ERF
search
accessibility

Misija, vizija i strategija

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedina je visokoškolska institucija u Republici Hrvatskoj koja ustrojava i izvodi sveučilišne studijske programe logopedije, edukacijske rehabilitacije i socijalne pedagogije te razvija znanstveno-istraživački i visokostručni rad u tim područjima.

Misija

Misija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta je obrazovanje temeljeno na znanstvenim spoznajama edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije s ciljem uključivanja ranjivih / rizičnih skupina u zajednicu, djelujući prema pojedincu i socijalnoj okolini te utjecanje na javne politike i društvenu dobrobit, uz poštivanje načela profesionalne etičnosti i odgovornosti.

Vizija

Vizija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta je postati međunarodno prepoznata visokoškolska institucija po izvrsnosti u nastavnom i znanstveno-istraživačkom radu te profesionalnom utjecaju na okruženje u kojem djeluje.

Strategija

Strateški plan razvoja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 2019.-2023. glavni je strateški dokument za planiranje i provođenje razvoja znanstveno-nastavnog, stručnog rada i društvenog djelovanja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta polazeći od misije Fakulteta i vizije njegova razvoja u razdoblju od 2019. do 2023. te analize postojećeg stanja i ostvarenih ciljeva u razdoblju od 2014. do 2018. Strateški je plan razvoja prihvaćen na 10. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 8. srpnja 2019.  

Strateški plan razvoja usklađen je sa sljedećim dokumentima: 

Razvojne smjernice Fakulteta u Strateškom planu obuhvaćaju sljedeće strateške ciljeve: 

  1. Unaprjeđenje znanstveno-istraživačkog rada 

  1. Unaprjeđenje nastavne djelatnosti 

  1. Unaprjeđenje sustava upravljanja kvalitetom 

  1. Jačanje profesionalnog utjecaja na okruženje 

  1. Unaprjeđenje upravljanja i resursa 

  1. Unaprjeđenje međunarodne suradnje 

  1. Unaprjeđenje prepoznatljivosti identiteta triju struka i vidljivosti Fakulteta