ERF
search
accessibility

Nastavno-klinički centar

Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je nastavna i klinička jedinica fakulteta u kojoj stručnjaci ERF-a pružaju usluge procjene, individualne i grupne podrške te savjetovanja u području edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije.

Vizija 

Sinergijom kliničkog, znanstvenog i nastavnog rada omogućiti pravovremenu i sveobuhvatnu podršku pojedincima u ostvarenju kvalitete života, osobne dobrobiti i društvene uključenosti.

Misija

Misija Nastavno-kliničkog centra, kao sastavnice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, jest omogućiti i podržati sinergiju nastavnog, znanstvenog i stručnog rada razvijanjem i primjenom inovativnih modela usluga usmjerenih napretku matičnih i suradnih struka te napretku društva u cjelini.

O nama

Svakodnevni klinički rad, koji uključuje procjene različitih vrsta teškoća iz područja logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije, kao i kontinuiranu terapiju i podršku kroz individualne i grupne oblike rada, omogućuju i odvijanje nastavnih aktivnosti. Tako se u Centru provodi praktični dio nastave svih preddiplomskih i diplomskih programa te poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji, što Centar čini iznimno vrijednim resursom Fakulteta. U jednoj akademskoj godini održi se oko 1500 sati sveučilišne nastave u Nastavno – kliničkom centru, primarno kroz direktnu opservaciju rada stručnih suradnica s korisnicima.

Više informacija o radu Nastavno-kliničkog centra možete naći na: O nama

Naš stručni tim

Rad se odvija kroz 13 kabineta u kojima rade zaposleni stručni suradnici u znanosti i visokoškolskom obrazovanju (logopedi, edukacijski – rehabilitatori, socijalni pedagozi i psiholozi), nekoliko vanjskih suradnika, ali i velik dio nastavnika Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta. Trenutno je zaposleno 12 stručnih suradnica u znanosti i visokoškolskom obrazovanju, 40 – ak nastavnika je angažirano u neposredan rad s korisnicima te je angažirano nekoliko vanjskih stručnih suradnika. Svojim znanjem, vještinama te profesionalnom etikom jamče sigurno i učinkovito pružanje usluga korisnicima te se kontinuirano obrazuju i specijaliziraju.

Voditeljica Nastavno-kliničkog centra: izv. prof. dr. sc. Gabrijela Ratkajec Gašević

Više informacija o stručnom timu pojedinih kabineta možete naći na: Naš stručni tim

Usluge

Pristup korisnicima je holistički koji podrazumijeva da djelatnici Centra u potpunosti shvaćaju cjelokupne posljedice teškoća korisnika na njihovu kvalitetu života i kvalitetu života njihovih obitelji te ih uvijek uzimaju u obzir kod stručnog savjetovanja. Usluge koje se pružaju temelje se na transdisciplinarnosti pri čemu se odluke o vrsti i načinu pružanja usluga pojedinom korisniku često donose multidisciplinarnom suradnjom i konzilijarno.

Stručne aktivnosti koje se provode u Centru primjer su uspješnog međudjelovanja znanosti, prakse i nastave čime se Centar izdvaja kao mjesto kliničke izvrsnosti za pojedina područja, jedinstveno u Republici Hrvatskoj.

Nastavnici ERF-a i stručni suradnici osiguravaju stručnu potporu za korisnike širokog dobnog raspona koji imaju različite razvojne teškoće ili poremećaje. Svaki kabinet razvija specijalizirane intervencije ili vrši procjenu specifičnih teškoća. Tijekom jedne akademske godine oko 1200 korisnika dobije uslugu u sklopu Centra koja je često interdisciplinarna, multisistemska, i posljedično, uključuje rad nekoliko stručnjaka. Tijekom jedne akademske godine, u prosjeku se odradi oko 6500 sati direktnog rada s korisnicima. Unatoč tome, potrebe su veće što dovodi do čestih lista čekanja za usluge pojedinih kabineta.

Više informacija o uslugama pojedinih kabineta možete naći na: Usluge

Prepoznatljivost i suradnja

Kontinuirani priljev korisnika kao i liste čekanja na pojedine usluge upućuju na podatak da je Centar tijekom godina prepoznat u akademskoj, stručnoj i široj zajednici, na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, kao mjesto osobite znanstveno-stručne ekspertize i izvrsnosti u pružanju neposredne savjetodavno-edukativne i stručne potpore. Centar je kontinuirano prepoznat kao organizacija koja pruža ekspertizu odgojno – obrazovnim ustanovama u području uključivanja učenika s teškoćama u redovne odgojno – obrazovne programe te u kreiranju i provedbi školskih preventivnih programa primarno u području prevencije problema u ponašanju. Centar je dugogodišnji partner pojedinim Područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad u provedbi socijalnih usluga.

Novosti

Novosti o aktualnim zbivanjima možete pronaći na: Novosti

Materijali i publikacije

Materijale i publikacije iz različitih projekata i aktivnosti možete pronaći na: Korisne informacije

Dokumenti

Pravilnik o radu Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2022.)