ERF
search
accessibility

Radna mjesta

Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (2 izvršitelja)
Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83f, raspisuje NATJEČAJ Za prijam u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik , u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, na određeno vrijeme (do šest mjeseci), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (50% radnog vremena) i Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije (50% radnog vremena) Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije poznavanje rada na računalu poznavanje engleskog jezika Prednosti: iskustvo rada u izvođenju nastave na visokoškolskoj ustanovi  usavršavanje na području ili iskustvo u provedbi neuromotoričkih procjena u dojenačkoj dobi 2. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik , u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, na određeno vrijeme (do šest mjeseci), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije poznavanje rada na računalu poznavanje engleskog jezika Prednosti: iskustvo rada u izvođenju nastave na visokoškolskoj ustanovi  znanstveni i stručni radovi u području alternativne skrbi o djeci i mladima Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu dokaze o ispunjavanju prednosti (ako je primjenjivo) Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/a na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
16.02.2024
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto – stručni suradnik (edukacijski rehabilitator) i na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (logoped) u Nastavno-kliničkom centru ERF-a
Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83f, raspisuje NATJEČAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto – stručni suradnik (edukacijski rehabilitator) ; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta , na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu Uvjeti: završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij edukacijske rehabilitacije, najmanje dvije godine radnog iskustva u području edukacijsko-rehabilitacijske procjene djece, učenika s teškoćama u razvoju i/ili odraslih osoba s invaliditetom ovlaštenje Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora za obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti. Prednosti: iskustvo u izradi i provedbi individualiziranih intervencijskih programa, iskustvo u primjeni kognitivnih strategija učenja i poučavanja, iskustvo u savjetovanju učitelja, roditelja i/ili pomoćnika u nastavi, iskustvo u provedbi grupnog rada s djecom s teškoćama u razvoju i vođenju grupa podrške za roditelje te edukacije za učitelje i odgojitelje, iskustvo sudjelovanja u izvođenju nastave u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Probni rad u trajanju od jednog mjeseca. 2. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (logoped) ; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta , na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu
29.01.2024
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove); interni naziv: logoped, u Nastavno-kliničkom centru ERF-a
Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83f, raspisuje NATJEČAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove); interni naziv: logoped, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na određeno vrijeme (do povratka na rad odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu.
03.01.2024
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na stručna radna mjesta I. vrste – stručni suradnik – edukacijski rehabilitator (1 izvršitelj), psiholog (1 izvršitelj) i socijalni pedagog (1 izvršitelj) u Nastavno-kliničkom centru ERF-a
Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (edukacijski rehabilitator) , u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstvenom polju Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij edukacijske rehabilitacije, višegodišnje (najmanje tri godine) radno iskustvo u području edukacijsko-rehabilitacijske procjene djece, učenika s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom Prednosti: iskustvo izrade i provedbe individualiziranih intervencijskih programa, primjene kognitivnih strategija učenja i poučavanja, savjetovanja učitelja, roditelja i pomoćnika u nastavi iskustvo sudjelovanja u izvođenju praktičnog dijela nastave u sustavu znanosti i visokom obrazovanju Probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca. 2. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (psiholog) , u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstvenom polju Psihologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij psihologije višegodišnje (najmanje tri godine) radno iskustvo na poslovima timske procjene i individualnog rada s djecom rane i predškolske dobi s razvojnim teškoćama, primarno s poremećajem iz spektra autizma i selektivnim mutizmom priznato pravo na obavljanje psihološke djelatnosti Prednosti: licencija za primjenu i iskustvo u primjeni ADOS-2 opservacijskog protokola, završena edukacija i iskustvo u primjeni WISC-IV testa, iskustvo savjetovanja, organiziranja i provođenja edukacija i radionica za roditelje, stručnjaka iz područja razvojnih teškoća; odgojitelje i/ili nastavnika, iskustvo sudjelovanja u izvođenju praktičnog dijela nastave u sustavu znanosti i visokom obrazovanju Probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca. 3. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (socijalni pedagog) , u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstvenom polju Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij socijalne pedagogije, višegodišnje (najmanje tri godine) radno iskustvo u poslovima individualnog i grupnog rada s djecom i mladima u riziku ili s već razvijenim problemima u ponašanju, te njihovim obiteljima Prednosti: uključenost u edukacije/završetak edukacija iz područja savjetovanja i/ili psihoterapije, iskustvo osmišljavanja i provedbe strukturiranih psihoedukativnih i psihosocijalnih intervencija usmjerenih djeci i mladima u riziku ili s već razvijenim problemima u ponašanju, iskustvo provođenja edukacija za užu i širu stručnu javnost u području psihoedukativnog i psihosocijalnog rada s djecom i mladima s problemima u ponašanju, iskustvo sudjelovanja u izvođenju praktičnog dijela nastave u sustavu znanosti i visokom obrazovanju Probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis, domovnica (uključujući e-domovnicu), preslika diplome i dopunske isprave o studiju, elektronički zapis o radno-pravnom statusu, dokazi o ispunjenju prednosti (ako je primjenjivo). Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/a na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
07.11.2023
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped (1 izvršitelj) i na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped (1 izvršitelj)
Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet , Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove); interni naziv: logoped , u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij logopedije  radno iskustvo u području  komunikacijskih i jezičnih poremećaja i specifičnih teškoća učenja  radno iskustvo na poslovima timske procjene za djecu predškolske i školske dobi te odraslih sa specifičnim teškoćama učenja  Prednosti: završena edukacija za primjenu opservacijskog protokola za dijagnostiku autizma (ADOS-2) , Novih Reynell razvojnih jezičnih ljestvica (NRDLS-HR)  i Testa za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja – predČiP  iskustvo sudjelovanja u znanstveno-stručnim projektima. Probni rad u trajanju od jednog mjeseca. 2. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped ; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta , na određeno vrijeme (najduže dvije godine), u punom radnom vremenu Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij logopedije  radno iskustvo u području poremećaja tečnosti govora. Probni rad u trajanju od jednog mjeseca. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/a na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
17.10.2023
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent na Odsjeku za kriminologiju (1 izvršitelj)
Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet , Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti , znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti ili u znanstvenom polju: Pravo , na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju Uvjeti: završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij socijalne pedagogije ili završen sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava prisutnost u kategoriji 20% najboljih studenata u generaciji (na razini diplomskog studija socijalne pedagogije, odnosno na razini integriranog studija prava) znanje i aktivno služenje engleskim jezikom Pristupnici ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta/prednosti, dokaz o državljanstvu (e-domovnica), elektronički zapis o radno-pravnom statusu, dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, preporuka/preporuke profesora – nastavnika na studiju kojeg je pristupnik završio, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo). S pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i zadovoljavaju natječajne uvjete obvezno će se provesti razgovor. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana raspisivanja natječaja u Narodnim novinama. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
28.09.2023
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (1 izvršitelj) u Centru za cjeloživotno učenje i Nastavno-kliničkom centru
Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet , Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – stručni referent , na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu, u Centru za cjeloživotno učenje i Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Uvjeti: SSS društveni smjer poznavanje rada na računalu poznavanje engleskog jezika 1 godina radnog iskustva Prednosti: položen vozački ispit za B kategoriju vozila iskustvo u administrativno-organizacijskim poslovima Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta/prednosti, dokaz o državljanstvu (e-domovnica), elektronički zapis o radno-pravnom statusu, dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane. Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/a na natječaj je do 24. rujna 2023.godine Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
12.09.2023
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (1 izvršitelj) na Odsjeku za poremećaje u ponašanju
Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet , Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam u radni odnos: 1.jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik , u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, na određeno vrijeme (do godinu dana), u nepunom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije  iskustvo sudjelovanja na EU projektima u području prevencije korištenja sredstava ovisnosti Prednost: iskustvo u vođenju edukacija u području prevencije korištenja sredstava ovisnosti Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta/prednosti, dokaz o državljanstvu (e-domovnica), elektronički zapis o radno-pravnom statusu, dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane. Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/a na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
07.09.2023
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – viši asistent (1 izvršitelj)
Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet , Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam u radni odnos: 1. jednog izvršitelja na suradničko radno mjesto I. vrste - viši asistent , u interdisciplinarnom znanstvenom području, znanstvenom polju kognitivna znanost ili u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju logopedija ili u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju filologija, na određeno vrijeme (2 godine), u punom radnom vremenu, na projektu  IPCH-2022-04-3316 “Measurement reliability of individual differences in sentence processing: A cross-linguistic perspective" na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Uvjet: završen doktorski studij u interdisciplinarnom znanstvenom području, znanstvenom polju kognitivna znanost ili u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju logopedija ili u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju filologija Prednost: iskustvo rada u eksperimentalnoj psiholingvistici/primjeni eksperimentalnih metoda (EEG/ERP, mjerenje pokreta očiju, mjerenje vremena reakcije, mjerenje vremena čitanja) Pristupnici ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta/prednosti, dokaz o državljanstvu (e-domovnica), elektronički zapis o radno-pravnom statusu, dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo). Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju uvjet(e) iz natječaja bit će pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 3. listopad 2023. godine. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
30.08.2023
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent (1 izvršitelj) i na nastavno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped (1 izvršitelj)
Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet , Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Uvjeti: završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski/ sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij rehabilitacije/edukacijske rehabilitacije stečeni ishodi učenja iz područja oštećenja vida iskustvo rada s osobama s oštećenjem vida. 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik – logoped , na određeno vrijeme (najdulje 3 mjeseca), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij logopedije radno iskustvo u području  komunikacijskih i jezičnih poremećaja i specifičnih teškoća učenja radno iskustvo na poslovima timske procjene za djecu predškolske i školske dobi te odrasle sa specifičnim teškoćama učenja Prednosti: završena edukacija za primjenu Novih Reynell razvojnih jezičnih ljestvica (NRDLS-HR)  i Testa za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja – predČiP iskustvo sudjelovanja u znanstveno-stručnim projektima. Pristupnici iz točke 1. ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta/prednosti, dokaz o državljanstvu (e-domovnica), elektronički zapis o radno-pravnom statusu, dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo). Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave na točku 1. ovog natječaja je 30 dana, a na točku 2. je 8 dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru kandidata bit će objavljeni na web stranici Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
14.07.2023
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent (1 izvršitelj) i na nastavno radno mjesto I. vrste – predavač (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Uvjeti: završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski/ sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij rehabilitacije/edukacijske rehabilitacije prosjek ocjena 4,6 ili viši na prijediplomskom, diplomskom odnosno integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju stečeni ishodi učenja iz područja inkluzivne edukacije i rehabilitacije Poželjno: iskustvo sudjelovanja u preventivnim školskim programima. Prosjek ocjena iz točke 2. natječajnih uvjeta potrebno je zadovoljiti za svaku razinu studija posebno. 2. jednog izvršitelja (m/ž) na nastavno radno mjesto I. vrste – predavač , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka na rad odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida Uvjeti: završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski/ sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij rehabilitacije/edukacijske rehabilitacije stečeni ishodi učenja iz područja oštećenja vida iskustvo rada s osobama s oštećenjem vida. Pristupnici iz točke 1. i 2. ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz navedene propise odnosno opće akte, pristupnici iz točke 2. ovog natječaja moraju ispunjavati i uvjete propisane Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 12/2012) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 120/2021). Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis, dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice/e-domovnica), elektronički zapis o radno-pravnom statusu, dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo). Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru kandidata bit će objavljeni na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
26.05.2023
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent (interni naziv: referent za obračun plaća i blagajnik) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do povratka odsutne djelatnice), u punom radnom vremenu Uvjeti: SSS, ekonomski smjer poznavanje rada na računalu 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Probni rad: 2 mjeseca. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave je 31. svibnja 2023. godine. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
17.05.2023
Poništenje natječaja za prijam u radni odnos jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent objavljenog 5. travnja 2023.
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA Poništava se natječaj, objavljen dana 5. travnja 2023. godine u Narodnim novinama broj 38 , na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji se odnosi za prijam u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent (interni naziv: referent za obračun plaća i blagajnik) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do povratka odsutne djelatnice), u punom radnom vremenu Uvjeti: SSS, ekonomski smjer poznavanje rada na računalu 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Prednost: radno iskustvo u COP-u višegodišnje iskustvo u proračunskom računovodstvu Probni rad: 2 mjeseca. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.
