ERF
search
accessibility

Duplikat diplome

Osoba koja je završila studij na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (svi studiji osim poslijediplomskih doktorskih studija Fakulteta) može, u slučaju gubitka, uništenja ili u drugim slučajevima gubitka diplome i/ili dopunske isprave o studiju zatražiti izdavanje duplikata.

Podnositelj/ica zahtjeva za izdavanje duplikata treba na e-mail Referade za preddiplomske i diplomske studije referada@erf.unizg.hr  ili Referade za poslijediplomske studije referada.poslijediplomski@erf.unizg.hr (ovisno koju je razinu studija podnositelj/ica zahtjeva završio/la) poslati sljedeće dokumente:

  1. ispunjen Obrazac 1 - Zahtjev za izdavanje duplikata diplome/dopunske isprave o studiju/druge javne isprave,
  2. dokaz da je diploma odnosno druga javna isprava proglašena nevažećom u Narodnim novinama (dokaz mora sadržavati: točan naziv javne isprave, ime i prezime osobe na koju glasi te broj i datum izdavanja javne isprave,
  3. dokaz o uplati naknade za izdavanje duplikata.

Naknada za izdavanje duplikata uplaćuje se na žiro račun Fakulteta IBAN: HR8723600001101355137, a sukladno Odluci o naknadama.

Za izdavanje duplikata diplome nakon završenog poslijediplomskog doktorskog studija Fakulteta, podnositelj/ica zahtjeva treba se obratiti Sveučilištu u Zagrebu.


Obrasci