ERF
search
accessibility

Poslijediplomski doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja

Nositelj doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja":
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji doktorskog studija:

Znanstveno područje i polje u kojem se izvodi

Područje: društvene znanosti
Polje: logopedija

Datum dopusnice: 10. veljače 2017.

Akademski stupanj: doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja logopedije (kratica dr.sc.)

Broj studenata po generaciji: od 8 do 12

Kontakt

Voditeljica studija: prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević

Članice Voditeljstva: prof. dr. sc. Sandra Bradarić-Jončićizv. prof. dr. sc. Maja Cepanec

Studentska referada za poslijediplomske studije: Lucia Omerović, mag. theol.

Ustroj studija

Jezik studija: Program studija izvodi se na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

Trajanje studija: doktorski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestaraStudent treba završiti studij u roku od osam (8) godina.

ECTS bodovi: Ukupan broj ECTS bodova koje doktorand treba skupiti do završetka studija je 180. Jedan bod obračunava se kao radno opterećenje od 25 sati.

Program studija:

Program studija određen je trima glavnim aktivnostima:

  1. nastavnim aktivnostima (obvezni i izborni kolegiji),
  2. obveznim izvannastavnim te
  3. izbornim izvannastavnim aktivnostima.

Nastava je definirana obveznim modulom s ukupno 8 obveznih kolegija usmjerenih stjecanju osnovnih znanja i vještina potrebnih za samostalni znanstveno-istraživački rad i studiju literature, a koji nude i informacije o novim znanstvenim spoznajama iz svih grana logopedije.

Osim obveznih predmeta nastavu čini i 16 izbornih predmeta podijeljenih u tri izborna modula:

  1. Jezični i komunikacijski poremećaji i specifične teškoće učenja;
  2. Poremećaji glasa, govora i gutanja;
  3. Oštećenja sluha.

Obvezne izvannastavne aktivnosti usmjerene su izravno prema izradi doktorskog rada, a doktorand ih provodi od prvog semestra putem izlaganja iz područja buduće doktorske radnje i to na teorijskoj i metodološkoj razini, izrade i javne obrane teme rada, objavljivanja znanstvenog rada i samostalne provedbe doktorskog istraživanja.

Izborne izvannastavne aktivnosti predstavlja niz formaliziranih aktivnosti kojima se kod doktoranada potiče razvoj istraživačkog i metakognitivnog učenja, kritički pristup novim informacijama, rad u timu, jačanje komunikacijskih vještina i niz drugih akademskih generičkih vještina.

U odnosu na godine studija, ustroj je takav da prvu godinu definiraju obvezni kolegiji koje doktorand mora odslušati i položiti te obvezne izvannastavne aktivnosti koje završavaju predajom teme i predlaganjem mentora.

drugoj godini studija doktorand odabire jedan od tri ponuđena izborna modula. Uz pohađanje nastave i polaganje ispita kolegija izbornog modula, doktorand tijekom druge godine studija javno brani temu doktorskog rada te započinje s izradom istog.

Treća godina studija obilježena je samostalnim istraživačkim radom i izradom doktorskog rada.

Struktura ECTS bodova u modulima obveznih i izbornih predmeta formirana je na način da sveukupna nastava u okviru kolegija s predavanjima iznosi 37 ECTS bodova (20% ukupnih nastavnih obveza), dok je ostalih 47% aktivnosti usmjereno na stjecanje praktičnog iskustva u izvannastavnim aktivnostima (pisanje i objavljivanje radova, aktivno sudjelovanje na znanstvenim skupovima, održavanje javnih predavanja, popularizacija znanosti i sl.), a 33% na obveze vezane uz samu izradu doktorskog rada (priprema metodološkog okvira, izrada i javna obrana teme, individualne konzultacije, provedba istraživanja, izrada doktorskog rada i sl.).

Odluke

Odluka o visini školarine na doktorskom studiju Poremećaji jezika, govora i slušanja 


Javna objava doktorskog rada prije obrane