11.05.2023
Natječaj za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste - asistent (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Uvjeti: završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski/ sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij rehabilitacije/edukacijske rehabilitacije prosjek ocjena 4,6 ili viši na prijediplomskom, diplomskom odnosno integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju stečeni ishodi učenja iz područja inkluzivne edukacije i rehabilitacije Prednost: iskustvo u radu s pripadnicima različitih ranjivih skupina Prosjek ocjena iz točke 2. natječajnih uvjeta potrebno je zadovoljiti za svaku razinu studija posebno. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis, dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice/e-domovnica), elektronički zapis o radnopravnom statusu (ako je primjenjivo), dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo). Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne natječajne uvjete bit će pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu:  natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru kandidata bit će objavljeni na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
26.04.2023
Natječaj za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na znanstveno-nastavno radno mjesto docent (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto docent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na predmetima iz kriminologije i penološke rehabilitacije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Pristupnici iz točke 1. ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. – 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/prijava na ovaj natječaj je 30 dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru kandidata bit će objavljeni na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
11.04.2023
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent (interni naziv: referent za obračun plaća i blagajnik) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do povratka odsutne djelatnice), u punom radnom vremenu Uvjeti: SSS, ekonomski smjer poznavanje rada na računalu 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Prednost: radno iskustvo u COP-u višegodišnje iskustvo u proračunskom računovodstvu Probni rad: 2 mjeseca. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
06.04.2023
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto I. vrste - stručni suradnik - logoped (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto I. vrste - stručni suradnik – logoped , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Uvjet: završen sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij logopedije Prednost: poznavanje visokotehnoloških metoda potpomognute komunikacije Uz prijavu na natječaj potrebno je i obvezno dostaviti životopis, dokaze o ispunjavanju natječajnog uvjeta/prednosti, dokaz o državljanstvu (e-domovnica) i elektronički zapis o radno-pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalni uvjet iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili na provjeru sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/prijava na ovaj natječaj je 8 dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru kandidata bit će objavljeni na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
24.03.2023
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto I. vrste - stručni suradnik - psiholog (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto I. vrste - stručni suradnik - psiholog , na određeno vrijeme (najdulje godinu dana), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij psihologije završen I. stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralne terapije završena edukacija za primjenu psiholoških testova WISC IV i Bender gestalt test dopuštenje za obavljanje psihološke djelatnosti radno iskustvo na poslovima psihološke procjene za djecu predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju. Uz prijavu na natječaj potrebno je i obvezno dostaviti: životopis, dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta, dopusnicu Hrvatske psihološke komore za obavljanje psihološke djelatnosti, dokaz o državljanstvu (e-domovnica) i elektronički zapis o radno-pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili na provjeru sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/prijava na ovaj natječaj je 8 dana od dana raspisivanja natječaja u "Narodnim novinama". Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru kandidata bit će objavljeni na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
16.03.2023
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto IV. vrste – namještenik; interni naziv: spremačica (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste – namještenik; interni naziv: spremačica , na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje / NSS Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima: 1 godina. Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili na provjeru sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/prijava na ovaj natječaj je 8 dana od dana raspisivanja natječaja u "Narodnim novinama". Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru kandidata bit će objavljeni na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
08.03.2023
Natječaj za izbor i prijam u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – viši asistent (1 izvršitelj) na Odsjeku za poremećaje u ponašanju
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste – viši asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (najdulje 4 godine), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Uvjet: stečeni akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom području Društvene znanosti, u znanstvenom polju Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti ili Socijalne djelatnosti, radno iskustvo u području rizičnog i delinkventnog ponašanja djece i mladih te bihevioralnih ovisnosti. Pristupnici iz točke 1. ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/prijava na ovaj natječaj je 30 dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru kandidata bit će objavljeni na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
23.02.2023
Natječaj za izbor i prijam u radni odnos na znanstveno-nastavno radno mjesto docent (1 izvršitelj) na Katedri za statistiku i znanstvenu metodologiju
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto docent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Psihologija, na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Katedri za statistiku i znanstvenu metodologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Pristupnici iz točke 1. ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/prijava na ovaj natječaj je 30 dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
21.02.2023
Natječaj za izbor i prijam u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent (1 izvršitelj) na projektu Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija ili znanstvenom polju: Psihologija ili znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: filologija (znanstvena grana: opće jezikoslovlje – lingvistika) , na određeno vrijeme (3 mjeseca), u punom radnom vremenu, na projektu Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju (Hrvatska zaklada za znanost , UIP-2017-05-6603) Uvjeti: završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije ili psihologije ili lingvistike, upisan doktorski studij prije 2019. godine (uz postojanje prava na status doktoranda još najmanje 3 mjeseca), izvrsno služenje engleskim jezikom. Dodatni uvjeti: razvijene komunikacijske vještine, prvenstveno akademsko pisanje, iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima, posebno s temom jezičnog usvajanja ili jezične obrade, održana izlaganja na znanstvenim skupovima, posebno s temom jezičnog usvajanja ili jezične obrade, objavljeni radovi u znanstvenim časopisima, posebno s temom jezičnog usvajanja ili jezične obrade, nagrade i priznanja. Dokumenti uz prijavu: životopis (Europass, sukladno uputama za izradu), motivacijsko pismo u kojem je opisano zadovoljenje uvjeta propisanih ovim natječajem, domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajućih diploma, potvrda o upisanom doktorskom studiju, dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo). Pristupnici ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave na ovaj natječaj je 30 dana (od dana raspisivanja natječaja u Narodnim novinama). Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru kandidata bit će objavljeni na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
27.01.2023
Natječaj za izbor i prijam u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent (2 izvršitelja) i na radno mjesto III. vrste – stručni referent (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste asistent , za znanstveno područje: Društvene znanosti, znanstveno polje Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida Uvjet: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij rehabilitacije/edukacijske rehabilitacije prosjek ocjena 4,5 ili viši na diplomskom/integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju stečeni ishodi učenja iz područja oštećenja vida 2. jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste asistent , za znanstveno područje: Društvene znanosti, znanstveno polje Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije Uvjet: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij rehabilitacije/edukacijske rehabilitacije prosjek ocjena 4,5 ili viši na diplomskom/integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju stečeni ishodi učenja iz područja motoričkih poremećaja, kroničnih bolesti i art terapija Pristupnici iz točke 1. i 2. ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo). 3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – stručni referent (interni naziv: referent u studentskoj referadi), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Referadi za preddiplomske i diplomske studije Odjela općih i pravnih poslova Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Uvjeti: SSS, društveni smjer poznavanje rada na računalu poznavanje engleskog jezika 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Prednost : poznavanje rada u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) Probni rad: 2 mjeseca. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/prijava na točku 1. i 2. ovog natječaja je 30 dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“, a na točku 3. rok za podnošenje prijave je 10. veljače 2023. godine. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru kandidata bit će objavljeni na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
23.01.2023
Poništenje natječaja za prijam u radni odnos jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent objavljenog 14. prosinca 2022.
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA Poništava se natječaj, objavljen dana 14. prosinca 2022. godine u Narodnim novinama broj 146, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji se odnosi za prijam u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent (interni naziv: referent za obračun plaća i blagajnik) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu Uvjeti: SSS, ekonomski smjer poznavanje rada na računalu 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Probni rad: 2 mjeseca. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.
23.01.2023
Natječaj za izbor i prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste – viši asistent (1 izvršitelj) i prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste – viši asisten t, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme (najdulje 4 godine), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju Uvjet: stečeni akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom području Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Logopedija radno iskustvo u području glasovno-govornih poremećaja Pristupnici iz točke 1. ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent (interni naziv: referent za obračun plaća i blagajnik) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu Uvjeti: SSS, ekonomski smjer poznavanje rada na računalu 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Probni rad: 2 mjeseca. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/prijava na točku 1. ovog natječaja je 30 dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“, a na točku 2. rok za podnošenje prijave je 31. prosinca 2022. godine. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
13.12.2022
Poništenje natječaja za prijam u radni odnos jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent objavljenog 16. studenoga 2022.
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA Poništava se natječaj, objavljen dana 16. studenoga 2022. godine u Narodnim novinama broj 134/2022, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji se odnosi za prijam u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent (interni naziv: referent za obračun plaća i blagajnik) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu Uvjeti: SSS, ekonomski smjer poznavanje rada na računalu 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Prednost: radno iskustvo u COP-u. Probni rad: 2 mjeseca. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.
13.12.2022
Natječaj za izbor i prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor i izvanredni profesor, suradničko radno mjesto–viši asistent i stručno radno mjesto–stručni suradnik(u sustavu znan. i visokom obrazovanju)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam u radni odnos: 1. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije 2. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Pristupnici iz točke 1. i 2. ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (119/22), uvjete Rektorskog zbora te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. 3. jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto – viši asistent , u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filologija, na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju Uvjet: završen doktorski studij Lingvistike, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filologija Prednosti: objavljeni znanstveni radovi u području lingvistike, primijenjene lingvistike, psiholingvistike i logopedije poznavanje metoda izrade i obrade korpusa govorenog jezika poznavanje metoda istraživanja jezičnog usvajanja i obrade u stvarnom i odgođenom vremenu. 4. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – edukacijski rehabilitator ; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida Uvjet: završen preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija i diplomski sveučilišni studij Edukacijska rehabilitacija odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij rehabilitacije /edukacijske rehabilitacije poznavanje rada na računalu 5. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – logoped ; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme (do šest mjeseci), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju Uvjet: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij logopedije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije poznavanje rada na računalu poznavanje engleskog jezika Pristupnici iz točke 3. – 5. ovog natječaja uz pisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica) elektronički zapis o radno pravnom statusu. Pristupnici iz točke 3. – 5. koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/prijava na točku 1., 2. i 3. ovog natječaja je 30 dana, a na točke 4. i 5. je 8 dana od dana posljednje objave. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
22.11.2022
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent (interni naziv: referent za obračun plaća i blagajnik) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu Uvjeti: SSS, ekonomski smjer poznavanje rada na računalu 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Prednost: radno iskustvo u COP-u. Probni rad: 2 mjeseca. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
16.11.2022
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator ; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu. Uvjeti: Završen preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija i diplomski sveučilišni studij Edukacijska rehabilitacija odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij rehabilitacije /edukacijske rehabilitacije Najmanje 1 godina radnog iskustva u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma predškolske i školske dobi Prednost na natječaj imaju pristupnici koji: su završili edukaciju za korištenje ADOS opservacijskog protokola za dijagnostiku autizma, su završili edukacije iz metoda poučavanja osoba s poremećajem iz spektra autizma. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis (Europass, uz detaljno ispunjene opisne kategorije iz kojih je moguće iščitati kako kandidat zadovoljava uvjete i ostvaruje prednosti, ako je primjenjivo) dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), preslika odgovarajućih diploma, podatci o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo), uz priložene dokaze dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj, prijavom na natječaj, izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
26.10.2022
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped ; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (najduže godinu dana), u punom radnom vremenu Uvjet: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij logopedije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj, prijavom na natječaj, izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
03.10.2022
Poništenje dijela natječaja za prijam u radni odnos jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped objavljenog 31. kolovoza 2022.
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA Poništava se dio natječaja, objavljenog dana 31. kolovoza 2022. godine u Narodnim novinama broj 100, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji se odnosi za prijam u radni odnos: 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped ; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (najduže godinu dana), u punom radnom vremenu Uvjet: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij logopedije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije Prednost : radno iskustvo u poslovima logopedske procjene za djecu predškolske i školske dobi Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.
03.10.2022
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (1 izvršitelj) te na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped (2 izvršitelja)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za prijem zaposlenika u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – stručni referent; interni naziv: administrativni tajnik , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti: SSS, društveni smjer, poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika, 1 godina radnog iskustva Prednost : radno iskustvo u administrativnim poslovima. Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca. 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped ; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , na određeno vrijeme (najduže godinu dana), u punom radnom vremenu Uvjet: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij logopedije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije Prednost : radno iskustvo u poslovima logopedske procjene za djecu predškolske i školske dobi Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca. 3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , na određeno vrijeme (do tri godine), u punom radnom vremenu Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij logopedije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije Prednost : radno iskustvo u procjeni i podršci djece rane i predškolske dobi Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj, prijavom na natječaj, izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
30.08.2022
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor (2 izvršitelja)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor: jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju (na predmetima: Osnove socijalne pedagogije, Fenomenologija poremećaja u ponašanju); jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (na predmetima: Poremećaji tečnosti govora, Mucanje). Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika /elektronički zapis domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka Rok za podnošenje prijave je 1. rujna 2022. godine. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
20.07.2022
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto III. vrste - stručni referent za poslove ureda Pisarnica i arhiv (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) radno mjesto III. vrste – stručni referent na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ( Pisarnica i arhiv ), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti: SSS, društveni smjer poznavanje rada na računalu poznavanje engleskog jezika 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Poželjno je napredno poznavanje rada na računalu, poznavanje uredskog poslovanja u informacijskom sustavu. Probni rad: 2 mjeseca Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave je 8. srpnja 2022. godine. Prijava se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
15.06.2022
Poništenje natječaja za prijam u radni odnos jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju objavljenog 18. svibnja 2022.
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA Poništava se natječaj, objavljen dana 18. svibnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 56, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji se odnosi za prijam u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Obvezni uvjeti: završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije radno iskustvo najmanje godinu dana iskustvo u radu s djecom /odraslima s teškoćama Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana. Prednost: sudjelovanje u izvođenju nastave tijekom ili nakon završenog diplomskog studija Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.
