ERF
search
accessibility

Upravljanje kvalitetom

Sustav osiguravanja kvalitete na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu

Cilj osiguravanja kvalitete

Cilj osiguravanja kvalitete je izgradnja mehanizama za promicanje kvalitete i postizanje njezine najviše razine u obrazovnim, znanstvenim i istraživačkim aktivnostima te stručnim i administrativnim aktivnostima na Fakultetu.

Svrha osiguravanja kvalitete

Svrha sustava osiguravanja kvalitete jest propisivanje i primjena načela, kriterija i postupaka osiguravanja kvalitete poštivanjem odredaba zakona kojim se uređuje područje osiguravanja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Statuta Sveučilišta u Zagrebu i sveučilišnog pravilnika kojim se uređuje područje osiguravanja kvalitete, uzimajući u obzir Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG standardi).

Postupci osiguravanja kvalitete

Osnovni postupci u sustavu osiguravanja kvalitete su:

 • definiranje misije i strategije sustava osiguravanja kvalitete
 • određivanje mjerljivih ciljeva u okviru definirane strategije
 • određivanje i razvoj procesa za ostvarenje strategije kao i za osiguravanje postizanja ciljeva strategije
 • mjerenje i analiza postignuća u odnosu na postavljene ciljeve strategije
 • poduzimanje aktivnosti za korekciju i prevenciju problema u području kvalitete i unaprjeđenje razine kvalitete
 • definiranje novih ciljeva.

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom stalno je savjetodavno tijelo Fakultetskog vijeća. 

Uloga i zadaće Povjerenstva za upravljanje kvalitetom ERF-a su planiranje, koordiniranje, provođenje, praćenje i vrjednovanje mjera i aktivnosti u području kvalitete ERF-a te suradnja s tijelima/uredima Sveučilišta u Zagrebu nadležnim za područje upravljanja kvalitetom, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje te unutarnjim i vanjskim dionicima sustava osiguravanja kvalitete ERF-a. 

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom ERF-a čini sedam članova (jedan od članova iz reda nastavnika je predsjednik, a jedan zamjenik predsjednika); tri predstavnika nastavnika izabranih na znanstveno-nastavna i/ili nastavna radna mjesta (po jedan sa svakog vijeća studija), jedan predstavnik djelatnika na suradničkim radnim mjestima, jedan predstavnik nenastavnog osoblja, jedan predstavnik studenata i jedan predstavnik vanjskih dionika. 

Mandat predsjednika i članova Povjerenstva za upravljanje kvalitete ERF-a traje tri godine uz mogućnost jednog reizbora. 

Sastav, djelokrug i način rada Povjerenstva za upravljanje kvalitetom ERF-a uređen je Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Sastav Povjerenstva:
 1. izv. prof. dr. sc. Sonja Alimović, predsjednica
  predstavnica Vijeća studija Rehabilitacija i Edukacijska rehabilitacija i predsjednica Povjerenstva

 2. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević
  predstavnica Vijeća studija Logopedija

 3. izv. prof. dr. sc. Martina Lotar Rihtarić
  predstavnica Vijeća studija Socijalna pedagogija

 4. dr. sc. Tomislav Ljutić
  predstavnik vanjskih dionika

 5. Lea Masnjak Šušković, mag. psych.
  predstavnica djelatnika na suradničkim radnim mjestima

 6. Vesna Čavić, prof.
  predstavnica nenastavnog osoblja

 7. Lara Marčec
  predstavnica studenata

Kontaktkvaliteta@erf.unizg.hr

Dokumenti

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2021.)

Priručnik o osiguravanju kvalitete na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (2022.)

Politika kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (2021.)

Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu (2014.)

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22)