ERF
search
accessibility

Diplomski studiji

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izvode se tri sveučilišna prijediplomska studija: Rehabilitacija, Logopedija i Socijalna pedagogija, tri sveučilišna diplomska studija: Edukacijska rehabilitacija, Logopedija i Socijalna pedagogija, jedan poslijediplomski specijalistički studij: Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji te dva poslijediplomska doktorska studija: Prevencijska znanost i studij invaliditeta i Poremećaji jezika, govora i slušanja.

U skladu s Bolonjskom deklaracijom studiji su organizirani kroz četiri obrazovna ciklusa:

 • prijediplomski studij u trajanju od 3 godine
  (6 semestara ili 180 ECTS bodova)
 • diplomski studij u trajanju od 2 godine
  (4 semestra ili 120 ECTS bodova)
 • poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od 1,5 godine
  (3 semestra ili 90 ECTS bodova) i
 • poslijediplomski doktorski studij u trajanju od 3 godine
  (6 semestara ili 180 ECTS bodova).

Završetkom sveučilišnog diplomskog obrazovanja, ovisno o završenom programu studija, stječe se akademski naziv:

 • magistar / magistra edukacijske rehabilitacije (univ. mag. rehab. educ.)
 • magistar / magistra logopedije (univ. mag. logoped.)
 • magistar / magistra socijalne pedagogije (univ. mag. paed. soc.)

Po završetku prijediplomskog i/ili diplomskog studija studentu se uz diplomu izdaje i dopunska isprava o studiju u kojoj su navedeni svi predmeti koje je tijekom studija položio.