15.06.2022
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za računovodstvene poslove vezane uz projekte (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove); interni naziv: stručni suradnik za računovodstvene poslove vezane uz projekte , na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do tri godine), u punom radnom vremenu Uvjeti: VSS, područje društvenih znanosti, polje ekonomija poznavanje rada na računalu poznavanje engleskog jezika 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Poželjno je napredno poznavanje rada na računalu, poznavanje proračunskog računovodstva i radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova vezanih uz pripremu financijskih izvještaja i provedbu projekata financiranih iz Europske unije, na visokoobrazovnim ustanovama. Probni rad: 6 mjeseci Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
01.06.2022
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Obvezni uvjeti: završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije radno iskustvo najmanje godinu dana iskustvo u radu s djecom /odraslima s teškoćama Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana. Prednost: sudjelovanje u izvođenju nastave tijekom ili nakon završenog diplomskog studija Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
19.05.2022
Natječaj za izbor u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor (1 izvršitelj) te prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste–stručni suradnik (logoped) (1 izvršitelj) i na radno mjesto III. vrste–stručni referent (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor: 1. jednog izvršitelja (m/ž) u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor , u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo , u znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti , na predmetu Forenzička psihijatrija Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika /elektronički zapis domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Za prijam zaposlenika u radni odnos: 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (logoped) u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do povratka nenazočne zaposlenice na rad), u punom radnom vremenu Obvezni uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij logopedije poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika, 1 godina radnog iskustva Prednost imaju pristupnici s: radnim iskustvom u poslovima logopedske procjene djece predškolske i školske dobi, radnim iskustvom u izvođenju kliničkih vježbi za studente ili u pripremi prakse Obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca . 3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do godinu dana), na pola radnog vremena Obvezni uvjeti: SSS, društveni smjer, poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika, 1 godina radnog iskustva Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca . Za točke 2.i 3. ovog natječaja- uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka Rok za podnošenje prijave/prijava na 1. točku ovog natječaja je 30 dana, a na 2. i 3. točku 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
03.05.2022
Natječaj za izbor u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor (2 izvršitelja) te prijam u radni odnos zaposlenika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – socijalni pedagog (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ Za izbor: 1. jednog izvršitelja u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor , u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, u znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti, na predmetu Psihoterapija; 2. jednog izvršitelja u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor , u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, u znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti, na predmetu Fonijatrija. Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika /elektronički zapis domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Za prijam zaposlenika u radni odnos: 3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – socijalni pedagog ; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (najdulje dvije godine), u punom radnom vremenu Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uvjeti: visoka stručna sprema odgovarajućeg studija - završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije Poželjno radno iskustvo u poslovima individualnog i grupnog rada s djecom i mladima u riziku ili s već razvijenim problemima u ponašanju, te njihovim obiteljima. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica) elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka Rok za podnošenje prijave/prijava na 1. i 2. točku ovog natječaja je 30 dana, a na 3. točku 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
05.04.2022
Natječaj za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto IV. vrste – namještenik; interni naziv: spremačica (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste – namještenik; interni naziv: spremačica , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje / NSS Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima: 1 godina. Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili na provjeru sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj, prijavom na natječaj, izričito iskazuju suglasnost da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
15.03.2022
Natječaj za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) u Nastavno-kliničkom centru ERF-a (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , na određeno vrijeme (najdulje do 1. svibnja 2023.), na pola radnog vremena Obvezni uvjeti: SSS, društveni smjer, poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika, 1 godina radnog iskustva Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. U slučaju pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina, ispitivat će se poznavanje rada na računalu (izrada kraćeg dopisa, komunikacija putem e-pošte i sl.) i poznavanje engleskog jezika. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj, prijavom na natječaj, izričito iskazuju suglasnost da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
10.03.2022
Natječaj za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor (1 izvršitelj) i izvanredni profesor (1 izvršitelj) te u suradničkom zvanju – asistent (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos: jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (na predmetima: Fenomenologija poremećaja u ponašanju, Kriminologija delinkvencije mladih, Teorija i metodika probacije) jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (na predmetima: Teorije prevencije I, Prevencija internaliziranih i eksternaliziranih problema u ponašanju, Istraživanja u prevenciji, Savjetovanje) jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Obvezni uvjeti (odnose se samo na pristupnike koji se prijavljuju na točku 3. ovog natječaja): završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije prosjek ocjena na diplomskom sveučilišnom studiju najmanje 4,50 izvrsno služenje engleskim jezikom Prednost (odnosi se samo na pristupnike koji se prijavljuju na točku 3. ovog natječaja): iskustvo rada u području prevencijske znanosti. Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U prijavi na natječaj pristupnici su obvezni navesti na koji se natječaj prijavljuju (navesti broj točke natječaja). Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo). Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Životopis i preslike gore navedenih dokumenata treba priložiti i u elektroničkom obliku (na CD-u). Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava na ovaj natječaj je 30 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
11.02.2022
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent (2 izvršitelja)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos: 1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju , na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Obvezni uvjet: završen diplomski sveučilišni studij logopedije Prednost: iskustvo u području afazija, traumatskih ozljeda mozga i demencija 2. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju , na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Obvezni uvjet: završen diplomski sveučilišni studij logopedije Prednost: iskustvo u području govorne akustike i poremećaja glasa Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U prijavi na natječaj pristupnici su obvezni navesti na koji se natječaj prijavljuju (navesti broj točke/točaka natječaja). Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo). Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Životopis i preslike gore navedenih dokumenata treba priložiti i u elektroničkom obliku (na CD-u). Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava na ovaj natječaj je 30 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
09.02.2022
Natječaj za izbor izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – prvi izbor (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor: jednog izvršitelja (m/ž) u naslovno znanstveno–nastavno zvanje redoviti profesor - prvi izbor , u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo , u znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti , na predmetu Oftalmologija s fiziologijom vida Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava ovog natječaja je 30 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
03.01.2022
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radna mjesta I. vrste: stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – psiholog i logoped (2 izvršitelja), te stručni suradnik – edukacijski rehabilitator (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos: 1. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – psiholog , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , u sklopu projekta/Programa " Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajima iz spektra autizma ", na određeno vrijeme (do završetka projekta, a najduže do studenog 2024. godine), u punom radnom vremenu Uvjeti: završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije Prednost na natječaju imaju kandidati s trogodišnjim iskustvom u procjeni i podršci djeci s poremećajem iz spektra autizma i njihovim obiteljima. 2. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – logoped , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , u sklopu projekta/Programa " Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajima iz spektra autizma ", na određeno vrijeme (do završetka projekta, a najduže do studenog 2024. godine), u punom radnom vremenu Uvjeti: završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije Prednost na natječaju imaju kandidati s trogodišnjim iskustvom u procjeni i podršci djeci s poremećajem iz spektra autizma i njihovim obiteljima. 3. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – edukacijski rehabilitator , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , na određeno vrijeme (do dvije godine), u punom radnom vremenu Uvjeti: završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije Prednost na natječaju imaju kandidati s iskustvom u području edukacijsko-rehabilitacijske procjene djece, učenika s teškoćama u razvoju, odraslih osoba s invaliditetom, primjene kognitivnih strategija učenja i poučavanja, savjetovanja učitelja, roditelja, pomoćnika u nastavi Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta elektronički zapis o radnopravnom statusu domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17 ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju . Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
19.10.2021
Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent (1 izvršitelj) na Odsjeku za logopediju
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ Za izbor: jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti , u znanstvenom polju: Logopedija , na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju , na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uvjet: završen diplomski sveučilišni studij logopedije Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo). Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Životopis i preslike gore navedenih dokumenata treba priložiti i u elektroničkom obliku (na CD-u). Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava ovog natječaja je 30 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
01.10.2021
Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor (1 izvršitelj) i izvanredni profesor (1 izvršitelj) te prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste- stručni referent (administrativni tajnik)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ Za izbor: jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti , znanstveno polje: Logopedija , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (na predmetima: Logopedska dijagnostika, Razvojni govorno-jezični poremećaji I i II) jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti , znanstveno polje: Logopedija , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (na predmetima: Temelji hrvatskog jezika, Računalna obrada dječjeg jezika, Narativna analiza u procjeni govorno-jezičnih sposobnosti) Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika /elektronički zapis domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Za prijam zaposlenika u radni odnos: 3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste- stručni referent (administrativni tajnik) , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na razdoblje od godinu dana, u nepunom radnom vremenu (pola radnog vremena) Obvezni uvjeti: SSS, društveni smjer, poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika, 1 godina radnog iskustva Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta elektronički zapis o radnopravnom statusu domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka Rok za podnošenje prijave/prijava na 1. i 2. točku ovog natječaja je 30 dana, a na 3. točku 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
08.09.2021
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) – informatičar (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos: na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) – informatičar , na određeno vrijeme (do godinu dana), s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete: završen diplomski sveučilišni studij, smjer informatičkog usmjerenja poznavanje rada u ISVU i LDAP sustavu aktivno znanje engleskog jezika najmanje 3 godine radnog iskustva rada na istim ili srodnim poslovima Prednost na natječaj imaju pristupnici koji: imaju iskustvo na istim ili srodnim poslovima u visokoškolskoj ustanovi Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajuće diplome/odgovarajućih diploma, elektronički zapis o radno pravnom statusu, dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima, ako je primjenjivo. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajuće/ih diplome/a, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
16.07.2021
Natječaj za izbor izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent (2 izvršitelja) na projektu Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje P.R.O.T.E.C.T.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području Društvene znanosti - znanstvenom polju Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti ili znanstvenom polju Psihologija ili znanstvenom polju Sociologija ili znanstvenom polju Socijalne djelatnosti ; ili znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo - znanstvenom polju Temeljne medicinske znanost i ili znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti ili znanstvenom polju Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita , na određeno vrijeme (najviše 4 godine), u punom radnom vremenu, na projektu Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje P.R.O.T.E.C.T. (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2020-02-2852) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području Društvene znanosti - znanstvenom polju Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti ili znanstvenom polju Psihologija ili znanstvenom polju Sociologija ili znanstvenom polju Socijalne djelatnosti ; ili znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo - znanstvenom polju Temeljne medicinske znanosti ili znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti ili znanstvenom polju Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita , na određeno vrijeme (najviše 4 godine), u punom radnom vremenu, preko projekta Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti (Hrvatska zaklada za znanost), a na projektu Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje P.R.O.T.E.C.T. (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2020-02-2852) Uz uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici na natječaj (1. i 2. točka) moraju ispunjavati sljedeće obvezne uvjete: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, psihologije, sociologije, socijalnog rada ili medicine, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom studiju odnosno integriranom preddiplomskom i diplomskom) najmanje 4,00 Dodatni uvjeti: iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkom radu/znanstveno-istraživačkim projektima, objavljeni radovi u znanstvenim časopisima, održana izlaganja na znanstvenim skupovima/konferencijama, nagrade, priznanja i sl. za izvrsnost u studiranju, izvrsno služenje engleskim jezikom. U prijavi na natječaj pristupnici su obvezni navesti na koji se natječaj prijavljuju (navesti broj točke/točaka natječaja). Ako se pristupnici prijavljuju na obje točke natječaja, a tražena dokumentacija je jednaka za obje točke, tada je dovoljno poslati dokumentaciju u jednom primjerku. Uz pisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti sljedeće dokumente: životopis (Europass, sukladno uputama za izradu, uz detaljno ispunjene opisne kategorije iz kojih je moguće utvrditi ispunjenje obveznih i dodatnih (ako je primjenjivo) uvjeta), motivacijsko pismo s opisom karijernih ciljeva i istraživačkih interesa (najviše tri kartice teksta), kratak sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti uz popis radova (ako je primjenjivo), dokazi o prethodno objavljenim radovima te aktivnom sudjelovanju na skupovima (ako je primjenjivo), pismo preporuke jednog sveučilišnog profesora ili znanstvenika koji su upoznati sa znanstvenim, nastavnim ili stručnim aspektom rada pristupnika (potrebno navesti kontakt), ovjereni prijepis ocjena (za sve koji su završili studij prema bolonjskom procesu dovoljna je kopija dopunske isprave o studiju), preslika odgovarajućih diploma, potvrda o upisanom doktorskom studiju (ako je primjenjivo), domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države. Životopis, motivacijsko pismo, preporuku te kratak sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti potrebno je priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (najmanje C1). Pravo prijave na natječaj imaju, pod jednakim uvjetima, osobe oba spola. Pristupnici koji zadovoljavaju obvezne uvjete bit će pozvani na motivacijski razgovor u terminu po dogovoru. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:  https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Pristupnici na natječaj, prijavom na natječaj, izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Prijave se mogu podnijeti do (zaključno s) 31. kolovoza 2021.godine. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
14.07.2021
Natječaj za izbor izvršitelja u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor (1 izvršitelj) i izbor na radno mjesto I. vrste u znanstveno–nastavnom zvanju docent (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor: 1. jednog izvršitelja u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor , u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo , u znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti , na predmetu Psihopatologija Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. 2. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno–nastavnom zvanju docent , u znanstvenom području: Društvene znanosti , u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti , na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava ovog natječaja je 30 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
14.07.2021
Poništenje dijela natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste – stručni referent objavljenog 26. svibnja 2021.
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA Poništava se natječaj , objavljen dana 26. svibnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 57, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji se odnosi za prijam u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste- stručni referent (administrativni tajnik) , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na razdoblje od godinu dana, u nepunom radnom vremenu (pola radnog vremena) Obvezni uvjeti: SSS, društveni smjer, poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika, 1 godina radnog iskustva Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta elektronički zapis o radnopravnom statusu domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.
