ERF
search
accessibility

Zaštita dostojanstva radnika

Obveze poslodavca i radnika Fakulteta

  • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu štiti dostojanstvo radnika za vrijeme rada, odnosno obavljanja posla od postupanja nadređenih i podređenih suradnika i osoba s kojima radnici redovito dolaze u doticaj u obavljanju svojih poslova, ako je takvo postupanje neželjeno i u suprotnosti s važećim propisima.
  • Radnici i vanjski suradnici Fakulteta dužni su u obavljanju svojih radnih zadataka izbjegavati svako ponašanje kojim bi se uznemiravali drugi radnici te su dužni spriječiti svaki oblik uznemiravanja. Radnicima je zabranjeno svako postupanje prema studentima ili drugim osobama s kojima dolaze u kontakt prilikom obavljanja rada na Fakultetu koje bi se moglo smatrati uznemiravanjem ili spolnim uznemiravanjem.
  • U svrhu zaštite dostojanstva svojih radnika, Fakultet će osigurati uvjete rada u kojima radnici neće biti izloženi uznemiravanju, spolnom uznemiravanju ili bilo kojem obliku diskriminacije.
  • Fakultet će poduzimati i preventivne mjere na način da će o zaštiti dostojanstva radnika voditi računa prilikom donošenja odluka o uređenju radnih i sanitarnih prostorija, o izboru radne odjeće, načinu kontrole radnika i imovine te pri odlučivanju o svim pitanjima uvjeta rada koja izravno ili neizravno mogu uzrokovati izloženost radnika različitim oblicima uznemiravanja.

Podnošenje pritužbe Povjereniku

Prema čl. 8. Pravilnika o zaštiti dostojanstva radnika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu svaki radnik koji smatra da je uznemiravan ili spolno uznemiravan ima pravo podnijeti pritužbu vezanu za zaštitu dostojanstva.

Pritužba se podnosi Povjereniku za zaštitu dostojanstva radnika u pisanom obliku uz navođenje okolnosti na koje se uznemiravanje odnosi i mora biti potpisana od strane podnositelja. Pritužba se može predati osobno u urudžbenom uredu Fakulteta ili se može poslati poštom kao preporučena pošiljka.

Na pismenu se obavezno mora naznačiti da je pismeno namijenjeno povjereniku za zaštitu dostojanstva te da se radi o „povjerljivim podacima“.

Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika

prof. dr. sc. Sandra Bradarić-Jončić

Prof. dr. sc. Sandra Bradarić-Jončić imenovana je Povjerenikom za zaštitu dostojanstva radnika ERF-a na razdoblje od 20. ožujka 2020. do 20. ožujka 2025. godine.

Odluku o pritužbi donosi dekan Fakulteta, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana zaprimanja pritužbe.