ERF
search
accessibility

Diplomski studij Logopedija

Nositelj diplomskog studija Logopedija: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Izvoditelji diplomskog studija Logopedija:

Voditeljica studijskog programa Logopedija: prof. dr. sc. Mirjana Lenček

Trajanje studija: dvije akademske godine ili 4 semestra

ECTS bodovi: 120

Naziv stručnjaka: sveučilišni magistar logopedije (univ. mag. logoped.)

Diplomski studij Logopedije izvodi se od akademske godine 2008./2009. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdalo je vjerodostojnicu za izvođenje programa 18. lipnja 2004. godine, a dopusnicu 2. lipnja 2005. godine i 22. kolovoza 2006. godine. Od akademske godine 2010./2011. program se odvija po obnovljenom programu.

Logopedija je znanost koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije (definicija Europskog udruženja logopeda – CPLOL).

Znanja

Studij Logopedije uključuje temeljna teoretska znanja iz:

 • Temeljnih logopedskih disciplina kao što su: afazija, dizartrija, dispraksija, komunikacijski poremećaji, razvojni govorno-jezični poremećaji, poremećaji glasa, poremećaji tečnosti govora, poremećaji hranjenja i gutanja, poremećaji čitanja i pisanja, poremećaji uzrokovani cerebralnom paralizom, oštećenja sluha i kompleksni poremećaji;
 • Pomoćnih disciplina kao što su: biomedicinske znanosti, znanosti o jeziku i znanosti o ponašanju,
 • Metoda istraživanja.

Logoped je nezavisan stručnjak čije se središnje aktivnosti ostvaruju na području prevencije, procjene i intervencije u slučajevima poremećaja humane komunikacije, njihovog tretmana te znanstvenog istraživanja (definicija svjetskog udruženja logopeda i fonijatara – IALP-a, The International Association of Logopedics and Phoniatrics: Guidelines for initial education in logopedics, 1993). Logoped je osposobljen za rad na prevenciji, dijagnostici i rehabilitaciji poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije osoba s teškoćama u razvoju (intelektualne teškoće, cerebralna paraliza, motoričke i kronične bolesti, sljepoća, slabovidnost, autizam) kao i za odabir i razvoj podupirućih i alternativnih komunikacijskih sustava.

Logopedi rade u:

 1. sustavu zdravstvene zaštite (centrima za rehabilitaciju slušanja i govora, pedijatrijskim, otorinolaringološkim, neurološkim, psihijatrijskim, audiološkim i fonijatrijskim klinikama, ustanovama za mentalno zdravlje i savjetovalištima),
 2. području odgoja i obrazovanja (kao stručni suradnici u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, centrima za odgoj i obrazovanje),
 3. sustavu socijalne skrbi (dječjim domovima, gerijatrijskim ustanovama),
 4. posebnim ustanovama (centrima i ustanovama za rehabilitaciju),
 5. znanstvenoistraživačkim institucijama (istraživačkim centrima, fakultetima),
 6. nevladinim udrugama i
 7. privatnoj praksi.

Student mora položiti sve propisane obvezne i izabrane izborne predmete, ispuniti obvezu praktičnoga rada u odabranim institucijama, treba pod vodstvom mentora napisati diplomski rad koji može biti istraživački ili pregledni, opsega 40-50 stranica. Diplomski rad se brani pred povjerenstvom od tri člana.

Kompetencije

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao/stekla naziv. Nakon završetka diplomskog studija Logopeije logoped postaje nezavisni stručnjak koji se bavi prevencijom, procjenom, dijagnostikom, intervencijskim tretmanom i istraživanjima u području govorno-jezične patologije i oštećenja sluha, odnosno, poremećajima komunikacije svih dobnih skupina, neovisno o uzroku oštećenja. Znanstveno i stručno proučava ljudsku komunikaciju i patološka odstupanja u komunikacijskim procesima (koji se odnose na razumijevanje i produkciju govornoga i pisanoga jezika, kao i odgovarajućih oblika neverbalne komunikacije).

U rehabilitacijskom procesu logopedski rad obuhvaća:

 • jezične poremećaje
 • poremećaje artikulacije
 • govorne poremećaje
 • poremećaje glasa
 • poremećaje tečnosti govora
 • afazije i druge neurološke poremećaje jezika (dizartrija, apraksija)
 • poremećaje pisanog jezika (disleksija, dizgrafija, diskalkulija)
 • učenje govora kod gluhe djece
 • jezičnu terapiju osoba oštećenog sluha
 • terapiju poremećaja hranjenja i gutanja
 • terapiju poremećaja uslijed povrede Eustahijeve tube
 • podržavanje komunikacije osoba oštećenoga mozga, povezanog sa starenjem

Mogućnosti zapošljavanja

Magistar logopedije je nezavisni stručnjak koji se bavi prevencijom, procjenom, dijagnostikom, intervencijskim tretmanom i istraživanjima u području jezično-govorne patologije i oštećenja sluha, odnosno, poremećajima komunikacije svih dobnih skupina, neovisno o uzroku oštećenja, te poremećajima gutanja. Znanstveno i stručno proučava ljudsku komunikaciju i patološka odstupanja u komunikacijskim procesima (koji se odnose na razumijevanje i proizvodnju govornoga i pisanoga jezika, kao i odgovarajućih oblika neverbalne komunikacije).