14.07.2021
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) na projektu „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND“ (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos: 1. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) na projektu „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND“, na određeno vrijeme (do travnja 2024. godine odnosno do završetka projekta), u punom radnom vremenu Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije iskustvo u primjeni asistivne tehnologije u radu s djecom s teškoćama u razvoju znanje engleskog jezika znanje rada na računalu Prednost će imati kandidati s: organizacijskim i komunikacijskim vještinama iskustvom rada u timu društveno korisnim radom u akademskoj i široj zajednici sudjelovanje u provedbi znanstvenih istraživanja Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta elektronički zapis o radno pravnom statusu domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
05.07.2021
Natječaj za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste- stručni referent (administrativni tajnik) , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na razdoblje od godinu dana, u nepunom radnom vremenu (pola radnog vremena) Obvezni uvjeti: SSS, društveni smjer, poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika, 1 godina radnog iskustva Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta elektronički zapis o radnopravnom statusu domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
26.05.2021
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radna mjesta I. vrste: stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (1 izvršitelj), stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) na projektu EU FENIQS-EU (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju , u znanstvenom području: Društvene znanosti , znanstveno polje: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti , na određeno vrijeme (do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Obvezni uvjet: završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije Dodatni uvjeti: završene edukacije iz znanstveno utemeljenih programa i pristupa u poučavanju osoba s poremećajem iz spektra autizma višegodišnje iskustvo rada s djecom s poremećajem iz spektra autizma 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) , na projektu Further Enhancing the Implementation of Quality Standards in drug Demand reduction in the EU FENIQS-EU , na određeno vrijeme (najdulje do 31. ožujka 2023. godine odnosno do završetka projekta), na pola radnog vremena, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Probni rad: šest (6) mjeseci Uvjeti: VSS, socijalni pedagog iskustvo rada na EU projektima znanje engleskog jezika znanje rada na računalu Pristupnici su obvezni, u prijavi na natječaj, navesti točku natječaja – radnog mjesta na koju/e se prijavljuju. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta elektronički zapis o radnopravnom statusu domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
21.05.2021
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto IV. vrste - spremačica (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste - namještenik; interni naziv: spremač/ica , na određeno vrijeme (do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice), u punom radnom vremenu Uvjeti: stečeno/završeno osnovnoškolsko obrazovanje utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova (Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pribaviti će Fakultet po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.) najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Obvezan probni rad u trajanju od jednog mjeseca. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
05.05.2021
Natječaj za izbor izvršitelja u naslovno znanstveno–nastavno zvanje docent (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor: jednog izvršitelja u naslovno znanstveno–nastavno zvanje docent , u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo , u znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti , na predmetu Funkcionalna anatomija i fiziologija Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava ovog natječaja je 30 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
30.04.2021
Natječaj za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (2 izvršitelja) i na radno mjesto III. vrste – stručni referent (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped ; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na razdoblje od godinu dana, u punom radnom vremenu Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obvezni uvjeti: visoka stručna sprema odgovarajućeg studija - završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij logopedije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije Posebni/dodatni uvjeti: radno iskustvo u poslovima logopedske procjene za djecu predškolske i školske dobi završena edukacija za primjenu Testa razumijevanja gramatike – TROG-2:HR iskustvo u sudjelovanju u izvođenju kliničkih vježbi za studente ili u pripremi prakse objavljen jedan znanstveni rad 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – socijalni pedagog ; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na razdoblje od godinu dana, u punom radnom vremenu Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obvezni uvjeti: visoka stručna sprema odgovarajućeg studija - završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije Posebni/dodatni uvjeti: iskustvo tretmanskog socijalnopedagoškog rada s djecom i mladima s problemima u ponašanju, ekspertiza ili iskustvo socijalnopedagoških intervencija u području ovisnosti o kockanju i drugim bihevioralnim ovisnostima, iskustvo nastavnog rada u visokoškolskim ustanovama, iskustvo znanstveno-istraživačkog rada. 3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste- stručni referent (administrativni tajnik) , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na razdoblje od godinu dana, u nepunom radnom vremenu (pola radnog vremena) Obvezni uvjeti: SSS, društveni smjer, poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika, 1 godina radnog iskustva Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
12.04.2021
Natječaj za izbor izvršitelja u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor (2 izvršitelja)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor: jednog izvršitelja u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor , u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo , u znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti , na predmetu Osnove neurologije , Specifična neurološka dijagnostika u funkciji logopedije i Neurološki pristup u razvojnoj rehabilitaciji jednog izvršitelja u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor , u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo , u znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti , na predmetu Neurokirurške posljedice bolesti središnjeg živčanog sustava Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava ovog natječaja je 30 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
26.03.2021
Poništenje dijela natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste – stručni referent objavljenog 15. siječnja 2021.
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA Poništava se dio natječaja, objavljenog dana 15. siječnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 4, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dijelu koji se odnosi za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto: 1. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto III. vrste – stručni referent , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Uvjeti: SSS, društveni smjer poznavanje rada na računalu poznavanje engleskog jezika 1 godina radnog iskustva Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta elektronički zapis o radno pravnom statusu domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.
26.03.2021
Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u akademskoj godini 2021./2022.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u akademskoj godini 2021./2022. Nastava na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Prevencijska znanost i studij invaliditeta organizira se u 6 semestara. Pravo prijave na studij imaju pristupnici koji su: završili diplomski sveučilišni studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili završili diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij na drugim fakultetima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu u znanstvenim područjima: društvenih znanosti, humanističkih znanosti, biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnim područjima znanosti i umjetnosti; imaju prosjek ocjena vrlo dobar; aktivno se služe engleskim jezikom u govoru i pismu (u studiju je potrebno praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje seminarskih i znanstvenih radova na engleskom jeziku). Uz prijavu priložiti: popunjeni obrazac za prijavu na studij , motivacijski esej (područje znanstvenog interesa i mogući prijedlog doktorskog istraživanja), životopis (Europass format), preslika diplome (original na uvid), ovjereni prijepis ocjena (svi koji su završili studij prema bolonjskom procesu dovoljna je kopija Supplementa diplome), preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane, potvrdu ustanove ili osobno potpisana izjava o plaćanju školarine – u sklopu obrasca (zaokružiti), preporuke dva sveučilišna profesora ili znanstvenika koji su upoznati sa znanstvenim, nastavnim ili stručnim aspektom rada pristupnika (potrebno navesti kontakt), preslika uplatnice za razredbeni postupak u iznosu od 300,00 kuna na IBAN Fakulteta: HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.) Opis plaćanja: Razredbeni postupak – doktorski studij PZiSI 2021 Model: 00 Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA. Razredbeni postupak: Prva razina odabira pristupnika za razgovor: pregled podnesene dokumentacije i provjera zadovoljavanja uvjeta. Druga razina odabira: razgovor. Broj upisnih mjesta: 20 (10 na modul Prevencijska znanost i 10 na modul Invaliditeta) Visina školarine: 12.500,00 kuna po semestru studija Rok za podnošenje prijava: 6 mjeseci od objave Natječaja tj. do 27. rujna 2021 . Ako se u propisanom roku ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo produženja natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se dostavljaju na adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f, Zagreb Naznaka: Prijava za poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta. Upiti na e-mail: referada.poslijediplomski@erf.unizg.hr ili na tel.01/245 7558 Rezultati Natječaja Rezultati Natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u akademskoj godini 2021./2022. – modul Prevencijska znanost Rezultati Natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u akademskoj godini 2021./2022. – modul Studij invaliditeta
26.03.2021
Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor (2 izvršitelja)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor: dva izvršitelja u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor , u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, u znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti, na predmetu Biologijske osnove ponašanja Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava ovog natječaja je 30 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
27.01.2021
Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje–izvanredni profesor (4 izvršitelja), suradničko zvanje–poslijedoktorand (1 izvršitelj) i prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste–stručni referent (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor: jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida (na predmetima: Procjena osoba oštećena vida, Funkcionalna procjena osoba oštećena vida, Oštećenja vida s dodatnim utjecajnim teškoćama, Komunikacija osoba oštećena vida, Prilagodba nastavnih sredstava za osobe oštećena vida, Gluhosljepoća) jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju (na predmetima: Uvod u kriminologiju, Kriminologija, Kriminalna karijera i kriminalni životni stil, Comparative Criminology) jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja sluha (na predmetima: Rehabilitacija slušanja i govora I, Rehabilitacija slušanja i govora II, Odabrane teme iz logopedije II: Multidisciplinarnost u pristupu oštećenjima sluha, jezika i govora) jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Psihologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (na predmetima: Psihologija, Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije, Primjena statističkih metoda u logopediji, Selektivni mutizam) jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand , u znanstvenom području: Interdisciplinarne znanosti, u znanstvenom polju: Kognitivna znanost, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja sluha Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Za prijam zaposlenika u radni odnos: jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto III. vrste – stručni referent , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti: SSS, društveni smjer poznavanje rada na računalu poznavanje engleskog jezika 1 godina radnog iskustva Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta elektronički zapis o radno pravnom statusu domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava na 1. – 5. točku ovog natječaja je 30 dana, a na 6. točku 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
15.01.2021
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik na programu "ISKORAK" (1 izvšitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ Za prijam u radni odnos jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik na programu "ISKORAK - Program za unapređenje procjene i intervencija za djecu i mlade s problemima u ponašanju" (u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku) na određeno vrijeme od 25 mjeseci, u punom radnom vremenu Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalnog rada najmanje 5 godina radnog iskustva u koordinaciji programa i projekata u području zaštite djece i mladih izvrsno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu Prednost će imati kandidati s: dobrim poznavanjem načina rada, procesa i pravila UN agencija, osobito UNICEF-a dobrim poznavanjem sustava zaštite djece u Republici Hrvatskoj izvrsnim organizacijskim i komunikacijskim vještinama iskustvom rada u timu Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokaz o stručnoj spremi dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Rezultati natječaji bit će objavljeni na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019).
28.12.2020
Natječaj za izbor zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje – predavač (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83f, raspisuje NATJEČAJ Za izbor: 1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – predavač , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti , na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Odsjeku za oštećenja vida (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/421, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 12. studenoga 2020.) Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
02.12.2020
Natječaj za izbor izvršitelja u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor: jednog izvršitelja u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor , u i nterdisciplinarnom znanstvenom području (psihologija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti) na predmetu Penološka rehabilitacija Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis, dokazi o ispunjavanju uvjeta, bibliografija te podaci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika. Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava na natječaj je 30 dana od posljednje objave natječaja. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
13.11.2020
Poništenje dijela Natječaja za izbor jednog izvršitelja u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor objavljenog 10. lipnja 2020.
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA Poništava se dio natječaja objavljenog dana 10. lipnja 2020. godine u Narodnim novinama broj 67, u Večernjem listu, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS) u dijelu koji se odnosi na izbor: „jednog izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na predmetu Penološka rehabilitacija“.
13.11.2020
Natječaj za izbor zaposlenika u radni odnos na radna mjesta I. vrste u Centru za rehabilitaciju: stručni suradnik – psiholog (1 izvršitelj), stručni suradnik – logoped (1 izvršitelj) i stručni suradnik – edukacijski rehabilitator (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: 1. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju - psiholog , 1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme (do godinu dana), 1 izvršitelj m/ž, s punim radnim vremenom Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije najmanje 2 godine iskustva na poslovima psihološke dijagnostike za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju najmanje 1 godina iskustva na poslovima psihološkog terapijskog i savjetodavnog individualnog ili grupnog rada za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju i njihove obitelji 2. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju - logoped , 1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme (do godinu dana), s punim radnim vremenom Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij logopedije najmanje 2 godine iskustva na poslovima logopedske dijagnostike za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju najmanje 2 godine iskustva u pružanju logopedske podrške za djecu rane i predškolske dobi s razvojnim odstupanjima i/ili teškoćama u razvoju 3. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju – edukacijski rehabilitator , na određeno vrijeme (do godinu dana), uz probni rad od mjesec dana, 1 izvršitelj m/ž, s punim radnim vremenom Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij edukacijske rehabilitacije Prednost na natječaju imaju kandidati koji su položili ispit iz kolegija: Strategije poučavanja učenika s intelektualnim teškoćama I Edukacijsko rehabilitacijska procjena 2 Razvoj djece s teškoćama učenja Kognitivne strategije učenja Osobno usmjereno planiranje podrške 1 Individualizirani edukacijski programi Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava na natječaj je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
21.10.2020
Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje – izvanredni profesor (1 izvršitelj) i prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ Za izbor: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti , u znanstvenom polju: Logopedija , na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Odsjeku za logopediju , (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu godine; Klasa: 100-01/19-03/280; Urbroj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019. godine) Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Za prijam zaposlenika u radni odnos: 2. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto III. vrste – stručni referent (interni naziv: referent u studentskoj referadi), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu godine; Klasa: 100-01/20-03/318; Urbroj: 380-012/246-20-2 od 8. rujna 2020. godine) Uvjeti: SSS, opća gimnazija znanje rada na računalu (MS Office) znanje administriranja sustava ISVU znanje engleskog jezika u govoru i pismu Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta elektronički zapis o radno pravnom statusu domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će pozvani na razgovor i pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava na 1. točku ovog natječaja je 30 dana, a na 2. točku 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
25.09.2020
Natječaj za izbor zaposlenika na radna mjesta I. vrste: viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - logoped (1 izvršitelj) i stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – psiholog (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ Za izbor: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - logoped , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/104, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 10. ožujka 2020. godine) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - psiholog , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Psihologija, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na određeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice), u punom radnom vremenu, (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/323, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 4. rujna 2020. godine) Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posebni/dodatni uvjet za radno mjesto pod točkom 1.: visoka stručna sprema odgovarajućeg studijskog smjera odnosno završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iskustvo u sudjelovanju u izvođenju kliničkih vježbi za studente ili u pripremi prakse u minimalnoj satnici od 15 sati po semestru objavljena 2 znanstvena rada ili najmanje 5 stručnih radova upisan doktorski studij Posebni/dodatni uvjet za radno mjesto pod točkom 2.: visoka stručna sprema odgovarajućeg studijskog smjera odnosno završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije radno iskustvo na poslovima psihološke procjene za djecu predškolske i školske dobi završena edukacija za primjenu WISC IV ljestvice dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 30 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
16.09.2020
Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand (1 izvršitelj), izbor u naslovno suradničko zvanje – asistent (dva izvršitelja) te prijam na radno mjesto IV. vrste – spremačica (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ Za izbor: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand , u znanstvenom području: Društvene znanosti ili u znanstvenom području: Interdisciplinarne znanosti, znanstveno polje: Kognitivna znanost, na određeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/192, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 8. lipnja 2020. godine, te Izmjena Suglasnosti Kl: 100-01/20-03/192, Ur.broj: 380-012/246-20-4 od 24. kolovoza 2020. godine) 2. dva izvršitelja (m/ž) u naslovno suradničko zvanje – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Logopedija, na predmetu Fonijatrija Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posebni/dodatni uvjet za radno mjesto pod točkom 1.: završen doktorski studij u području društvenih ili interdisciplinarnih znanosti (kognitivna znanost) Posebni/dodatni uvjet za radno mjesto pod točkom 2.: završen diplomski sveučilišni studij logopedije Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Za prijam zaposlenika u radni odnos: 3. na radno mjesto IV. vrste - spremačica , u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje ili SSS utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova (Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pribaviti će Fakultet po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.) najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava na 1. i 2. točku ovog natječaja je 30 dana, a na 3. točku 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
31.08.2020
Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent (1 izvršitelj) i prijam na radno mjesto III. vrste računovodstveni referent – financijski knjigovođa (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ Za izbor: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti , znanstveno polje: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti , na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju , na određeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice), u punom radnom vremenu (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/239, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 1. srpnja 2020. godine) Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), uvjete Rektorskog zbora te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posebni/dodatni uvjet za radno mjesto pod točkom 1.: završen diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Za prijam zaposlenika u radni odnos: 2. na radno mjesto III. vrste računovodstveni referent – financijski knjigovođa , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti: srednja stručna sprema ekonomskog smjera dobro poznavanje obračuna plaća (COP obavezno) i drugog dohotka te blagajničko poslovanje znanje proračunskog računovodstva poznavanje engleskog jezika iskustvo u MS Office radno iskustvo: minimalno 2 godine na istim ili sličnim poslovima Obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava na 1. točku ovog natječaja je 30 dana, a na 2. točku 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
22.07.2020
Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto: poslijedoktorand (1 izvršitelj) i asistent (1 izvršitelj) te prijam na radno mjesto: Informatičar (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor 1. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu godine; Klasa: 100-01/19-03/280; Urbroj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019.) 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju, na određeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice), u punom radnom vremenu (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/167, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 13. svibnja 2020. godine) Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posebni/dodatni uvjeti za radno mjesto pod točkom 1.: završen diplomski sveučilišni studij logopedije završen doktorski studij u području društvenih, humanističkih ili interdisciplinarnih znanosti (kognitivna znanost) područje znanstvenog djelovanja u području jezičnih poremećaja Posebni/dodatni uvjeti za radno mjesto pod točkom 2.: završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Socijalne pedagogije (modul Djeca i mladi) prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4,00 poželjni uvjeti: iskustvo sudjelovanja u izvođenju nastave na visokoškolskim ustanovama (primjerice kao demonstrator, gost predavač i slično); iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima usmjerenih na djecu i mlade, iskustvo aktivnog sudjelovanja u stručnim projektima i socijalnopedagoškim intervencijama usmjerenih prema djeci i mladima. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis, dokazi o ispunjavanju uvjeta, bibliografija te podaci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika. Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Za prijam zaposlenika u radni odnos: 3. na radno mjesto – informatičar , na određeno vrijeme (do jedne godine), s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete: završen diplomski sveučilišni studij, smjer informatičkog usmjerenja poznavanje rada u ISVU i LDAP sustavu aktivno znanje engleskog jezika najmanje 3 godine radnog iskustva rada na istim ili srodnim poslovima Prednost na natječaj imaju pristupnici koji: imaju iskustvo na istim ili srodnim poslovima u visokoškolskoj ustanovi Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajuće diplome/odgovarajućih diploma, dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima, ako je primjenjivo. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajuće/ih diplome/a, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava na točku 1. i 2. ovog natječaja je 30 dana, a na točku 3. točku 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
24.06.2020
Natječaj za izbor zaposlenika u zvanje asistent (2 izvršitelja) i naslovno zvanje izvanredni profesor (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju , na određeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice), u punom radnom vremenu (Suglasnost Kl: 100-01/18-03/749, Ur.broj: 380-012/246-20-4 od 12. ožujka 2020. godine) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Logopedija, na Odsjeku za logopediju , na određeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice), u punom radnom vremenu (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/172, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 20. svibnja 2020. godine) jednog izvršitelja u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor , na predmetu Penološka rehabilitacija Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posebni/dodatni uvjeti za radno mjesto pod točkom 1. završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije iskustvo sudjelovanja na EU projektima u području prevencijske znanosti Posebni/dodatni uvjeti za radno mjesto pod točkom 2. završen diplomski sveučilišni studij logopedije Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se životopis, dokazi o ispunjavanju uvjeta, bibliografija te podaci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika. Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava na natječaj je 30 dana od posljednje objave natječaja. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
10.06.2020
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju (1 izvršitelj) i namještenik – spremačica (2 izvršitelja)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju , na određeno vrijeme do 31. prosinca 2020. godine, u punom radnom vremenu Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij logopedije najmanje jedna godina iskustva na poslovima logopedske dijagnostike za djecu školske dobi s teškoćama u razvoju najmanje jedna godina rada na znanstvenim projektima usmjerenim na djecu školske dobi s teškoćama u razvoju Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis, dokazi o ispunjavanju uvjeta, elektronički zapis o radno pravnom statusu domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju putem mrežne (online) komunikacije ovisno o mogućnostima kandidata. 2. dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste - namještenik – spremačica , na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (zamjena – do povratka na rad zaposlenica s bolovanja), u punom radnom vremenu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu: Klasa: 100-01/20-03/105, Urbroj: 380-012/246-20-2 od 10. ožujka 2020.) Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje / SSS utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova (Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pribaviti će Fakultet po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.) radno iskustvo: nije važno Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) i elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem mrežne (online) komunikacije ovisno o mogućnostima kandidata. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava na natječaj je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
27.03.2020
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik na projektu (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos 1. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik na projektu, na određeno vrijeme do 31. prosinca 2020. godine, s punim radnim vremenom Uvjeti: VSS, socijalni pedagog iskustvo rada na projektima znanje engleskog jezika znanje rada na računalu Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta elektronički zapis o radno pravnom statusu domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
12.02.2020
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni referent u Studentskoj referadi za poslijediplomske studije (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos 1. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto III. vrste – stručni referent u Studentskoj referadi za poslijediplomske studije , na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom Uvjeti: SSS, opća gimnazija znanje administriranja poslova na poslijediplomskim studijima znanje administriranja sustava ISVU znanje engleskog jezika (minimalno B2 razina) radno iskustvo: minimalno 1,5 godina na istim ili sličnim poslovima. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta elektronički zapis o radno pravnom statusu domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka . Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
07.02.2020
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: računovodstveni referent – financijski knjigovođa (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos 1. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto III. vrste računovodstveni referent – financijski knjigovođa , na određeno vrijeme do godinu dana (povećan opseg poslova), u punom radnom vremenu Uvjeti: SSS ekonomskog smjera znanje proračunskog računovodstva poznavanje engleskog jezika iskustvo u MS Office radno iskustvo: minimalno 2 godine na istim ili sličnim poslovima. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis, dokazi o ispunjavanju uvjeta, elektronički zapis o radno pravnom statusu domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države. Obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
14.01.2020
Natječaj za prijam na radno mjesto: stručni suradnik na Odsjeku za oštećenja vida (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik na Odsjeku za oštećenja vida , na određeno vrijeme (do 3 mjeseca), u punom radnom vremenu Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij rehabilitacije /edukacijske rehabilitacije iskustvo rada u području oštećenja vida i orijentacije i kretanja osoba oštećena vida Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajuće/ih diplome/a, elektronički zapis o radno pravnom statusu, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice). S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
04.12.2019
Natječaj za izbor zaposlenika: predavač (1 izvršitelj) i asistent (1 izvršitelj) te prijam na radno mjesto: položaj I. vrste-rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi (Tajnik) (1 izvršitelj), stručni suradnik (1 izvršitelj) i spremačica (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor 1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – predavač , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida (Suglasnost Kl: 100-01/19-03/538, Ur.broj: 380-012/246-19-2 od 21. studenoga 2019.) 2. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (zamjena), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida (Suglasnost Kl: 100-01/19-03/500, Ur.broj: 380-012/246-19-2 od 14. studenoga 2019.) Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Za prijam zaposlenika u radni odnos: 3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi,  interni naziv: Tajnik/ica , na određeno vrijeme (zamjena radi korištenja rodiljnog dopusta), u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu: Klasa: 100-01/19-03/436, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 26. rujna 2019.) Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (dipl.iur./mag.iur) najmanje pet godina radnog iskustva u struci (poželjno u visokoškolskom obrazovanju) Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta, elektronički zapis o radno pravnom statusu domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju. 4. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik na Odsjeku za poremećaje u ponašanju , na određeno vrijeme (zamjena do 3 mjeseca), u punom radnom vremenu Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije iskustvo sudjelovanja na EU projektima u području prevencijske znanosti Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajuće/ih diplome/a, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) 5. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste - namještenik – spremačica , na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (zamjena – najduže do 6 mjeseci), u punom radnom vremenu Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje / SSS utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova (Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pribaviti će Fakultet po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.) radno iskustvo: nije važno Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) i elektronički zapis o radno pravnom statusu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava na točke 1. i 2. ovog natječaja je 30 dana od posljednje objave natječaja, a na 3., 4. i 5. točku 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
29.11.2019
Poništenje dijela Natječaja za izbor zaposlenika na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi (Tajnik/ica) (1 izvršitelj) od 8. studenog 2019.
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA Poništava se dio natječaja za prijam zaposlenika u radni odnos, objavljenog dana 5. studenoga na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dana 8. studenoga 2019. godine u Narodnim novinama broj 108 i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te dana 11. studenoga 2019. godine na portalu „MojPosao“, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi, interni naziv: Tajnik/ica, na određeno vrijeme (zamjena radi korištenja rodiljnog dopusta) , u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu: Klasa: 100-01/19-03/436, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 26. rujna 2019.) Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (dipl.iur./mag.iur) najmanje pet godina radnog iskustva u struci (poželjno u visokoškolskom obrazovanju) Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta, elektronički zapis o radno pravnom statusu domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju.
28.11.2019
Natječaj za izbor zaposlenika: redoviti profesor (1 izvršitelj), docent (1 izvršitelj), asistent ( 1 izvršitelj) i prijam na radno mjesto: položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi (Tajnik/ica) (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Kl: 100-01/19-03/280, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019. godine) 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Kl: 100-01/19-03/280, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019. godine) 3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija , na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Kl: 100-01/19-03/280, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019. godine). Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a pristupnici za točku 1.i 2. moraju ispunjavati uvjete iz Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja ( Nar. nov. br. 28/2017) i uvjete   rektorskog zbora ( Nar. nov. br. 122/2017) Posebni/dodatni uvjeti za radno mjesto pod točkom 3.: završen diplomski sveučilišni studij logopedije uspjeh na preddiplomskom sveučilišnom i/ili diplomskom sveučilišnom studiju logopedije u 10% najboljih studenata generacije. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis, dokazi o ispunjavanju uvjeta, bibliografija te podaci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika. Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Za prijam zaposlenika u radni odnos: 4. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto - položaj   I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi,  interni naziv: Tajnik/ica , na određeno vrijeme (zamjena radi korištenja rodiljnog dopusta), u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu: Klasa: 100-01/19-03/436, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 26. rujna 2019.) Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (dipl.iur./mag.iur) najmanje pet godina radnog iskustva u struci (poželjno u visokoškolskom obrazovanju) Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta, elektronički zapis o radno pravnom statusu domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave/prijava na točke 1., 2. i 3. ovog natječaja je 30 dana od posljednje objave natječaja, a na 4. točku 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
08.11.2019
Poništenje dijela Natječaja za izbor zaposlenika na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi (Tajnik/ica) (1 izvršitelj)
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA Poništava se dio natječaja za prijam zaposlenika u radni odnos, objavljenog dana 4. listopada 2019. godine u Narodnim novinama broj 95, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  u dijelu koji se odnosi na radno mjesto: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi, interni naziv: Tajnik/ica , na određeno vrijeme (zamjena radi korištenja rodiljnog dopusta), u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu: Klasa: 100-01/19-03/436, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 26. rujna 2019.) Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (dipl.iur./mag.iur) najmanje pet godina radnog iskustva u struci
05.11.2019
Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent (1 izvršitelj) i prijam u radni odnos zaposlenika na radno mjesto IV. vrste - namještenik - spremačica (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ Za izbor: 1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja sluha (Suglasnost Kl: 100-01/19-03/280, Ur.broj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019. i ispravak Suglasnosti Kl: 100-01/19-03/280, Ur.broj: 380-012/246-19-3 od 18. rujna 2019.) Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), uvjete Rektorskog zbora te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Nakon proteka roka za podnošenje prijava provest će se razgovor ili testiranje s pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja, a kojim će se utvrditi poznavanje engleskog jezika. Za prijam zaposlenika u radni odnos: 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste - namještenik - spremačica, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , na određeno vrijeme (najduže do 11 mjeseci), u punom radnom vremenu Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje / SSS utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova (Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pribaviti će Fakultet po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.) radno iskustvo: nije važno Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju, jer u suprotnom molbe neće biti uzete u razmatranje. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/prijava na točku 1. ovog natječaja je 30 dana, a na točku 2. 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
18.10.2019
Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi (Tajnik/ica) (1 izvršitelj) i radno mjesto stručni suradnik ili viši stručni referent (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi, interni naziv: Tajnik/ica , na određeno vrijeme (zamjena radi korištenja rodiljnog dopusta), u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu: Klasa: 100-01/19-03/436, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 26. rujna 2019.) Uvjeti : završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (dipl.iur./mag.iur) najmanje pet godina radnog iskustva u struci 2. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove ) ili radno mjesto II. vrste – viši stručni referent, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Tajništvo Fakulteta- Studentska referada za poslijediplomske studije) , na određeno vrijeme (do godine dana), u punom radnom vremenu Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja ili završen preddiplomski stručni studij ili završen preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij društvenog usmjerenja poznavanje engleskog jezika (minimalno B2 razina) Prednosti: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Nakon proteka roka za podnošenje prijava provest će se razgovor ili testiranje s pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja, a kojim će se utvrditi poznavanje engleskog jezika. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju, jer u suprotnom molbe neće biti uzete u razmatranje. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajuće diplome/odgovarajućih diploma, dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima, ako je primjenjivo. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/prijava na točku 1. ovog natječaja je 8 dana od dana posljednje objave, a na točku 2. do (zaključno s) 18. listopada 2019. godine. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.
