ERF
search
accessibility

Postupak upisa

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji u akademskoj godini 2022./2023. za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni/a specijalist/ica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji

STUDIJ traje 3 semestra (90 ECTS-a)

Pravo upisa

Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij koji daje predznanja za rad s mlađom djecom i njihovim obiteljima (iz područja društvenih, humanističkih i biomedicinskih znanosti). Prvenstvo upisa određeno je mjestom na rang listi.

OSTALI UVJETI

 • Radno iskustvo od najmanje godinu dana u području skrbi o djeci i/ili obiteljima s djecom rane dobi s razvojnim teškoćama
 • Prosjek ocjena završenog studija ne manji od 3,5

Prijavi treba priložiti:

 1. ispunjeni obrazac za prijavu
 2. diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju - ovjerena preslika ili preslika diplome uz original na uvid uz prijepis ocjena završenog diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s iskazanim prosjekom ocjena. Studenti koji su studij završili prema bolonjskom procesu mogu priložiti Diploma Supplement (Dopunsku ispravu o studiju).
  Specijalistički studij može upisati i osoba koja je završila odgovarajući studij u inozemstvu uz predočenje dokaza o akademskom priznavanju inozemne diplome.
 3. preporuku poslodavca ili sveučilišnog nastavnika
 4. životopis u Europass formi
 5. potvrdu o radnom iskustvu - potvrda HZMO-a o radnom statusu ili elektronički zapis ne stariji od mjesec dana od objave natječaja
 6. domovnicu (original ili preslik) – potvrda iz e-Građana
 7. potvrdu o uplati za Razredbeni postupak natječaja (300,00 kn) na IBAN Fakulteta:

  HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
  Opis plaćanja: Prijava – specijalistički studij 2022
  Model: 00
  Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

Razredbeni postupak

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati isključivo pristupnici koji ispunjavaju uvjete za razgovor. Pristupnici će biti obaviješteni putem e-mail adrese koju navedu u prijavi.

Druga razina se sastoji u procjeni afiniteta pristupnika za studij i temelji se na razgovoru koji će se provesti u srpnju 2022. godine.

Broj upisnih mjesta: 25

ŠKOLARINA iznosi 11.000,00 kuna po semestru.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 90 dana od dana objavljivanja natječaja

Sva potrebna dokumentacija šalje se ili predaje osobno na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska 83f, 10 000 Zagreb

S naznakom: prijava za poslijediplomski specijalistički studij – ne otvaraj
ili e-mailom na: referada.poslijediplomski@erf.unizg.hr

Propisani obrazac za prijavu te sve dodatne OBAVIJESTI nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta www.erf.unizg.hr

Informacije na e-mail: referada.poslijediplomski@erf.unizg.hrlucia.samardzic@erf.unizg.hr ili na tel. (01) 24 57 558.

Upis u višu godinu poslijediplomskog studija  

Dužnosti studenta prije upisa u višu godinu studija: 

 • Putem Studomata provjeriti jesu li sve ocjene iz predmeta koji su položeni ispravno unesene.  
 • U slučaju da ocjene nisu unesene ili nisu uspravno unesene student je dužan prije upisa obratiti se predmetnom nastavniku oko unosa/ispravka ocjene.  
 • Student može upisati izborne predmete koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za ak. god. xy uvažavajući pri tome Pravilnike o pojedinom poslijediplomskom studiju ERF-a prema kojem je student obvezan u jednom semestru upisati najmanje 25 ECTS bodova ( obavezni + izborni predmeti = 25 ECTS), a najviše može upisati 35 ECTS bodova. 
 • Izvršiti uplatu troškova studija za godinu/semestar koji upisuju