ERF
search
accessibility

Upute za prijavu 2024./25.

Natječaj za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2024./2025. - države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu (KA131)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2024./2025. - države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu (KA131)

Sljedeće informacije samo su kratki pregled teksta Natječaja. Za sve detalje molimo pročitati tekst Natječaja i Upute uz Natječaj.

Realizacija mobilnosti moguća je od 1. listopada 2024. godine do 30. rujna 2025. godine. Sveučilište objavljuje samo jedan Natječaj za akademsku godinu 2024./2025.

Prijava se ispunjava online (učitava se popratna dokumentacija) do petka, 31. svibnja  2024. u 12 sati (podne).

Kompletna prijava za odlazne mobilnosti (ne)nastavnog osoblja vrši se preko MoveOn platforme – online prijava putem AAI identiteta.

Preporučuje se da prije učitavanja dokumentacije u online bazu, istu provjerite s fakultetskim Uredom za međunarodnu suradnju. Molimo da detaljno pročitate privitke objavljene uz Natječaj (posebno Upute za ispunjavanje online prijave – privitak br.2)


Nastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu:

a) Podučavanje (STA)

 • Za mobilnost u svrhu održavanja nastave neophodno je da prije mobilnosti postoji potpisan Erasmus+ sporazum.
  Popis inozemnih institucija s kojima ERF ima potpisane Erasmus+ ugovore
 • Potrebno je održati najmanje 8 sati nastave
 • Nastavnik u dogovoru s nastavnikom na stranoj instituciji dogovara plan rada za svaki dan boravka, teme predavanja, aktivnosti te ih upisuje u odgovarajući obrazac.
 • Ispunjava se plan rada - Obrazac Staff mobility for teaching
 • Obrazac potpisuju: prvo nadležna osoba sa stranog fakulteta a zatim taj sken potpisuju nastavnik i Dekan ERF-a Tako ispunjeni i potpisani obrazac prilaže se kao dokumentacija za Natječaj.

b) Osposobljavanje (STT)

 • Međuinstitucijski sporazum nije potreban no ako se osposobljavanje ostvaruje na visokoškolskoj ustanovi, ta ustanova mora biti nositeljica povelje Erasmus Charter for Higher Education (popis nositelja povelje u Posebnom dijelu Natječaja).
 • Osposobljavanje se može održati na ustanovi koja je aktivna u području obrazovanja
 • Nastavnik pronalazi stranu instituciju na kojoj bi ostvario mobilnost i dogovara svoj plan rada.
 • Ispunjava se plan rada - Obrazac Staff mobility for training
 • Obrazac potpisuju: nastavnik, Dekan ERF-a i nadležna osoba sa strane institucije.
  Tako ispunjeni i potpisani obrazac prilaže se kao dokumenatacija za Natječaj.

c) Kombinirana mobilnost podučavanja i osposobljavanja

 • Potrebno je održati minimalno 4 sati nastave
 • Nastavnik u dogovoru s nastavnikom na stranoj instituciji dogovara plan rada za svaki dan boravka, teme predavanja, aktivnosti te ih upisuje u odgovarajući obrazac.
 • Ispunjava se plan rada - Obrazac Staff mobility for teaching and training
 • Obrazac potpisuju: nastavnik, Dekan ERF-a i nadležna osoba sa stranog fakulteta.
  Tako ispunjeni i potpisani obrazac prilaže se kao dokumenatacija za Natječaj.

Mobilnost osoblja može trajati najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu).

Financirat će se najviše 5 dana mobilnosti i dodatno do 2 dana puta.

Postupak prijave

Prijaviti se preko online obrasca i učitati:

 1. Ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti (Mobility agreement/ radni program), ovisno o tome koju vrstu mobilnosti prijavljujete (vidi gore a-b-c). Obrazac mora biti ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta.
  VAŽNO: potpis strane ustanove može biti skeniran. Potpis dekana (i kandidata) mora biti originalan
 2. Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice
 3. Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi s napomenom da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi i potpisana suglasnost dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.
  Ovaj dokument možete dobiti u Uredu za pravne i kadrovske poslove.

Skenirane dokumente pod točkama 1, 2 i 3 kandidat učitava u online bazu do navedenog roka.

Skenirane dokumente pod točkama 1 i 3 kandidat dostavlja mailom fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju, za evidenciju prijava.

Preporučujemo kandidatima da ne čekaju zadnji dan za prijavu, i da učitaju dokumentaciju u online obrazac ranije.


Nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu osposobljavanja

 • Mobilnost se može ostvariti na instituciji s kojom ERF ima potpisan Erasmus ugovor, ali i ne mora postojati Erasmus ugovor.
 • Kandidat sam dogovara sa stranim koordinatorom svoj Plan rada (plan rada za svaki dan boravka, radionice, aktivnosti, job shadowing, itd.)
 • Plan rada - obrazac Staff mobility for training
 • Obrazac potpisuju: kandidat, Dekan ERF-a i nadležna osoba sa stranog fakulteta. Tako ispunjeni i potpisani obrazac prilaže se kao dokumentacija za Natječaj.

Mobilnost osoblja može trajati najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu).

Financirat će se najviše 5 dana mobilnosti i dodatno do 2 dana puta.

Postupak prijave

Prijaviti se preko online obrasca i učitati:

 1. Ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti (Mobility agreement for Training/ radni program). Ako dogovarate job shadowing na inozemnoj instituciji, ili ste već prihvaćeni na neki Staff week, tada i potpis strane institucije mora biti na obrascu. Ako još nemate ciljnu ustanovu, ostavljate prazne te rubrike i Mobility agreement potpisuje samo kandidat i Dekan.
  VAŽNO: potpis strane ustanove može biti skeniran. Potpis dekana (i kandidata) mora biti originalan
 2. Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice
 3. Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi s napomenom da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi i potpisana suglasnost dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.
  Ovaj dokument možete dobiti u Uredu za pravne i kadrovske poslove.

Skenirane dokumente pod točkama 1 i 3 kandidat učitava u online bazu do navedenog roka.

Skenirane dokumente pod točkama 1 i 3 kandidat dostavlja mailom fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju, za evidenciju prijava.

Preporučujemo kandidatima da ne čekaju zadnji dan za prijavu, i da učitaju dokumentaciju u online obrazac ranije.