04.10.2019
Natječaj za izbor izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (1 izvršitelj) i prijam u radni onos zaposlenika na radno mjesto: stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju (1 izvršitelj) i namještenik - spremačica (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ za izbor 1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Kl: 100-01/19-03/280, Ur.broj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019.), Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), uvjete Rektorskog zbora te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Za prijam zaposlenika u radni odnos: 2. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove), u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta , na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena), (Suglasnost Kl: 100-01/18-03/653, Ur.broj: 380-012/246-19-4 od 14. lipnja 2019.) Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajuće/ih diplome/a, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) 3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste - namještenik - spremačica , na određeno vrijeme do godinu dana, u nepunom radnom vremenom (pola radnog vremena) Uvjeti: niža stručna sprema ili osnovna škola najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Radno vrijeme: isključivo (samo) subotom i nedjeljom (od 08:00 do 18:00) Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju, jer u suprotnom molbe neće biti uzete u razmatranje. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/prijava na točku 1. ovog natječaja je 30 dana, a na točke 2. i 3. točku 8 dana od dana posljednje objave. Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
02.10.2019
Poništenje dijela natječaja za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik za studentska pitanja (1 izvršitelj), računovodstveni referent – financijski knjigovođa (1 izvršitelj) i spremačica (2 izvršitelja)
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA Poništava se dio natječaja za prijam zaposlenika u radni odnos, objavljenog dana 30. kolovoza 2019. godine u Narodnim novinama broj 81, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u dijelu koji se odnosi na radna mjesta: 3. na radno mjesto položaj IV. vrste - namještenik - spremačica , u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do godinu dana, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana. 4. na radno mjesto položaj IV. vrste - namještenik - spremačica , na određeno vrijeme do godinu dana, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana. Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb, Borongajska cesta 83 f
18.09.2019
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik za studentska pitanja (1 izvršitelj), računovodstveni referent – financijski knjigovođa (1 izvršitelj) i spremačica (2 izvršitelja)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f , raspisuje NATJEČAJ za izbor 1. na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za studentska pitanja u Tajništvu Fakulteta, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti : završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni (dodiplomski) studij prava znanje engleskog jezika u pismu i govoru najmanje godinu dana radnog iskustva u struci Prednost : radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima u visokoškolskoj ustanovi poznavanje rada na računalnoj aplikaciji ISVU Obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca. 2. na radno mjesto III. vrste računovodstveni referent – financijski knjigovođa , na određeno vrijeme do godinu dana (povećan opseg poslova), u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti : srednja stručna sprema ekonomskog smjera dobro poznavanje obračuna plaća (COP obavezno) i drugog dohotka te blagajničko poslovanje poznavanje proračunskog računovodstva najmanje godinu dana radnog iskustva Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana. 3. na radno mjesto položaj IV. vrste - namještenik - spremačica , u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do godinu dana, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti : osnovnoškolsko obrazovanje najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana. 4. na radno mjesto položaj IV. vrste - namještenik - spremačica , na određeno vrijeme do godinu dana, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti : osnovnoškolsko obrazovanje najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, elektronički zapis o radnopravnom statusu preslika odgovarajuće svjedodžbe/diplome, dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima, ako je primjenjivo. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/prijava na navedene točke ovog natječaja je do (zaključno s) 9. rujna 2019. godine Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.
30.08.2019
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto informatičar (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor 1. na radno mjesto informatičar – na određeno vrijeme (do jedne godine), s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete: završen diplomski sveučilišni studij, smjer informatičkog usmjerenja poznavanje rada u ISVU i LDAP sustavu aktivno znanje engleskog jezika najmanje 2 godine radnog iskustva rada na istim ili srodnim poslovima Prednost na natječaj imaju pristupnici koji: iskustvo na istim ili srodnim poslovima u visokoškolskoj ustanovi Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajuće diplome/odgovarajućih diploma, dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima, ako je primjenjivo. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od dana posljednje objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.
24.07.2019
Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi (Tajnik/ica) (1 izvršitelj) i radno mjesto stručni suradnik za administrativne poslove na projektu ERF – LOSPER (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi , interni naziv: Tajnik/ica, na neodređeno vrijeme , u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu: Klasa: 100-01/19-03/05, Urbroj: 380-012/246-19-2) Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (dipl.iur./mag.iur) najmanje pet godina radnog iskustva u struci Prednost na natječaj imaju pristupnici koji: imaju radno iskustvo u struci, u području znanosti i visokog obrazovanja imaju važeći certifikat u području javne nabave su pohađali edukacije/radionice/stručna usavršavanja u svrhu stjecanja znanja i iskustva u različitim područjima bitnima za rad u sustavu znanosti i visokog obrazovanja poznaju engleski jezik u govoru i pismu poznaju rad na računalu (MS Office) 2. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za administrativne poslove na projektu „Unaprjeđenje kvalitete studija Logopedije, Socijalne pedagogije i Edukacijske rehabilitacije (ERF – LOSPER)“ , 1 izvršitelj, na određeno vrijeme , od 15 mjeseci , u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca Početak radnog odnosa: 1. rujna 2019. godine. Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete: završen diplomski studij društvenog ili humanističkog područja znanje engleskog jezika - minimalno razina B2 napredno poznavanje korištenja Office paketa (Excel, Word) najmanje 1 godina iskustva u obavljanju administrativnih poslova Prednosti: iskustvo rada na projektima (europski strukturni fondovi) završena edukacija za vođenje EU projekata iskustvo rada u visokom obrazovanju znanje engleskog jezika na C1 ili C2 razini Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajuće diplome/odgovarajućih diploma, dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima, ako je primjenjivo. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od dana posljednje objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku
19.06.2019
Ispravak Natječaja za izbor u suradničko zvanje – asistent (2 izvršitelja) i izbor u stručno zvanje – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje ISPRAVAK NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama broj 55 od 31. svibnja 2019. godine , u Večernjem listu, na internet stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS). Umjesto dijela teksta u stavku 1. natječaja koji glasi: «znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.», treba stajati tekst: « znanstvenom polju logopedija ». Ostali dio teksta natječaja ostaje nepromijenjen.
03.06.2019
Natječaj za izbor u suradničko zvanje – asistent (2 izvršitelja) i izbor u stručno zvanje – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ 1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti , znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti , na određeno vrijeme , u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja sluha (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Kl: 100-01/19-03/117, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 30. travnja 2019. godine) Početak radnog odnosa: 1. rujna 2019. godine Uz uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće obvezne uvjete: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij logopedije, prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4.0, izvrsno služenje hrvatskim znakovnim jezikom, izvrsno služenje engleskim jezikom. Prednost na natječaj imaju pristupnici koji: su upisali odnosno pohađaju poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij), imaju iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim/stručnim projektima i/ili na znanstvenim/stručnim skupovima u području oštećenja sluha, imaju iskustvo neposrednog rada s djecom s oštećenjem sluha predškolske i školske dobi i njihovim obiteljima, imaju iskustvo rada u zajednici Gluhih. Uz pisanu prijavu na natječaj, prilaže se: životopis (Europass, uz detaljno ispunjene opisne kategorije iz kojih je moguće iščitati kako kandidat zadovoljava uvjete i ostvaruje prednosti, ako je primjenjivo) motivacijsko pismo u kojemu je obrazložen interes za radno mjesto, interes za znanstveni i stručni rad te perspektiva osobnog doprinosa području oštećenja sluha, domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajućih diploma, podatci o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo), uz priložene dokaze dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima. Životopis, motivacijsko pismo i podatke o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo) treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). 2. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti , znanstvenom polju: Logopedija ili znanstvenom polju: Psihologija ili znanstvenom području: Humanističke znanosti , znanstvenom polju: filologija (znanstvena grana: opće jezikoslovlje – lingvistika ), na određeno vrijeme (3 godine i 2 mjeseca), u punom radnom vremenu, na projektu Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2017-05-6603) Uz uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici moraju zadovoljiti sljedeće obvezne uvjete: završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije ili psihologije ili lingvistike, upisan doktorski studij prije 2019.godine (uz postojanje prava na status doktoranda još najmanje 3 godine i 2 mjeseca), izvrsno služenje engleskim jezikom. Dodatni uvjeti: razvijene komunikacijske vještine, prvenstveno akademsko pisanje, iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima, održana izlaganja na znanstvenim skupovima, objavljeni radovi u znanstvenim časopisima, nagrade i priznanja. Dokumenti uz prijavu: životopis (Europass, sukladno uputama za izradu), motivacijsko pismo u kojem je opisano zadovoljenje uvjeta propisanih ovim natječajem, domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajućih diploma, potvrda o upisanom doktorskom studiju Životopis, motivacijsko pismo i podatke o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo) treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (najmanje C1). 3. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator , na neodređeno vrijeme , u punom radnom vremenu, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Kl: 100-01/19-03/01, Ur.broj: 380-012/246-19-1 od 24. siječnja 2019.) Početak radnog odnosa: 1. rujna 2019. godine. Uvjeti: Visoka stručna sprema odgovarajućeg studijskog programa odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacije i diplomski sveučilišni studij Edukacijske rehabilitacije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij rehabilitacije. Najmanje 1 godina radnog iskustva u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma predškolske i školske dobi Prednost na natječaj imaju pristupnici koji: su završili edukaciju za korištenje ADOS opservacijskog protokola za dijagnostiku autizma, su završili edukacije iz metoda poučavanja osoba s poremećajem iz spektra autizma, imaju iskustvo sudjelovanja u prijavi i/ili provedbi znanstvenoistraživačkih i/ili stručnih projekata u području poremećaja iz spektra autizma, imaju iskustvo u provođenju edukacija za stručnjake i roditelje djece s poremećajem iz spektra autizma. Dokumenti uz prijavu: životopis (Europass, uz detaljno ispunjene opisne kategorije iz kojih je moguće iščitati kako kandidat zadovoljava uvjete i ostvaruje prednosti, ako je primjenjivo) motivacijsko pismo u kojemu je obrazložen interes za radno mjesto i perspektivu osobnog doprinosa u području poremećaja iz spektra autizma, domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajućih diploma, podatci o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo), uz priložene dokaze dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima. Životopis, motivacijsko pismo i podatke o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo) treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, kao i zvanje, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.
31.05.2019
Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (1 izvršitelj) na Odsjeku za poremećaje u ponašanju
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju (Suglasnost Kl: 100-01/18-03/479, Ur.broj: 380-012/246-18-4 od 19. listopada 2018. godine) Uz opće uvjete, pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.   Prednost na natječaj imaju pristupnici koji: su sudjelovali u nacionalnim kompetitivnim projektima su sudjelovali u međunarodnim europskim i svjetskim projektima u području prevencijske znanosti imaju višegodišnje iskustvo u izvođenju kolegija u području prevencijske znanosti su međunarodno prepoznatljivi u području prevencijske znanosti ostvaruju vidljiv doprinos u prijenosu spoznaja prevencijske znanosti u praksu (kroz sudjelovanje u povjerenstvima, stručnim tijelima, radnim grupama na nacionalnoj i lokalnoj razini) Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta), domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajućih diploma, podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova, dokazi o ostalim traženim uvjetima. Životopis, kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.
15.05.2019
Natječaj za prijam u radni odnos stručnog suradnika za financijske poslove na projektu „Unaprjeđenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije (ERF-LOSPER)“ (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos 1. na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za financijske poslove na projektu „Unaprjeđenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije (ERF-LOSPER) , 1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme od tri godine , u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca Uvjeti: sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ekonomije, smjer financije poznavanje proračunskog računovodstva aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu aktivno znanje rada na računalu iskustvo u provedbi i upravljanju EU projekata radno iskustvo: 1 godina Pristupnici na natječaj obvezni su dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o ostalim traženim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83 f 10000 Zagreb
26.04.2019
Poništenje Natječaja za prijam u radni odnos stručnog suradnika za financijske poslove na projektu „Unaprjeđenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije (ERF-LOSPER)“ (1 izvršitelj)
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA Poništava se javni natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos, objavljenog dana 5. travnja 2019. godine u Narodnim novinama broj 35, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji glasi: NATJEČAJ za prijam u radni odnos 1. na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za financijske poslove na projektu „Unaprjeđenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije (ERF-LOSPER)" , 1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme od tri godine , u punom radnom vremenu Uvjeti: sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ekonomije, smjer financije poznavanje proračunskog računovodstva aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu aktivno znanje rada na računalu iskustvo u provedbi i upravljanju EU projekata radno iskustvo: 1 godina Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb, Borongajska cesta 83f 
26.04.2019
Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (1 izvršitelj) na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije (Suglasnost Kl: 100-01/18-03/672, Ur.broj: 380-012/246-18-2 od 7. prosinca 2018.) Uz opće uvjete, pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prednost na natječaj imaju pristupnici: s ekspertizom u području edukacije i rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima, biopsihosocijalnih osobina djece s teškoćama u razvoju, adolescenata i odraslih s invaliditetom (s naglaskom na motoričke poremećaje i kronične bolesti), primjene asistivne tehnologije u edukaciji i rehabilitaciji koji imaju višegodišnje iskustvo u nastavnom radu u području inkluzivne edukacije i rehabilitacije Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta), domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajućih diploma, podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova, dokazi o ostalim traženim uvjetima. Životopis, kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.
10.04.2019
Natječaj za prijam u radni odnos stručnog suradnika za financijske poslove na projektu „Unaprjeđenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije (ERF-LOSPER)“ (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos 1. na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za financijske poslove na projektu „Unaprjeđenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije (ERF-LOSPER)" , 1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme od tri godine , u punom radnom vremenu Uvjeti: sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ekonomije, smjer financije poznavanje proračunskog računovodstva aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu aktivno znanje rada na računalu iskustvo u provedbi i upravljanju EU projekata radno iskustvo: 1 godina Pristupnici na natječaj obvezni su dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o ostalim traženim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83 f 10000 Zagreb
05.04.2019
Natječaj za prijam u radni odnos stručnog suradnik za administrativne poslove na projektu "Unaprjeđenje kvalitete studija Logopedije, Socijalne pedagogije i Edukacijske rehabilitacije" (2 izvršitelja) i administrativni tajnik/ca u Centru za rehabilitaciju
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos 1. na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za administrativne poslove na projektu „Unaprjeđenje kvalitete studija Logopedije, Socijalne pedagogije i Edukacijske rehabilitacije (ERF – LOSPER)“ , 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, od tri godine , u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca Uvjeti : završen diplomski studij društvenog ili humanističkog područja znanje engleskog jezika - minimalno razina B2 napredno poznavanje korištenja Office paketa (Excel, Word) najmanje 1 godina iskustva u obavljanju administrativnih poslova Prednosti : iskustvo rada na projektima (europski strukturni fondovi) završena edukacija za vođenje EU projekata iskustvo rada u visokom obrazovanju znanje engleskog jezika na C1 ili C2 razini 2. na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za administrativne poslove na projektu „Unaprjeđenje kvalitete studija Logopedije, Socijalne pedagogije i Edukacijske rehabilitacije (ERF – LOSPER)“ , 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, od 15 mjeseci , u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca Uvjeti: završen diplomski studij društvenog ili humanističkog područja znanje engleskog jezika - minimalno razina B2 napredno poznavanje korištenja Office paketa (Excel, Word) najmanje 1 godina iskustva u obavljanju administrativnih poslova Prednosti: iskustvo rada na projektima (europski strukturni fondovi) završena edukacija za vođenje EU projekata iskustvo rada u visokom obrazovanju znanje engleskog jezika na C1 ili C2 razini 3. na radno mjesto administrativni tajnik/ca , 1 izvršitelj, na određeno vrijeme do jedne godine , u punom radnom vremenu za rad u Centru za rehabilitaciju, uz probni rad od 30 dana Uvjeti: srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja položen stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva tri godine radnog iskustva na administrativnim poslovima slične vrste i poslovima obrade arhivskog gradiva prednost: iskustvo u komunikaciji s osobama koje traže posebnu stručnu podršku i njihovim obiteljima Pristupnici na natječaj obvezni su dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o ostalim traženim uvjetima. Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb
27.03.2019
Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor (2 izvršitelja), izvanredni profesor (2 izvršitelja) i stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (2 izvršitelja)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Kl: 100-01/18-03/363, Ur.broj: 380-012/246-18-2 od 11. lipnja 2018.) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom – redoviti profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/672, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 7. prosinca 2018.) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom – redoviti profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/672, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 7. prosinca 2018.) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom – izvanredni profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/672, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 7. prosinca 2018.) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - psiholog , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Kl: 100-01/19-03/01, Ur.broj: 380-012/246-19-1 od 24. siječnja 2019.) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – socijalni pedagog , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Kl: 100-01/19-03/01, Ur.broj: 380-012/246-19-1 od 24. siječnja 2019.) Uz opće uvjete, pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, kao i zvanje, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Prednost na natječaj - točka 1. imaju pristupnici: s ekspertizom u području potpomognute komunikacije  i rane intervencije u kontekstu prepoznavanja i razvoja podrške za osobe s komunikacijskim i jezičnim poremećajima koji imaju višegodišnje iskustvo u nastavnom radu u području logopedije Prednost na natječaj - točka 2. imaju pristupnici: s ekspertizom u području socijalnog uključivanja, mentalnog zdravlja, psihodijagnostičkih postupaka kod ranjivih skupina, bio-psiho-socijalnih osobina djece s teškoćama u razvoju, adolescenata i odraslih s invaliditetom (s naglaskom na intelektualne teškoće i ADHD poremećaj) koji imaju višegodišnje iskustvo u nastavnom radu u području inkluzivne edukacije i rehabilitacije Prednost na natječaj - točka 3. imaju pristupnici: s ekspertizom u području inkluzivnog obrazovanja i vršnjačkih odnosa djece/mladih s teškoćama u razvoju koji imaju višegodišnje iskustvo u nastavnom radu u području inkluzivne edukacije i rehabilitacije Prednost na natječaj - točka 4. imaju pristupnici: s ekspertizom u području inkluzivnog obrazovanja i socijalnog uključivanja osoba s teškoćama učenja i ADHD poremećajem koji imaju višegodišnje iskustvo u nastavnom radu u području inkluzivne edukacije i rehabilitacije Pristupnici na natječaj - točka 5. moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: visoka stručna sprema odgovarajućeg studijskog smjera odnosno završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno intergrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije najmanje 1 godina radnog iskustva u  poslovima psihološke procjene za djecu školske dobi s teškoćama u razvoju dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti Prednost na natječaj - točka 5. imaju pristupnici koji: su uključeni, ili su završili, edukacije iz područja savjetovanja i/ili psihoterapije imaju najmanje 3 godine iskustva na poslovima psihološkog, terapijskog i savjetodavnog individualnog ili grupnog rada za djecu školske dobi s teškoćama u razvoju i njihove obitelji Pristupnici na natječaj - točka 6. moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: visoka stručna sprema odgovarajućeg studijskog smjera odnosno završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije najmanje 1 godina radnog iskustva u poslovima individualnog i grupnog rada s djecom i mladima u riziku ili s već razvijenim problemima u ponašanju, te njihovim obiteljima Prednost na natječaj - točka 6. imaju pristupnici koji: su uključeni, ili su završili, edukacije iz područja savjetovanja i/ili psihoterapije, imaju iskustvo osmišljavanja i provedbe strukturiranih psihoedukativnih i psihosocijalnih intervencija usmjerenih djeci i mladima u riziku ili s već razvijenim problemima u ponašanju, imaju iskustvo sudjelovanja u znanstvenim i stručnim projektima u području problema u ponašanju djece i mladih, imaju iskustvo provođenja edukacija za užu i širu stručnu javnost u području psihoedukativnog i psihosocijalnog rada s djecom i mladima s problemima u ponašanju, imaju iskustvo mentoriranja studentske prakse ili studentskih kliničkih vježbi. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta), domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajućih diploma, podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova, motivacijsko pismo, te dokazi o ostalim traženim uvjetima. Životopis, motivacijsko pismo, kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.
06.03.2019
Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent na Odsjeku za poremećaje u ponašanju (1 izvršitelj) i na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme , u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju (Suglasnost Kl: 100-01/18-03/479, Ur.broj: 380-012/246-18-4 od 19. listopada 2018.) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme , u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (Suglasnost Kl: 100-01/18-03/672, Ur.broj: 380-012/246-18-2 od 7. prosinca 2018.) Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Uz opće uvjete, pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Pristupnici na natječaj - točka 1. moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Psihologije prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje vrlo dobar izvrsno služenje engleskim jezikom Prednost na natječaj - točka 1. imaju pristupnici koji: u motivacijskom pismu kvalitetno obrazlože svoj interes za radno mjesto i svoje viđenje osobnog doprinosa u području socijalne psihologije i problema u ponašanju. imaju završen minimalno prvi stupanj edukacije iz Kognitivno bihevioralnog pristupa (Praktikum I) Pristupnici na natječaj - točka 2. moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Rehabilitacija/Edukacijska rehabilitacija prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4,00 izvrsno znanje engleskog jezika Prednost na natječaj - točka 2. imaju pristupnici koji: imaju završen modul Inkluzivna edukacija i rehabilitacija u motivacijskom pismu kvalitetno obrazlože svoj interes za radno mjesto i svoju perspektivu osobnog doprinosa u području inkluzivne edukacije i rehabilitacije, posebno u području poremećaja iz spektra autizma, imaju iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim i stručnim projektima u području poremećaja iz spektra autizma pohađaju ili su završili drugi stupanj edukacije ABA – primijenjena analiza ponašanja kao preduvjet dobivanja BCBA certifikata imaju iskustvo neposrednog rada s djecom s poremećajem iz spektra autizma predškolske i školske dobi Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis (Europass, uz detaljno ispunjene opisne kategorije iz kojih je moguće iščitati kako kandidat zadovoljava obavezne i poželjne uvjete) motivacijsko pismo domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajućih diploma, podatci o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo) uz priložene dokaze pismena preporuka jednog sveučilišnog profesora s matičnog fakulteta (za pristupnike na natječaj – točka 1.) dokazi o ostalim traženim uvjetima. Životopis, motivacijsko pismo i podatke o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo) treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.
31.01.2019
Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent ili poslijedoktorand (1 izvršitelj) na Odsjeku za poremećaje u ponašanju (zamjena za odsutnu djelatnicu)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent ili poslijedoktorand , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju , na određeno vrijeme (zamjena za odsutnu djelatnicu), u punom radnom vremenu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/749; Urbroj: 380-012/246-18-2 od 20. prosinca 2018.). Uz opće uvjete, pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije, prosjek ocjena na diplomskom studiju najmanje 4.50, izvrsno služenje engleskim jezikom. Prednost na natječaj imaju pristupnici koji: u motivacijskom pismu kvalitetno obrazlože svoj interes za radno mjesto i svoju perspektivu osobnog doprinosa u području prevencijske znanosti, imaju iskustvo sudjelovanja u izvođenju nastave na visokoškolskim ustanovama i temama vezanim uz područje prevencijske znanosti, imaju iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima u području prevencijske znanosti, radovima i projektima mogu dokazati znanstveni i stručni interes u području prevencijske znanosti Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta), domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajućih diploma, podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova, motivacijsko pismo, te dokazi o ostalim traženim uvjetima. Životopis, motivacijsko pismo, kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
11.01.2019
Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent (1 izvršitelj) na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju , na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/420; Urbroj: 380-012/246-18-2 od 28. kolovoza 2018.). Uz opće uvjete, pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Psihologije i upisan doktorski studij u području društvenih znanosti prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4.00, izvrsno služenje engleskim jezikom. Prednost na natječaj imaju pristupnici koji: u motivacijskom pismu kvalitetno obrazlože svoj interes za radno mjesto i svoju perspektivu osobnog doprinosa u području inkluzivne edukacije i rehabilitacije, imaju iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima u području inkluzivne edukacije i rehabilitacije, radovima i projektima mogu dokazati znanstveni i stručni interes u području inkluzivne edukacije i rehabilitacije. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis (Europass, uz detaljno ispunjene opisne kategorije iz kojih je moguće iščitati kako kandidat zadovoljava obavezne i poželjne uvjete) motivacijsko pismo domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajućih diploma, podatci o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo) uz priložene dokaze potvrda o upisanom doktorskom studiju te dokazi o ostalim traženim uvjetima. Životopis, motivacijsko pismo, podatci o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.
