ERF
search
accessibility

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu utvrđeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013 i NN 85/2015) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima.

Pravo na pristup informacijama sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija (Članak 31. ZPPI):

 1. Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
 2. U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
 3. Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
 4. Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.
 5. Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
 6. Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice Fakulteta bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje to pravo podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

 • pisanim putem na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabiltacijski fakultet, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska cesta 83 f, 10 000 Zagreb, Službenik za informiranje ili osobno na urudžbeni zapisnik radnim danom od 8.00 do 14.00 sati
 • elektroničkom poštom
 • telefaksom
 • telefonom

Službenik za informiranje

Ana Hećimović, mag. iur.

Zamjenik službenika za informiranje

Vesna Jurišić, mag. iur.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište koja podnosi zahtjev.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/2014).


Propisi