ERF
search
accessibility

Anketa za procjenu rada nastavnika

Sveučilište u Zagrebu provodi anketu čiji je cilj omogućiti studentima vrjednovanje rada nastavnika na pojedinom predmetu u svakom semestru. Svrha ankete nije kontrola rada nastavnika, niti anketa sama za sebe može poboljšati kvalitetu, ali je važan oblik dijagnostike dobrih i loših elemenata nastavnoga procesa iz perspektive studenata.

Provedba studentske Ankete za procjenu rada nastavnika metodom "papir-olovka"

Od akademske godine 2011./2012. na Sveučilištu u Zagrebu vrjednovanje nastave provodi se prema trogodišnjem Revidiranom cikličkom planu anketiranja. Odlukom Senata od 18. listopada 2011. svaka je sastavnica obvezna jedanput u tri godine provesti vrjednovanje nastave metodom "papir-olovka".

Cilj ankete je prikupiti podatke o percepciji studenata o radu nastavnika sa svrhom unaprjeđenja rada nastavnika. Svrha nije kontrola rada nastavnika, niti anketa sama za sebe može poboljšati kvalitetu, ali je važan oblik dijagnostike dobrih i loših aspekata nastavnoga procesa iz perspektive studenata.

Anketni materijal se obrađuje optičkim čitanjem i unosom podataka u računalnu bazu podataka. Za obradu anketnih upitnika odgovoran je sveučilišni Ured za upravljanje kvalitetom. Obrade anketnih upitnika obavljaju se redom pristizanja materijala sastavnica za svaku sastavnicu posebno i u cijelosti. Osoblje koje provodi obradu materijala obavezuje se na čuvanje tajnosti podataka ankete. 

Dovršetkom obrade cjelokupnog anketnog materijala baza podataka se objedinjuje (ukoliko je rađena pomoću više računala i optičkih čitača) te se pohranjuje na trajni medij (CD). Provodi se statistička obrada podataka na razini Sveučilišta i priprema podataka za svaku sastavnicu posebno.

Provedba studentske Ankete za procjenu rada nastavnika on-line metodom

Cilj ankete je prikupiti podatke o percepciji studenata o radu nastavnika sa svrhom unaprjeđenja rada nastavnika. Svrha nije kontrola rada nastavnika, niti anketa sama za sebe može poboljšati kvalitetu, ali je važan oblik dijagnostike dobrih i loših aspekata nastavnoga procesa iz perspektive studenata.

On-line anketa za procjenu rada nastavnika u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU)
Izvan cikličkoga plana studentskoga vrjednovanja rada nastavnika metodom papir-olovka, vrjednovanje rada nastavnika se može provoditi putem Informacijskoga sustava visokih učilišta (ISVU) na obrascu definiranom na razini Sveučilišta u Zagrebu. Preduvjet provedbe vrjednovanja rada nastavnika putem sustava ISVU jesu pripremljeni podaci za provođenje on-line procjene (upisni listovi, nastavne grupe studenata iz predmeta, izvođači nastave).

Anketom se vrjednuje rad nastavnika iz perspektive studenata. Rezultate treba tumačiti uz ograničenje da su dobiveni u različitim uvjetima te da na njih utječe niz čimbenika koji ponekad nisu pod kontrolom nastavnika. Rezultati dobiveni metodom papir-olovka i on-line metodom nisu usporedivi.

Uvid u rezultate procjene ima:

  • Procijenjeni nastavnik
  • Povjerenstvo na sastavnici
  • Druge osobe prema Pravilniku o osiguravanju kvalitete sastavnice

Rezultati anketa za procjenu rada nastavnika