07.01.2019
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik za financijske poslove za potrebe znanstveno-istraživačkih projekata (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos 1. na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za financijske poslove za potrebe znanstveno-istraživačkih projekata , 1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme do tri godine, u punom radnom vremenu Uvjeti: sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ekonomije, smjer financije poznavanje proračunskog računovodstva aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu aktivno znanje rada na računalu iskustvo u provedbi i upravljanju EU projekata poznavanje EU politika i propisa te propisa RH koji su povezani s fondovima EU-a radno iskustvo 3 godine Pristupnici na natječaj obvezni su dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o ostalim traženim uvjetima. Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83 f 10000 Zagreb
19.12.2018
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos 1. na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik , u ustrojbenoj jedinici Centar za rehabilitaciju , na određeno vrijeme, 1 izvršitelj m/ž, u punom radnom vremenu (do povratka na rad odsutne djelatnice) Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij logopedije najmanje jednogodišnje iskustvo rada na poslovima logopedske dijagnostike za djecu školske dobi najmanje jednogodišnje iskustvo rada na poslovima logopedskog terapijskog i savjetodavnog individualnog i/ili grupnog rada za djecu školske dobi i njihove obitelji Pristupnici na natječaj obvezni su dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o ostalim traženim uvjetima. Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83 f 10000 Zagreb
07.12.2018
Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor/prvi izbor (1 izvršitelj) na Odsjeku za poremećaje u ponašanju
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor/prvi izbor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/479, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 23. kolovoza 2018.) Uz opće uvjete pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prednost na natječaju imaju pristupnici koji ispunjavaju i sljedeće uvjete: sudjelovanje u nacionalnim kompetitivnim projektima sudjelovanje u projektima na europskoj razini u području prevencijske  znanosti višegodišnje iskustvo u izvođenju kolegija u području prevencijske znanosti međunarodna prepoznatljivost u području prevencijske znanosti vidljiv doprinos u prijenosu spoznaja prevencijske znanosti u praksu (kroz  sudjelovanje u povjerenstvima,  stručnim tijelima, radnim grupama na nacionalnoj i lokalnoj razini) Uz pisanu prijavu na natječaj, za sva radna mjesta, prilaže se: životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta), domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajućih diploma, podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova te dokazi o ostalim traženim uvjetima. Životopis i kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja. Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83 f 10000 Zagreb
16.11.2018
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju (1 izvršitelj) i stručni suradnik za administrativne poslove za potrebe Centra za cjeloživotno učenje i vijeća preddiplomskih i diplomskih studija (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos 1. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju , na određeno vrijeme od dvije godine , s punim radnim vremenom Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije najmanje 2 godine iskustva na poslovima psihološke procjene za djecu školske dobi s teškoćama u razvoju najmanje 1 godina iskustva na poslovima psihološkog, terapijskog i savjetodavnog individualnog ili grupnog rada za djecu školske dobi s teškoćama u razvoju i njihove obitelji 2. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za administrativne poslove za potrebe Centra za cjeloživotno učenje i vijeća preddiplomskih i diplomskih studija , na određeno vrijeme od jedne godine , s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski (dodiplomski) studij prava, znanje engleskog jezika u pismu i govoru, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, prednost: iskustvo rada u visokoškolskoj ustanovi. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a te dokaze o ostalim traženim uvjetima. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83 f 10000 Zagreb
09.11.2018
Poništenje dijela Natječaja za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju (3 izvršitelja)
Poništava se dio natječaja za prijam zaposlenika u radni odnos, objavljenog dana 14. rujna 2018. godine u Narodnim novinama broj 82 , na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u dijelu koji glasi ( stavak 2 .): “jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju , 1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme od dvije godine, 1 izvršitelj m/ž, s punim radnim vremenom Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije najmanje 2 godine iskustva na poslovima psihološke dijagnostike za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju najmanje 1 godina iskustva na poslovima psihološkog terapijskog i savjetodavnog individualnog ili grupnog rada za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju i njihove obitelji”
09.11.2018
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju (3 izvršitelja), stručni suradnik za poslijediplomski studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji (1 izvršitelj) i računovodstveni referent (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos 1. na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju , na određeno vrijeme od dvije godine, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije najmanje 2 godine iskustva na poslovima psihološke dijagnostike za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju najmanje 1 godina iskustva na poslovima psihološkog terapijskog i savjetodavnog individualnog ili grupnog rada za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama u razvojui njihove obitelji 2. na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju , na određeno vrijeme od dvije godine, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije najmanje 2 godine iskustva na poslovima psihološke dijagnostike za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju najmanje 1 godina iskustva na poslovima psihološkog savjetodavnog individualnog ili grupnog rada za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju i njihove obitelji 3. na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju , na određeno vrijeme od dvije godine, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij logopedije najmanje 2 godine iskustva na poslovima logopedske dijagnostike za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju 4. na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik na poslovima i projektima poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji , na određeno vrijeme od 3 godine, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij logopedije najmanje 2 godine iskustva u sudjelovanju na stručnim ili znanstvenim projektima koji su usmjereni na ranu intervenciju i na potpomognutu komunikaciju najmanje 2 godine iskustva u provedbi edukacija na temu rane intervencije 5. na radno mjesto III. vrste, računovodstveni referent – financijski knjigovođa , na određeno vrijeme do godinu dana (povećan opseg poslova), u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti: SSS ekonomskog smjera dobro poznavanje obračuna plaća (COP obavezno) i drugog dohotka te blagajničko poslovanje poznavanje proračunskog računovodstva radno iskustvo 1 godina Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a, te dokaze o ostalim traženim uvjetima. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83 f 10000 Zagreb
14.09.2018
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: voditelj knjižnice (1 izvršitelj), informatički referent (1 izvršitelj), dostavljač-spremačica (1 izvršitelj) i spremačica (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto položaj I. vrste  – voditelj knjižnice , na neodređeno vrijeme , u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij bibliotekarstva ili sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih znanosti s položenim stručnim ispitom iz bibliotekarstva jedna godina radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima aktivno znanje engleskog jezika 2. na radno mjesto III. vrste – informatički referent , na određeno vrijeme (do povratka odsutnog djelatnika) , s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti: završen diplomski studij, smjer informacijsko komunikacijski promet poznavanje rada u LDAP sustavu, domenska računala, mrežne konfiguracije aktivno znanje engleskog jezika najmanje 1 godina radnog iskustva rada na istim ili srodnim poslovima Prednost: iskustvo na istim ili srodnim poslovima u visokoškolskoj ustanovi 3. na radno mjesto položaj IV. vrste  – namještenik – dostavljač-spremačica , na neodređeno vrijeme , s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti: osnovno obrazovanje najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana 4. na radno mjesto položaj IV. vrste  – namještenik – spremačica , na određeno vrijeme (povećan opseg poslova) , s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž Uvjeti: najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a, te dokaze o ostalim traženim uvjetima. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83 f 10000 Zagreb
12.09.2018
Natječaj za izbor u suradničko zvanje – asistent na projektu Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti , znanstvenom polju: Logopedija ili znanstvenom polju: Psihologija ili znanstvenom području: Humanističke znanosti , znanstvenom polju: filologija (opće jezikoslovlje – lingvistika), na određeno vrijeme (4 godine), u punom radnom vremenu, na projektu Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2017-05-6603) Uvjeti Uz opće uvjete moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te sljedeće obavezne uvjete: završen sveučilišni diplomski ili integrirani studij logopedije ili psihologije ili lingvistike ili već upisan doktorski studij u znanstvenom polju logopedije ili filologije ili psihologije (uz pravo na status doktoranda još najmanje četiri godine), prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4,00, izvrsno služenje engleskim jezikom. Dodatni uvjeti: završni diplomski ili magistarski rad u području komunikacijskih i jezičnih poremećaja i specifičnih teškoća učenja, primijenjene lingvistike ili razvojne psihologije, poznavanje metoda korpusne lingvistike, poznavanje metoda statističke obrade, poznavanje postupaka procjene jezičnog znanja, poznavanje hrvatske sintakse, poznavanje analize teksta/diskursa, iskustvo u radu s djecom urednog i narušenog jezičnog razvoja, temeljna vještina programiranja, razvijene komunikacijske vještine, prvenstveno akademsko pisanje, iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima, održana izlaganja na znanstvenim skupovima, objavljeni radovi u znanstvenim časopisima, nagrade i priznanja. Dokumenti uz prijavu: životopis (Europass, sukladno uputama za izradu, uz detaljno ispunjene opisne kategorije iz kojih je moguće iščitati kako kandidat zadovoljava obavezne i poželjne uvjete), motivacijsko pismo u kojem je opisan moguć prijedlog teme doktorskog rada kandidata, usklađene s njegovim kompetencijama i iskustvom (prijedlog i opis teme: najviše jedna kartica teksta) te sa sadržajem projekta Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju (opis dostupan na poveznici http://www.erf.unizg.hr/hr/znanost/znanstveni-projekti ), domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajućih diploma, kratak sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti uz popis radova (ako je primjenjivo), potvrda o upisanom doktorskom studiju (ako je primjenjivo). Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (najmanje C1). Pravo prijave na natječaj za obadva radna mjesta imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Svi pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja. Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83 f 10000 Zagreb
17.07.2018
Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent (1 izvršitelj), izvanredni profesor (2 izvršitelja) i redoviti profesor (3 izvršitelja)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/363, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 11. lipnja 2018.) jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/363, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 11. lipnja 2018.) jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/363, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 11. lipnja 2018.) jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/363, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 11. lipnja 2018.) dva izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/363, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 11. lipnja 2018.). Uz opće uvjete pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj naznačiti točku koja se odnosi na zvanje i radno mjesto za koje se prijavljuju. Prednost na natječaju pod točkom 1. imaju pristupnici s ekspertizom u području kvalitativne metodologije, poglavito u kriminološkim i penološkim istraživanjima, te iskustvom u nastavnom, znanstveno-istraživačkom i stručnom radu u području kriminologije, penologije i penološke rehabilitacije. Uz pisanu prijavu na natječaj, za sva radna mjesta, prilaže se: životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta), domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajućih diploma, podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova te dokazi o ostalim traženim uvjetima. Životopis i kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83 f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.
13.07.2018
Natječaj za izbor u suradničko zvanje – asistent ili poslijedoktorand ili na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju–docent (1 izvršitelj) i izbor u suradničko zvanje - asistent ili poslijedoktorand (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent ili poslijedoktorand ili na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju–docent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za kriminologiju , na određeno vrijeme (zamjena za odsutnu djelatnicu), u punom radnom vremenu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/224; Urbroj: 380-012/246-18-2 od 7. svibnja 2018.) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent ili poslijedoktorand , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju , na određeno vrijeme (zamjena za odsutnu djelatnicu), u punom radnom vremenu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/225; Urbroj: 380-012/246-18-2 od 7. svibnja 2018.). Uz opće uvjete, pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, kao i zvanje, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Pristupnici na natječaj - točka 1. Pristupnici na natječaj - točka 1. moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Psihologije, prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju od najmanje 4.50, izvrsno služenje engleskim jezikom. Prednost na natječaj - točka 1. imaju pristupnici koji: u motivacijskom pismu kvalitetno obrazlože svoj interes za radno mjesto i svoju perspektivu osobnog doprinosa u području socijalne i penološke psihologije, te metodologije znanstvenih istraživanja, imaju iskustva rada na visokoškolskim ustanovama u području socijalne i penološke psihologije, i/ili metodologije znanstvenih istraživanja, što je vidljivo kroz nastavni i znanstveno-istraživački rad. Pristupnici na natječaj - točka 2. Pristupnici na natječaj - točka 2. moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Socijalne pedagogije, prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4.50, izvrsno služenje engleskim jezikom. Prednost na natječaj - točka 2. imaju pristupnici koji: u motivacijskom pismu kvalitetno obrazlože svoj interes za radno mjesto i svoju perspektivu osobnog doprinosa u području prevencijske znanosti, imaju iskustvo sudjelovanja u izvođenju nastave na visokoškolskim ustanovama i temama vezanim uz područje prevencijske znanosti, imaju iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima u području prevencijske znanosti, radovima i projektima mogu dokazati znanstveni i stručni interes u području prevencijske znanosti. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta), domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajućih diploma, podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova, motivacijsko pismo, te dokazi o ostalim traženim uvjetima. Životopis, motivacijsko pismo, kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83 f 10000 Zagreb s naznakom " Prijava na natječaj – Socijalna pedagogija " Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.
06.06.2018
Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (1 izvršitelj) na Odsjeku za poremećaje u ponašanju
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/16-03/117; Urbroj: 380-012/246-16-6 od 29. srpnja 2016. godine) Uz opće uvjete pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prednost na natječaj imaju pristupnici s ekspertizom u području kvalitativne metodologije, te izvanobiteljske skrbi za djecu i mlade, osobito tretmana djece i mladih s problemima u ponašanju. Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta), domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajućih diploma, podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova te dokazi o ostalim traženim uvjetima. Životopis i kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83 f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.
06.10.2017
Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje (5 izvršitelja) i suradničko zvanje (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - redoviti profesor u trajnom zvanju , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 100-01/17-03/107, Urbroj: 380-012/246-17-4 od 8. ožujka 2017.) jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 100-01/17-03/257, Urbroj: 380-012/246-17-2 od 12. lipnja 2017.) dva izvršitelja na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvenoj grani: poremećaji u ponašanju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/17-02/22; Urbroj: 380-012/246-17-2 od 30. lipnja 2017.) jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvenoj grani: poremećaji u ponašanju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju , u zamjenu za djelatnicu koja koristi rodiljni dopust (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/17-03/293; Urbroj: 380-012/246-17-2 od 19. lipnja 2017.) Uz opće uvjete pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj naznačiti točku koja se odnosi na zvanje i radno mjesto za koje se prijavljuju. Prednost na natječaj imaju pristupnici s: točka 3. – ekspertizom u području grupnog rada i savjetovanja s osobama u riziku te interpersonalne komunikacije (jedan izvršitelj) te modelima socijalnopedagoških intervencija, osobito u radu s obiteljima i izvanobiteljskim sustavima te nasilja u mladenačkim vezama (drugi izvršitelj), točka 4. – ekspertizom u području procjene poremećaja u ponašanju djece i adolescenata, posttretmanske zaštite te restorativne pravde. Pristupnici na natječaj – točka 5. moraju ispunjavati i sljedeće uvjete : završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Socijalne pedagogije (modul Djeca i mladi) prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4,00 izvrsno služenje engleskim jezikom poželjni uvjeti: iskustvo sudjelovanja u izvođenju nastave (primjerice kroz demonstraturu) i znanstveno-istraživačkim projektima; znanstveni i stručni interes u području procjene i tretmana djece i mladih s problemima u ponašanju vidljiv kroz radove i projekte Uz pisanu prijavu na natječaj, za sva radna mjesta, prilaže se: životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta), domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajućih diploma, podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova te dokazi o ostalim traženim uvjetima. Životopis i kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83 f 10000 Zagreb Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.
14.07.2017
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: voditelj knjižnice (1 izvršitelj) i viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Centru za rehabilitaciju (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos 1. na radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Centru za rehabilitaciju , na određeno vrijeme od šest mjeseci, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj/ica Uvjeti: akademski stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polje logopedija najmanje pet godina radnog iskustva u sustavu znanosti i visokom obrazovanju najmanje tri godine radnog iskustva u provođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka u logopediji aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu. 2. na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj knjižnice , na određeno vrijeme do jedne godine, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj/ica Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij bibliotekarstva ili sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih znanosti s položenim stručnim ispitom iz bibliotekarstva tri godine radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima poznavanje engleskog jezika probni rad: dva mjeseca Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, dokaz o državljanstvu, preslika diplome te dokazi o ispunjavanju ostalih uvjeta. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83 f 10000 Zagreb
05.05.2017
Natječaj za izbor nastavnika (2 izvršitelja) i prijem zaposlenika u radni odnos - administrativni tajnik/ca (1 izvršitelj)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ 1. za izbor nastavnika: jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju , u području društvenih znanosti , polje edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti , na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom jednog izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u području biomedicine i zdravstva , polje kliničke medicinske znanosti Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i drugim provedbenim propisima. Uvid u navedene propise može se izvršiti na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prijavi na natječaj prilaže se: životopis (najviše jedna kartica teksta), preslika odgovarajućih diploma, dokazi o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Životopis i kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor s dokazima indeksiranosti treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u. Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje). Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83 f 10000 Zagreb 2. za prijam djelatnika u radni odnos: administrativni tajnik/ca , 1 izvršitelj, na određeno vrijeme od dvije godine, u punom radnom vremenu za rad u Centru za rehabilitaciju Uvjeti: srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja položen stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva tri godine radnog iskustva na administrativnim poslovima slične vrste i poslovima obrade arhivskog gradiva prednost: iskustvo u komunikaciji s osobama koje traže posebnu stručnu podršku i njihovim obiteljima Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaz o državljanstvu (preslik domovnice), dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o ostalim traženim uvjetima. Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83 f 10000 Zagreb
31.03.2017
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na projektu "Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma"
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ za prijam jednog zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma“ i to: 1. j ednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste stručni suradnik , na određeno radno vrijeme od 9 mjeseci, puno radno vrijeme Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij logopedije iskustvo u kliničkom radu na uvođenju potpomognute komunikacije iskustvo rada na stručnim ili znanstvenim projektima koji su usmjereni na teškoće/odstupanja u ranoj dobi kao i na oblike intervencije (s naglaskom na projekte financirane od strane Europske unije) Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o odgovarajućem studiju, te dokaze o ostalim traženim uvjetima Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno-učilišni kampus Borongaj Borongajska cesta 83 f 10000 Zagreb
17.03.2017