ERF
search
accessibility

Diplomski studij Socijalna pedagogija

Nositelj diplomskog studija Socijalna pedagogija: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Izvoditelji diplomskog studija Socijalna pedagogija:

Voditeljica diplomskog studija Socijalna pedagogija: izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić

Trajanje studija: dvije akademske godine ili 4 semestra

ECTS bodovi: 120

Naziv stručnjaka: sveučilišni magistar socijalne pedagogije (univ. mag. paed. soc.)

Diplomski studij Socijalne pedagogije izvodi se od akademske godine 2008./2009. godine. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdalo je vjerodostojnicu za izvođenje programa 18. lipnja 2004. godine, a dopusnicu 2. lipnja 2005. Od akademske godine 2010./2011. program se odvija po obnovljenom programu.

Studijski program je organiziran kroz dva modula:

 1. Djeca i mladi
 2. Odrasli

Znanja

Diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije pretežito je orijentiran na stjecanje specijalističkih znanja i kompetencija iz uže struke i osnova je za cjeloživotno obrazovanje. Socijalna pedagogija obuhvaća poznavanje razvojnih karakteristika pojedinca, individualnih razlika važnih za učenje, okruženja u kojem se uči i socijalne interakcije, poremećaja u ponašanju pojedinca, bio-psiho-socijalne strukture pojedinca kao osnove za razvoj poremećaja u ponašanju što uključuje i poznavanje delikata, delinkvenata, žrtava delinkventnog ponašanja, kriminaliteta kao društvene pojave, kao i reakcije društva na kriminalitet. Taj studijski program razvija kompetencije razumijevanja poremećaja u ponašanju, procesa stigmatizacije, marginalizacije, osobnog i socijalnog nasilja te sposobnost procjenjivanja ključnih obilježja pojedinca i socijalnog okruženja, potreba pojedinca i socijalne zajednice.

Kompetencije

Kompetencije koje se stječu završetkom diplomskog studija Socijalne pedagogije:

 • planiranje i provedba stručnog rada - planiranje individualnog i grupnog rada, odgojno savjetodavnog rada, izvaninstitucionalnog, institucionalnog i poluinstitucionalnog rada, rada usmjerenog na životni prostor pojedinca
 • komunikacijsko-refleksivne kompetencije - empatičnost, odgovornost za vlastiti profesionalni razvoj, samopromatranje, interpersonalne komunikacije
 • suradnja - s obitelji korisnika, s ostalim sudionicima u okruženju korisnika, s interdisciplinarnim timovima
 • priprema, vođenje i evaluacija socijalnopedagoških projekata, kao i analitičko-istraživački rad za potrebe prakse

Studij socijalne pedagogije osposobljava stručnjake za znanstveno-istraživački i praktičan rad na prevenciji, detekciji, procjeni, ranim intervencijama i tretmanu, procesuiranju i naknadnom staranju za djecu, mladež i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem, u funkciji odgoja, socijalizacije, rehabilitacije i socijalne integracije.

Ovaj studij pruža potrebnu naobrazbu i afirmira stručnjake za rad u:

 • institucijama socijalne skrbi (centri za socijalnu skrb, domovi za odgoj djece i mladih, dječji domovi, savjetovališta)
 • institucijama pravosuđa (državna odvjetništva, sudovi, odgojni zavodi, kaznionice, zatvori)
 • institucijama odgoja i obrazovanja (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, đački domovi i različite institucije za provođenje slobodnoga vremena)
 • ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova
 • institucijama u području zdravstva (dispanzeri, domovi zdravlja, bolnice, centri za mentalno zdravlje,psihijatrijske klinike, centri za ovisnost)
 • institucijama u lokalnoj zajednici (privatna praksa, obiteljski centri, nevladine organizacije…)

Student mora položiti sve propisane obvezne i izabrane izborne predmete, ispuniti obvezu praktičnoga rada u odabranim institucijama, treba pod vodstvom mentora napisati diplomski rad znanstvenog karaktera (istraživački ili pregledni), te ga obraniti pred povjerenstvom od tri člana.