Logopedski rad provodi se u domeni komunikacijskih poremećaja (teškoće socijalne komunikacije, poremećaji iz autističnog spektra), jezičnih poremećaja, govornih poremećaja (poremećaji artikulacije, poremećaji tečnosti govora, i dr.), poremećaja glasa, afazije i drugih neuroloških poremećaja jezika (dizartrija, apraksija), poremećaja pisanog jezika (disleksija, disgrafija), diskalkulije, specifičnih teškoća učenja, oštećenja sluha, poremećaja hranjenja i gutanja te odabira oblika potpomognute komunikacije.

Više informacija o trenutnim mogućnostima zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Preporuke HZZ-a

Nastavni plan i program

Izvedbeni plan nastave

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Prizl-Jakovac, T.
75
30P+15KL+30S
1
4.0
Lenček, M.
120
120PK
1
4.0
Bonetti, A.
60
30P+7A+8KL+15S
1
3.0
Bradarić-Jončić, S.
30
30P
1
5.0
Kuvač Kraljević, J.
60
30P+30S
1
ECTS Logopedija, 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Logopedija, 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Milković, M.
30
30PK
1, 3
3.0
Hrastinski, I.
30
30P
1, 3
2.0
Milković, M.
30
30P
1, 3
3.0
Ivšac Pavliša, J.
60
15P+30KL+15S
1, 3
3.0
Hržica, G.
30
15P+15S
1, 3
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
3.0
Kiš-Glavaš, L.
90
15DS+75KL
1, 2, 3, 4
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Blaži, D.
45
15P+15KL+15S
2
4.0
Lenček, M.
120
120PK
2
4.0
Lenček, M.
60
30P+15KL+15S
2
5.0
Palmović, M.
60
30P+30S
2
4.0
Kuvač Kraljević, J.
45
30P+15S
2
ECTS Logopedija, 2. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Logopedija, 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Milković, M.
30
30PK
2, 4
3.0
Palmović, M.
60
30P+15L+15S
2, 4
3.0
Palmović, M.
45
30P+15A
2, 4
2.0
Bonetti, A.; Brozović, B.
30
30P
2, 4
3.0
Ivšac Pavliša, J.
45
15P+30S
2, 4
3.0
Milković, M.
30
15P+15S
2, 4
3.0
Roje Bedeković, M.; Bosnar Puretić, M.
30
15P+15KL
2, 4
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Kuvač Kraljević, J.
75
30P+7A+8KL+30S
3
4.0
Lenček, M.
120
120PK
3
5.0
Leko Krhen, A.
75
30P+15KL+30S
3
3.0
Ivšac Pavliša, J.
45
15P+15KL+15S
3
4.0
Bonetti, L.
45
30P+15KL
3
ECTS Logopedija, 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Logopedija, 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Milković, M.
30
30PK
1, 3
3.0
Hrastinski, I.
30
30P
1, 3
2.0
Milković, M.
30
30P
1, 3
3.0
Ivšac Pavliša, J.
60
15P+30KL+15S
1, 3
3.0
Hržica, G.
30
15P+15S
1, 3
ECTS Logopedija, 3. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Logopedija, 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Prizl-Jakovac, T.
45
15P+30KL
3
3.0
Milković, M.
30
30PK
3
3.0
Hržica, G.
60
30P+30S
3
3.0
Hržica, G.
30
15P+15S
3
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Bonetti, A.
60
30P+10A+20L
4
4.0
Lenček, M.
120
120PK
4
15.0
150
150S
4
ECTS Logopedija, 2. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Logopedija, 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Milković, M.
30
30PK
2, 4
3.0
Palmović, M.
60
30P+15L+15S
2, 4
3.0
Palmović, M.
45
30P+15A
2, 4
2.0
Bonetti, A.; Brozović, B.
30
30P
2, 4
3.0
Ivšac Pavliša, J.
45
15P+30S
2, 4
3.0
Milković, M.
30
15P+15S
2, 4
3.0
Roje Bedeković, M.; Bosnar Puretić, M.
30
15P+15KL
2, 4
ECTS Logopedija, 4. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Logopedija, 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Leko Krhen, A.
60
30P+15KL+15S
4
3.0
Bradarić-Jončić, S.
15
15P
4
3.0
Milković, M.
30
30PK
4
3.0
Šimleša, S.
30
15P+15S
4
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj