ERF
search
accessibility

Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće ERF-a koje čine svi nastavnici izabrani na znanstveno-nastavna i nastavna radna mjesta, suradnici izabrani na suradnička radna mjesta u nastavi, predstavnici studenata, jedan predstavnik nenastavnog osoblja i jedan predstavnik Nastavno-kliničkog centra. 

Fakultetsko vijeće:

 • donosi Statut ERF-a;
 • bira dekana i prodekane;
 • bira voditelje ustrojbenih jedinica ERF-a;
 • osniva savjetodavna tijela;
 • provodi izbore za članove vijeća područja i Senata Sveučilišta u Zagreb;
 • prihvaća godišnje izvješće dekana;
 • donosi proračun i završni račun ERF-a;
 • donosi izmjene postojećih i prijedloge novih studijskih programa te prati njihovu provedbu;
 • sudjeluje u izradi i daje mišljenje o prijedlogu sveučilišnih nastavnih planova i programa u cjelini ili u dijelovima iz područja svog djelovanja;
 • razvija postojeće i osniva nove istraživačke kapacitete na razini odgovarajuće znanstvene discipline;
 • donosi odluke i druge akte vezane uz provođenje nastavne i znanstvene djelatnosti;
 • pokreće i provodi postupke izbora u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja/radna mjesta;
 • predlaže Senatu Sveučilišta u Zagrebu predloženike za dodjelu zvanja professor emeritus;
 • donosi plan i odobrava uporabu slobodne studijske godine (sabbatical);
 • daje mišljenje o nabavi, postavljanju i uporabi krupne opreme na ERF-u iz područja svog djelovanja;
 • daje suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun ERF-a u vrijednosti između 1.000.000,01 i 3.000.000,00 HRK
 • donosi opće akte ERF-a;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom kojim je uređeno područje visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti, Statutom Sveučilišta i Statutom ERF-a.

Prisustvovanje sjednicama Fakultetskog vijeća obvezno je za sve članove

Fakultetsko vijeće pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna većina članova.

Fakultetsko vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Fakultetskog vijeća, osim u slučajevima za koje zakon kojim je uređeno područje visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti, Statut Sveučilišta i Statut ERF-a određuju drugačije.

Fakultetskom vijeću u radu i odlučivanju pomažu stalna i povremena savjetodavna tijela Fakultetskog vijeća

Ustrojbene jedinice i savjetodavna tijela Fakultetskog vijeća prethodno provode raspravu radi zauzimanja stavova oko pojedinih pitanja koja su dio dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća, a odnose se na njihov djelokrug rada.

O sjednicama Fakultetskog vijeća vodi se pisani zapisnik u koji se unose podaci o mjestu i vremenu održavanja sjednice, imena nazočnih, dnevni red, kratak prikaz rasprave i rada sjednice, te odluke i zaključci. Sjednice Fakultetskog vijeća mogu se zvučno snimati.

Fakultetsko vijeće zasjeda jednom mjesečno, a sjednicama predsjedava dekan. Po potrebi se sazivaju i izvanredne (tematske) sjednice Fakultetskoga vijeća.