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao / stekla naziv. Studij je zasnovan na temeljnim i specijalističkim znanjima iz socijalne pedagogije pod kojima se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s poremećajima u ponašanju djece, mladeži i odraslih osoba. Studenti stječu potrebna znanja i vještine za rješavanje složenih zadataka u radu s pojedincima, grupama/zajednicama u riziku ili s već ispoljenim poteškoćama i problemima socijalne integracije. Završetkom ovoga studija student stječe kompetencije koje mu omogućavaju zapošljavanje na poslove visoke složenosti.

Mogućnosti zapošljavanja

Ovaj studij pruža potrebnu naobrazbu i afirmira stručnjake za rad na poslovima visoke složenosti u okviru institucija: socijalne skrbi (npr. centri za socijalnu skrb, domovi za odgoj djece i mladih, dječji domovi, savjetovališta…), institucija kaznenog pravosuđa (npr. državna odvjetništva, sudovi, odgojni zavodi, kaznena tijela, probacijske službe…), institucija odgoja i obrazovanja (npr. predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, učenički domovi i različite institucije za provođenje slobodnoga vremena…), ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova, institucija u području zdravstva (npr. domovi zdravlja, bolnice, centri za mentalno zdravlje, psihijatrijske klinike, centri za ovisnost…), institucija u lokalnoj zajednici (npr. privatna praksa, obiteljski centri, nevladine organizacije…).

Diplomski studij Socijalna pedagogija osposobljava stručnjake za znanstveno-istraživački i praktičan rad na cijelom kontinuumu intervencija - prevenciji, detekciji, procjeni, ranim intervencijama i tretmanu, procesuiranju i naknadnom staranju - za djecu, mladež i odrasle osobe s rizikom za probleme ili s problemima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem, u funkciji odgoja, socijalizacije, rehabilitacije, socijalne integracije i uključivanja.

Više informacija o trenutnim mogućnostima zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Preporuke HZZ-a

Nastavni plan i program

Izvedbeni plan nastave - modul: Djeca i mladi

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Pejčinović, R.
60
30P+30A
1
4.0
Doležal, D.; Novak, T.
60
60P
1
4.0
Kovčo Vukadin, I.
45
30P+15S
1
5.0
Mirosavljević, A.
60
30P+30A
1
4.0
Ferić, M.
60
30P+15A+15S
1
ECTS Obvezni predmeti Socijalna pedagogija: Odrasli, 1. semestar
=> Obvezni predmeti od SOC PED: ODRASLI za DJECA i MLADI - 1. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Jandrić Nišević, A.
60
30P+30A
1, 3
4.0
Butorac, K.
60
30P+30KL
1, 3
ECTS Socijalna pedagogija, 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Socijalna pedagogija, 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Jerković, D.
60
30P+30A
1, 3
3.0
Mirosavljević, A.
45
30P+15M
1, 3
3.0
Ratkajec Gašević, G.; Maurović, I.
45
15P+30M
1, 3
3.0
Ferić, M.
30
30P
1, 3
2.0
Mihić, J.
30
30P
1, 3
3.0
Mihić, J.; Novak, M.
45
15P+30A
1, 3
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
3.0
Kiš-Glavaš, L.
90
15DS+75KL
1, 2, 3, 4
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Buzina, N.; Arbanas, G.
45
30P+15KL
2
3.0
Bonetti, L.
45
30P+15PK
2
3.0
Doležal, D.
60
60S
2
4.0
Kovčo Vukadin, I.
45
30P+15S
2
4.0
Mirosavljević, A.
45
15P+30A
2
3.0
Zoričić, Z.
45
30P+15KL
2
3.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15KL
2
ECTS Obvezni predmeti Socijalna pedagogija: Odrasli, 2. semestar
=> Obvezni predmeti od SOC PED: ODRASLI za DJECA i MLADI - 2. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Jandrić Nišević, A.
60
30P+30KL
2, 4
ECTS Socijalna pedagogija, 2. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Socijalna pedagogija (svi moduli), 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Doležal, D.
45
30P+15S
2, 4
2.0
Ratkajec Gašević, G.
30
30P
2, 4
3.0
Mihić, J.; Novak, M.
60
30P+30A
2, 4
3.0
Jevtović, S.; Boričević Maršanić, V.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Novak, M.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Maurović, I.; Mirosavljević, A.
45
30P+15M
2, 4
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Borić, I.
60
30P+30A
3
10.0
Borić, I.
180
180PK
3
4.0
Ferić, M.
60
30P+30A
3
4.0
Babić, Z.
60
30P+30S
3
ECTS Obvezni predmeti Socijalna pedagogija: Odrasli, 1. semestar
=> Obvezni predmeti od SOC PED: ODRASLI za DJECA i MLADI - 1. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Jandrić Nišević, A.
60
30P+30A
1, 3
4.0
Butorac, K.
60
30P+30KL
1, 3
ECTS Obvezni predmeti Socijalna pedagogija: Odrasli, 3. semestar
=> Obvezni predmeti od SOC PED: ODRASLI za DJECA i MLADI - 3. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Borić, I.
60
30P+30KL
3
ECTS Socijalna pedagogija, 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Socijalna pedagogija, 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Jerković, D.
60
30P+30A
1, 3
3.0
Mirosavljević, A.
45
30P+15M
1, 3
3.0
Ratkajec Gašević, G.; Maurović, I.
45
15P+30M
1, 3
3.0
Ferić, M.
30
30P
1, 3
2.0
Mihić, J.
30
30P
1, 3
3.0
Mihić, J.; Novak, M.
45
15P+30A
1, 3
ECTS Socijalna pedagogija, 3. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Socijalna pedagogija, 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15A
3
2.0
Mihić, J.; Novak, M.
30
15P+15A
3
3.0
Novak, T.
60
30P+30S
3
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
12.0
300
300S
4
3.0
Löw, A.; Salkičević, S.
45
15P+30PK
4
4.0
Maurović, I.
45
15P+15A+15S
4
2.0
Mirosavljević, A.
15
15P
4
ECTS Obvezni predmeti Socijalna pedagogija: Odrasli, 2. semestar
=> Obvezni predmeti od SOC PED: ODRASLI za DJECA i MLADI - 2. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Jandrić Nišević, A.
60
30P+30KL
2, 4
ECTS Obvezni predmeti Socijalna pedagogija: Odrasli, 4. semestar
=> Obvezni predmeti od SOC PED: ODRASLI za DJECA i MLADI - 4. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Doležal, D.
60
30P+30A
4
2.0
Jandrić Nišević, A.
15
15P
4
ECTS Socijalna pedagogija, 2. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Socijalna pedagogija (svi moduli), 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Doležal, D.
45
30P+15S
2, 4
2.0
Ratkajec Gašević, G.
30
30P
2, 4
3.0
Mihić, J.; Novak, M.
60
30P+30A
2, 4
3.0
Jevtović, S.; Boričević Maršanić, V.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Novak, M.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Maurović, I.; Mirosavljević, A.
45
30P+15M
2, 4
ECTS Socijalna pedagogija, 4. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Socijalna pedagogija (svi moduli), 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Doležal, D.
45
30P+15S
4
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Izvedbeni plan nastave - modul: Odrasli (počinitelji kaznenih djela)

