ERF
search
accessibility

Savjetodavna tijela Fakultetskog vijeća

Fakultetsko vijeće može osnovati stalna ili povremena savjetodavna tijela radi proučavanja pojedinih pitanja i pripremanja odluka iz svojeg djelokruga.  

Stalna savjetodavna tijela Fakultetskog vijeća su: 

Vijeća prijediplomskih i diplomskih studija

Vijeća prijediplomskih i diplomskih studija stalna su savjetodavna tijela Fakultetskog vijeća. 

Uloga i zadaće vijeća prijediplomskih i diplomskih studija su planiranje, predlaganje, razmatranje i koordiniranje poslovima/pitanjima vezanim uz nastavni, znanstveni i visokostručni rad  u okviru studijskih programa. 

Vijećima prijediplomskih i diplomskih studija rukovode voditelji.

Na ERF-u djeluju tri Vijeća prijediplomskih i diplomskih studija: 

 1. Vijeće prijediplomskog i diplomskog studija Logopedija 
  voditelj: prof. dr. sc. Mirjana Lenček

 2. Vijeće prijediplomskog i diplomskog studija Rehabilitacija/Edukacijska rehabilitacija 
  voditelj: izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela

 3. Vijeće prijediplomskog i diplomskog studija Socijalna pedagogija 
  voditelj: izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić

Sastav, djelokrug i način rada vijeća prijediplomskih i diplomskih studija pobliže će se urediti općim aktom ERF-a. 

Vijeća poslijediplomskih studija

Vijeća poslijediplomskih studija stalna su savjetodavna tijela Fakultetskog vijeća. 

Uloga i zadaće vijeća poslijediplomskih studija su planiranje, predlaganje, razmatranje i koordiniranje zajedničkim poslovima/pitanjima vezanim uz djelovanje poslijediplomskih studija. 

Na ERF-u trenutno djeluje Vijeće poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studij koje čine prodekan za znanost i međunarodnu suradnju i voditelji doktorskih studija ERF-a. 

Sastav, djelokrug i način rada vijeća poslijediplomskih studija pobliže će se urediti općim aktom odnosno općim aktima ERF-a. 

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom stalno je savjetodavno tijelo Fakultetskog vijeća. 

Uloga i zadaće Povjerenstva za upravljanje kvalitetom ERF-a su planiranje, koordiniranje, provođenje, praćenje i vrjednovanje mjera i aktivnosti u području kvalitete ERF-a te suradnja s tijelima/uredima Sveučilišta u Zagrebu nadležnim za područje upravljanja kvalitetom, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje te unutarnjim i vanjskim dionicima sustava osiguravanja kvalitete ERF-a. 

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom ERF-a čini sedam članova (jedan od članova iz reda nastavnika je predsjednik, a jedan zamjenik predsjednika); tri predstavnika nastavnika izabranih na znanstveno-nastavna i/ili nastavna radna mjesta (po jedan sa svakog vijeća studija), jedan predstavnik djelatnika na suradničkim radnim mjestima, jedan predstavnik nenastavnog osoblja, jedan predstavnik studenata i jedan predstavnik vanjskih dionika. 

Mandat predsjednika i članova Povjerenstva za upravljanje kvalitete ERF-a traje tri godine uz mogućnost jednog reizbora. 

Sastav, djelokrug i način rada Povjerenstva za upravljanje kvalitetom ERF-a uređen je Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Sastav Povjerenstva:
 1. izv. prof. dr. sc. Sonja Alimović (predsjednica)
  predstavnica Vijeća studija Rehabilitacija i Edukacijska rehabilitacija i predsjednica Povjerenstva

 2. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević,
  predstavnica Vijeća studija Logopedija

 3. izv. prof. dr. sc. Martina Lotar Rihtarić,
  predstavnica Vijeća studija Socijalna pedagogija

 4. dr. sc. Tomislav Ljutić
  predstavnik vanjskih dionika

 5. Lea Masnjak Šušković, mag. psych.
  predstavnica djelatnika na suradničkim radnim mjestima

 6. Vesna Čavić,
  predstavnica nenastavnog osoblja

 7. Lara Marčec,
  predstavnica studenata

Kontaktkvaliteta@erf.unizg.hr

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost stalno je savjetodavno tijelo Fakultetskog vijeća. 

Uloga i zadaće Povjerenstva za izdavačku djelatnost su zaprimanje prijedloga za izdavanje djela, donošenja plana izdavačke djelatnosti, predlaganje izdavanja određenog/određenih djela, pružanje podrške u aktivnostima vezanim uz pripremu za izdavanje i tiskanje djela i druge poslove u okviru izdavačke djelatnosti. 

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost čine tri člana - nastavnika izabranih na  znanstveno-nastavna radna mjesta, po jedan član svakog vijeća studija, uz mogućnost ponovnog izbora. Članovi biraju predsjednika među sobom. 

Mandat predsjednika i članova Povjerenstva za izdavačku djelatnost traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora. 

Sastav, djelokrug i način rada Povjerenstva za izdavačku djelatnost uređen je Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstva:
 1. prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš (predsjednica)
 2. prof. dr. sc. Tatjana Prizl Jakovac
 3. izv. prof. dr. sc. Anja Mirosavljević

Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja

Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja ERF-a stalno je savjetodavno tijelo Fakultetskog vijeća. 

Uloga i zadaće Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja su zaprimanje i razmatranje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja te predlaganje odluke/odluka o dodjeli nagrada i priznanja. 

Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja čini devet članova: sedam predstavnika odsjeka, prodekan za studije i studente te prodekan za znanost i međunarodnu suradnju. Članovi biraju predsjednika među sobom. 

Mandat predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja traje dvije godine s mogućnošću ponovnog izbora. 

Sastav, djelokrug i način rada Povjerenstva za izdavačku djelatnost uređen je Pravilnikom o nagradama i priznanjima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstva:
 1. izv. prof. dr. sc. Luka Bonetti
 2. doc. dr. sc. Tihana Novak (predsjednica)
 3. prof. dr. sc. Zrinjka Stančić
 4. izv. prof. dr. sc. Anita Jandrić Nišević
 5. izv. prof. dr. sc. Ana Bonetti
 6. doc. dr. sc. Ana Katušić
 7. Dominik Sikirić, pred.
 8. Tomislav Radošević, mag. logoped.
 9. Sonja Biglbauer, mag. psych.

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo stalno je savjetodavno tijelo Fakultetskog vijeća. 

Uloga i zadaće Etičkog povjerenstva su praćenje primjene Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu, provođenje postupka utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa na ERF-u, razvoja i primjene etičkih standarda u znanstvenom/znanstvenim i nastavnom/nastavnim području ERF-a te davanje mišljenja o usklađenosti pisanih materijala s odredbama Etičkog kodeksa odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu i Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u postupcima prijave znanstvenih projekata, doktorskih, specijalističkih, diplomskih i seminarskih radova u znanstvenim poljima edukacijske rehabilitacije i logopedije. 

Etičko povjerenstvo čine tri člana i tri zamjenika. Članovi Etičkog povjerenstva biraju predsjednika među sobom. 

Mandat predsjednika i članova Etičkog kodeksa traje četiri godine; broj mandata predsjednika ograničen je na dva dok broj mandata članova nije ograničen. 

Sastav, djelokrug i način rada Etičkog povjerenstva uređen je Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva.

Članovi:
 1. prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin (predsjednica Povjerenstva)
  prof. dr. sc. Ivana Borić (zamjenica članice)
 2. izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab (članica)
  prof. dr. sc. Zrinjka Stančić (zamjenica članice)
 3. prof. dr. sc. Draženka Blaži (članica)
  izv. prof. dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša (zamjenica članice)

Odbor za znanstveno-istraživačku djelatnost

Odbor za znanstveno-istraživačku djelatnost stalno je savjetodavno tijelo Fakultetskog vijeća.

Sastav, djelokrug i način rada Odbora za znanstveno-istraživačku djelatnost uredit će se općim aktom ERF-a.

Članovi Povjerenstva:
 1. prof. dr. sc. Tina Runjić
 2. prof. dr. sc. Daniela Bratković
 3. izv. prof. dr. sc. Miranda Novak
 4. izv. prof. dr. sc. Gordana Hržica
 5. doc. dr. sc. Iva Hrastinski
 6. doc. dr. sc. Dijana Jerković
 7. doc. dr. sc. Ana Katušić
 8. doc. dr. sc. Tihana Novak, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

Odbor za knjižnicu

Odbor za knjižnicu stalno je savjetodavno tijelo Fakultetskog vijeća. 

Uloga i zadaće Odbora za knjižnicu su planiranje i koordiniranje nabave knjižnične građe, usmjeravanje, nadziranje i predlaganje mjera za razvoj i unapređenje rada knjižnice ERF-a te suradnja s voditeljem knjižnice ERF-a. 

Odbor za knjižnicu čini šest članova: prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, prodekan za studije i studente, voditelj Knjižnice te po jedan predstavnik triju vijeća. Predsjednik Odbora za knjižnicu jedan je od prodekana. 

Mandat dvoje prodekana kao članova Odbora za knjižnicu traje onoliko koliko im traje mandat kao prodekanima, voditelj Knjižnice je stalan član, a mandat predstavnika triju vijeća studija traje tri godine, uz mogućnost jednog reizbora. 

Sastav, djelokrug i način rada Odbora za knjižnicu uređen je Pravilnikom o radu Knjižnice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Odbora:
 1. izv. prof. dr. sc. Luka Bonetti, predsjednik
 2. doc. dr. sc. Tihana Novak
 3. prof. dr. sc. Tatjana Prizl Jakovac
 4. prof. dr. sc. Tina Runjić
 5. izv. prof. dr. sc. Dalibor Doležal
 6. Matija Panić, mag. bibl., voditelj Knjižnice

Odbor za molbe i žalbe studenata

Povjerenstvo za molbe i žalbe studenata stalno je savjetodavno tijelo Fakultetskog vijeća. 

Uloga i zadaća Povjerenstva za molbe studenata je zaprimanje i rješavanje molbi/žalbi studenata vezanih uz njihova prava i obveze. 

Sastav, djelokrug i način rada Povjerenstva za molbe studenata uredit će se općim aktom ERF-a.

Odbor za stegovnu odgovornost studenata

Odbor za stegovnu odgovornost studenata stalno je savjetodavno tijelo Fakultetskog vijeća. 

Uloga i zadaće Odbora za stegovnu odgovornost studenata su utvrđivanje (ne)postojanja uvjeta za provođenje stegovnog postupka protiv studen(a)ta, provođenje stegovnog postupka i donošenje rješenja po provedenom stegovnom postupku. 

Odbor za stegovnu odgovornost čini pet članova - tri člana iz redova nastavnika i suradnika (po jedan sa svakog vijeća studija), dva člana iz redova studenata (jedan je predsjednik Studentskog zbora ERF-a, po funkciji, drugi je predstavnik studenata s istog vijeća studija s kojeg je student protiv kojeg se provodi stegovni postupak. Jedan od članova iz redova nastavnika i suradnika predsjednik je Odbora za stegovnu odgovornost studenata. 

Mandat predsjednika i članova Odbora za stegovnu odgovornost studenata traje dvije akademske godine. 

Sastav, djelokrug i način rada Odbora za stegovnu odgovornost studenata uređen je Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Odbor za stegovnu odgovornost djelatnika

Odbor za stegovnu odgovornost djelatnika stalno je savjetodavno tijelo Fakultetskog vijeća. 

Sastav, djelokrug i način rada Odbora za znanstveno-istraživačku djelatnost uredit će se općim aktom ERF-a.