ERF
search
accessibility

Postupak upisa

Upis na ERF u prvi semestar akademske godine 2024./2025. provodit će se putem razredbenog postupka za pristupnike koji se prije na natječaj za upis studenata u prvu godinu diplomskog studija koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama.

Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a tj. na ERF se ne mogu upisati i pristupnici koji su započeli diplomski studij na nekom drugom visokom učilištu.


Redoviti sveučilišni diplomski studij Edukacijska rehabilitacija

Upisne kvote za upis redovitih studenata u ak. god. 2023./2024.:
70 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Uvjeti upisa na redoviti sveučilišni diplomski studij Edukacijska rehabilitacija u ak. god. 2023./2024.

Uvjeti upisa:

 1. završen sveučilišni prijediplomski studij Rehabilitacija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 2. u inozemstvu završen sveučilišni prijediplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij srodan studiju Rehabilitacija*
 3. prosjek ocjena na završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju ili integriranom sveučilišnom prijediplomskom i diplomskom studiju iz 1. i 2. uvjeta upisa najmanje 3,00;

* O srodnosti studija/studijskih programa odlučuje peteročlano povjerenstvo koje čini prodekan za studije i studente, voditelj Vijeća studija Rehabilitacija/Edukacijska rehabilitacija te pročelnici Odsjeka za oštećenja vida, Odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju i Odsjeka za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije.

Pristupnici koji ne zadovoljavaju navedene kriterije od 1. do 3., a koji se na njih odnose, isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rang lista pristupnika oblikovat će se prema prosjeku ocjena na završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju ili integriranom sveučilišnom prijediplomskom i diplomskom studiju iz toč. 1, 2. i 3. uvjeta upisa temeljem zadovoljavanja navedenih uvjeta do popunjenja kvote.


Redoviti sveučilišni diplomski studij Logopedija

Upisne kvote za upis redovitih studenata u ak. god. 2023./2024.:
85 (državljani RH) + 0 (strani državljani)

Uvjeti upisa na diplomski studij Logopedija u ak. god. 2023./2024.

Uvjeti upisa:

 1. završen prijediplomski sveučilišni studij logopedije:
  a) završen sveučilišni prijediplomski studij Logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - 20 bodova ili
  b) završen drugi sveučilišni prijediplomski studij logopedije - 10 bodova
  (Bodovi navedeni u 1. uvjetu upisa temelje se na stečenim kompetencijama.)
 2. prosjek ocjena na završenom sveučilišnom prijediplomskog studiju logopedije iz 1. uvjeta upisa (toč. a i b)  3,50 i više - prosjek se pretvara u bodove (1:1)

  Sljedeći uvjeti upisa (3.,4. i 5.) primjenjuju se na pristupnike koji nisu završili sveučilišni prijediplomski studij Logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te su isključujući čimbenici ako ih pristupnici ne zadovolje:
   
 3. potvrda liječnika školske medicine – isključujući kriterij/dio natječajne dokumentacije - zadovoljava/ne zadovoljava
  Potvrda liječnika školske medicine na Obrascu objavljenom na mrežnim stranicama ERF-a-razmatra se kao osnova za odluku Povjerenstva ERF-a o zadovoljavanju/nezadovoljavanju uvjeta uz ispunjenje uvjeta 4. i 5.
 4. provjera jezično-govorno-glasovnog statusa - položena/nepoložena
  Nepoložena provjera isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.
 5. provjera znanja lingvističkih pristupa hrvatskom jeziku (pisana i usmena) - položena/nepoložena
  Provjera navedena u 5. uvjetu upisa smatrat će se položenom ako pristupnik ostvari minimalno 60% od ukupno mogućih 100 bodova.
  Literatura - provjera znanja lingvističkih pristupa hrvatskom jeziku

Pristupnici koji ne zadovoljavaju uvjete od 1. do 5., a koji se na njih odnose, isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rang lista pristupnika oblikovat će se prema bodovima iz 1. i 2. uvjeta do popunjenja kvote.


Redoviti sveučilišni diplomski studij Socijalna pedagogija

Upisne kvote za upis redovitih studenata u ak. god. 2023./2024.:
50 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Uvjeti upisa na diplomski studij Socijalna pedagogija u ak. god. 2023./2024.

Uvjeti upisa:

 1. završen sveučilišni prijediplomski studij Socijalna pedagogija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
 2. u inozemstvu završen sveučilišni prijediplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij srodan socijalnoj pedagogiji (npr. studij specijalne pedagogije, studij poremećaja u ponašanju),
 3. završen sveučilišni prijediplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij srodnih znanstvenih disciplina (psihologije, socijalnog rada, sociologije ili pedagogije)

  Sljedeći uvjeti upisa (4. i 5.) primjenjuju se na pristupnike pod 2. za koje povjerenstvo utvrdi da nije ispunjen uvjet srodnosti studija/studijskih programa* i za sve pristupnike pod 3. te su isključujući čimbenici ako ih prethodno navedeni pristupnici na zadovolje.
   
 4. položeni razlikovni predmeti s sveučilišnog prijediplomskog studija Socijalna pedagogija na ERF-u**:

  - Fenomenologija poremećaja u ponašanju (6 ECTS-a)
  - Kriminologija delinkvencije mladih (6 ECTS-a)
  - Teorije prevencije I (2 ECTS-a)
  - Uvod u kriminologiju (5 ECTS-a)
  - Penologija I (3 ECTS-a)
  - Uvod u penološku rehabilitaciju (4 ECTS-a)
  - Kazneno izvršno pravo i penologija I (4 ECTS-a)

  * O srodnosti studija/studijskih programa odlučuje tročlano povjerenstvo koje čini prodekan za studije i studente, pročelnik Odsjeka za kriminologiju i pročelnik Odsjeka za poremećaje u ponašanju.

  ** Studenti imaju mogućnost navedene predmete upisati i položiti isključivo kao izborne predmete tijekom studija na drugom (matičnom) fakultetu.
 5. zadovoljenje/nezadovoljenje zdravstvenih kriterija temeljem potvrde liječnika školske medicine i eventualnog razgovora s pristupnikom

Obvezna natječajna dokumentacija:

 • diploma/ isprava o završenom studiju (izuzevši pristupnike pod toč 1. uvjeta)
 • potvrda o položenim razlikovnim predmetima (ako je primjenjivo)
 • potvrda liječnika školske medicine (ako je primjenjivo)

Pristupnici koji ne zadovoljavaju uvjete od 1. do 5., a koji se na njih odnose, isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rang lista pristupnika oblikovat će se prema prosjeku ocjena na završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju ili integriranom sveučilišnom prijediplomskom i diplomskom studiju iz toč. 1, 2. i 3. uvjeta upisa temeljem zadovoljavanja navedenih uvjeta do popunjenja kvote.