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Pejčinović, R.
60
30P+30A
1
4.0
Doležal, D.; Novak, T.
60
60P
1
4.0
Jandrić Nišević, A.
60
30P+30A
1
4.0
Kovčo Vukadin, I.
45
30P+15S
1
4.0
Ferić, M.
60
30P+15A+15S
1
4.0
Butorac, K.
60
30P+30KL
1
ECTS Obvezni predmeti Socijalna pedagogija: Djeca i mladi, 1. semestar
=> Obvezni predmeti od SOC PED: DJECA i MLADI za ODRASLI - 1. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Mirosavljević, A.
60
30P+30A
1, 3
ECTS Socijalna pedagogija, 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Socijalna pedagogija, 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Jerković, D.
60
30P+30A
1, 3
3.0
Mirosavljević, A.
45
30P+15M
1, 3
3.0
Ratkajec Gašević, G.; Maurović, I.
45
15P+30M
1, 3
3.0
Ferić, M.
30
30P
1, 3
2.0
Mihić, J.
30
30P
1, 3
3.0
Mihić, J.; Novak, M.
45
15P+30A
1, 3
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
3.0
Kiš-Glavaš, L.
90
15DS+75KL
1, 2, 3, 4
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Buzina, N.; Arbanas, G.
45
30P+15KL
2
4.0
Jandrić Nišević, A.
60
30P+30KL
2
3.0
Bonetti, L.
45
30P+15PK
2
3.0
Doležal, D.
60
60S
2
4.0
Kovčo Vukadin, I.
45
30P+15S
2
3.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15KL
2
ECTS Obvezni predmeti - Socijalna pedagogija: Djeca i mladi, 2. semestar
=> Obvezni predmeti od SOC PED: DJECA i MLADI za ODRASLI - 2. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Mirosavljević, A.
45
15P+30A
2, 4
3.0
Zoričić, Z.
45
30P+15KL
2, 4
ECTS Socijalna pedagogija, 2. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Socijalna pedagogija (svi moduli), 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Doležal, D.
45
30P+15S
2, 4
2.0
Ratkajec Gašević, G.
30
30P
2, 4
3.0
Mihić, J.; Novak, M.
60
30P+30A
2, 4
3.0
Jevtović, S.; Boričević Maršanić, V.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Novak, M.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Maurović, I.; Mirosavljević, A.
45
30P+15M
2, 4
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Borić, I.
60
30P+30KL
3
10.0
Doležal, D.
180
180PK
3
4.0
Ferić, M.
60
30P+30A
3
4.0
Babić, Z.
60
30P+30S
3
ECTS Obvezni predmeti Socijalna pedagogija: Djeca i mladi, 1. semestar
=> Obvezni predmeti od SOC PED: DJECA i MLADI za ODRASLI - 1. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Mirosavljević, A.
60
30P+30A
1, 3
ECTS Obvezni predmeti Socijalna pedagogija: Djeca i mladi, 3. semestar
=> Obvezni predmeti od SOC PED: DJECA i MLADI za ODRASLI - 3. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Borić, I.
60
30P+30A
3
ECTS Socijalna pedagogija, 1. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Socijalna pedagogija, 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Jerković, D.
60
30P+30A
1, 3
3.0
Mirosavljević, A.
45
30P+15M
1, 3
3.0
Ratkajec Gašević, G.; Maurović, I.
45
15P+30M
1, 3
3.0
Ferić, M.
30
30P
1, 3
2.0
Mihić, J.
30
30P
1, 3
3.0
Mihić, J.; Novak, M.
45
15P+30A
1, 3
ECTS Socijalna pedagogija, 3. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Socijalna pedagogija, 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15A
3
2.0
Mihić, J.; Novak, M.
30
15P+15A
3
3.0
Novak, T.
60
30P+30S
3
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
12.0
300
300S
4
3.0
Doležal, D.
60
30P+30A
4
3.0
Löw, A.; Salkičević, S.
45
15P+30PK
4
4.0
Maurović, I.
45
15P+15A+15S
4
2.0
Jandrić Nišević, A.
15
15P
4
ECTS Obvezni predmeti - Socijalna pedagogija: Djeca i mladi, 2. semestar
=> Obvezni predmeti od SOC PED: DJECA i MLADI za ODRASLI - 2. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Mirosavljević, A.
45
15P+30A
2, 4
3.0
Zoričić, Z.
45
30P+15KL
2, 4
ECTS Obvezni predmeti Socijalna pedagogija: Djeca i mladi, 4. semestar
=> Obvezni predmeti od SOC PED: DJECA i MLADI za ODRASLI - 4. semestar (bez ograničenja)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Mirosavljević, A.
15
15P
4
ECTS Socijalna pedagogija, 2. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Socijalna pedagogija (svi moduli), 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Doležal, D.
45
30P+15S
2, 4
2.0
Ratkajec Gašević, G.
30
30P
2, 4
3.0
Mihić, J.; Novak, M.
60
30P+30A
2, 4
3.0
Jevtović, S.; Boričević Maršanić, V.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Novak, M.
45
30P+15KL
2, 4
3.0
Maurović, I.; Mirosavljević, A.
45
30P+15M
2, 4
ECTS Socijalna pedagogija, 4. semestar
=> Izborni predmeti diplomskog studija Socijalna pedagogija (svi moduli), 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Doležal, D.
45
30P+15S
4
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj