ERF
search
accessibility

29.01.2024

Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto – stručni suradnik (edukacijski rehabilitator) i na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (logoped) u Nastavno-kliničkom centru ERF-a

Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83f, raspisuje

NATJEČAJ

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto – stručni suradnik (edukacijski rehabilitator); u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij edukacijske rehabilitacije,
 • najmanje dvije godine radnog iskustva u području edukacijsko-rehabilitacijske procjene djece, učenika s teškoćama u razvoju i/ili odraslih osoba s invaliditetom
 • ovlaštenje Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora za obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti.

Prednosti:

 • iskustvo u izradi i provedbi individualiziranih intervencijskih programa,
 • iskustvo u primjeni kognitivnih strategija učenja i poučavanja,
 • iskustvo u savjetovanju učitelja, roditelja i/ili pomoćnika u nastavi,
 • iskustvo u provedbi grupnog rada s djecom s teškoćama u razvoju i vođenju grupa podrške za roditelje te edukacije za učitelje i odgojitelje,
 • iskustvo sudjelovanja u izvođenju nastave u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Probni rad u trajanju od jednog mjeseca.

2. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (logoped); u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij logopedije 
 • radno iskustvo u području poremećaja tečnosti govora.

Probni rad u trajanju od jednog mjeseca.

U prijavi na natječaj pristupnici su obvezni navesti na koji se natječaj prijavljuju (navesti broj točke natječaja).

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • dokaze o ispunjavanju prednosti (ako je primjenjivo).

Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave/a na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr

Rezultati o provedbi natječaja i odabiru pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Popis obavijesti