 4
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Miholić, D.
75
30P+15A+30S
2
4.0
Löw, A.; Salkičević, S.
45
15P+30PK
2
3.0
Breitenfeld, T.
45
30P+15S
2
2.0
Martinec, R.
30
30PK
2
6.0
Martinec, R.
45
15P+30S
2
3.0
Jevtović, S.
45
30P+15S
2
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 2. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Žic Ralić, A.
45
15P+30PK
2, 4
5.0
Lenček, M.
60
30P+30KL
2, 4
3.0
Wagner Jakab, A.
45
15P+30KL
2, 4
3.0
Jevtović, S.; Boričević Maršanić, V.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Novak, M.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Žic Ralić, A.
45
15P+30PK
2, 4
ECTS Obvezni predmeti Edukacijska rehabilitacija: INKLUZIJA i VID, 2. semestar
=> Obvezni predmeti od EDU REH: INKLUZIJA i VID za ART - 2. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Alimović, S.
60
30P+30KL
2, 4
3.0
Löw, A.; Salkičević, S.
45
15P+30PK
2, 4
5.0
Pintarić Mlinar, L.
60
30P+15KL+15S
2, 4
6.0
Alimović, S.
60
15P+30KL+15S
2, 4
5.0
Stošić, J.
60
30P+15KL+15S
2, 4
4.0
Buljevac, M.
45
30P+15S
2, 4
3.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15PK
2, 4
3.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15KL
2, 4
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Pinjatela, R.
60
15P+30A+15S
3
6.0
Miholić, D.
75
30P+15A+30S
3
2.0
Pinjatela, R.
30
30PK
3
6.0
Martinec, R.
45
15P+30S
3
4.0
Kiš-Glavaš, L.
45
30P+15S
3
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Roje Bedeković, M.; Bosnar Puretić, M.
30
15P+15S
1, 3
3.0
Stančić, Z.
45
30P+15S
1, 3
2.0
Alimović, S.; Katušić, A.
30
30P
1, 3
4.0
Miholić, D.
60
15P+30PK+15S
1, 3
3.0
Fulgosi Masnjak, R.
45
15P+30KL
1, 3
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 3. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Pejčinović, R.
60
30P+30A
3
4.0
Bratković, D.; Jevtović, S.
60
30P+15A+15S
3
3.0
Bonetti, L.
45
15P+30KL
3
3.0
Miholić, D.
30
15P+15S
3
3.0
Pintarić Mlinar, L.
45
15P+30A
3
ECTS Obvezni predmeti - Edukacijska rehabilitacija (INK i VID), 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (INK i VID), 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Fulgosi Masnjak, R.
60
30P+30KL
1, 3
5.0
Žic Ralić, A.
60
30P+15PK+15S
1, 3
6.0
Runjić, T.
60
30P+15A+15S
1, 3
5.0
Lisak Šegota, N.
60
30P+30PK
1, 3
5.0
Runjić, T.
60
30P+30S
1, 3
4.0
Bilić Prcić, A.
45
15P+15KL+15S
1, 3
5.0
Cvitković, D.; Wagner Jakab, A.
60
30P+10A+5KL+15S
1, 3
5.0
Stančić, Z.
60
30P+30KL
1, 3
ECTS Obvezni predmeti - Edukacijska rehabilitacija (INK i VID), 3. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (INK i VID), 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Bilić Prcić, A.; Periša, M.
60
30P+30A
3
5.0
Stančić, Z.
60
15P+30KL+15S
3
5.0
Sikirić, D.
60
30P+30KL
3
5.0
Bratković, D.
60
30P+30KL
3
6.0
Runjić, T.
60
15P+30KL+15S
3
5.0
Stošić, J.
60
30P+15KL+15S
3
4.0
Runjić, T.
45
15P+15A+15S
3
5.0
Kiš-Glavaš, L.
45
30P+15S
3
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0
300
300S
4
5.0
Miholić, D.
75
30P+45S
4
4.0
Lisak Šegota, N.
45
30P+15PK
4
2.0
Katušić, A.
30
30PK
4
4.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15KL
4
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 2. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Žic Ralić, A.
45
15P+30PK
2, 4
5.0
Lenček, M.
60
30P+30KL
2, 4
3.0
Wagner Jakab, A.
45
15P+30KL
2, 4
3.0
Jevtović, S.; Boričević Maršanić, V.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Novak, M.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Žic Ralić, A.
45
15P+30PK
2, 4
ECTS Edukacijska rehabilitacija, 4. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi moduli), 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Vatavuk, Z.
60
15P+30PK+15S
4
5.0
Stančić, Z.
75
30P+30A+15S
4
ECTS Obvezni predmeti Edukacijska rehabilitacija: INKLUZIJA i VID, 2. semestar
=> Obvezni predmeti od EDU REH: INKLUZIJA i VID za ART - 2. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Alimović, S.
60
30P+30KL
2, 4
3.0
Löw, A.; Salkičević, S.
45
15P+30PK
2, 4
5.0
Pintarić Mlinar, L.
60
30P+15KL+15S
2, 4
6.0
Alimović, S.
60
15P+30KL+15S
2, 4
5.0
Stošić, J.
60
30P+15KL+15S
2, 4
4.0
Buljevac, M.
45
30P+15S
2, 4
3.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15PK
2, 4
3.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15KL
2, 4
ECTS Obvezni predmeti Edukacijska rehabilitacija: INKLUZIJA i VID, 4. semestar
=> Obvezni predmeti od EDU REH: INKLUZIJA i VID za ART - 4. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Sikirić, D.
60
30P+30A
4
4.0
Runjić, T.
60
15P+45KL
4
5.0
Wagner Jakab, A.
60
30P+30KL
4
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj