ERF
search
accessibility

Studentski pojmovnik


AAI - autentifikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH bitna je jer se u njezinom sustavu nalaze elektronički identiteti pripadnika akademske zajednice i istraživačke zajednice u RH iz matične ustanove. AAI@EduHr korisnički račun (poznat kao CARNet račun) student koristi za prijavu u Studomat, Merlin, Office 365, sustav e-Građani itd.

AKADEMSKA ČETVRT - četvrt sata (15 min.) vezan je uz početak predavanja. Profesor ima mogućnost započeti predavanje sa zakašnjenjem, na primjer, ako je predavanje po rasporedu u 10h, ono počinje najkasnije u 10:15h.

ANKETA -
Anketa za procjenu rada nastavnika - od akademske godine 2011./2012. na Sveučilištu u Zagrebu vrjednovanje nastave provodi se prema trogodišnjem Revidiranom cikličkom planu anketiranja. Svaka je sastavnica Sveučilišta obvezna jedanput u tri godine provesti vrjednovanje nastave metodom papir-olovka. Izvan cikličkoga plana studentskoga vrjednovanja rada nastavnika metodom papir-olovka, vrjednovanje rada nastavnika se provodi putem Informacijskoga sustava visokih učilišta (ISVU) na obrascu definiranom na razini Sveučilišta u Zagrebu. U pravilu se u zadnja dva tjedna nastave u zimskom i ljetnom semestru provodi on-line evaluacija rada nastavnika na predmetu za određenu akademsku godinu. Evaluacija rada nastavnika se ne provodi ovom metodom u ak. god. u kojoj se provodi vrjednovanje nastave metodom papir-olovka.
Anketa za vrjednovanje studija - kako bi od studenata dobili povratnu informaciju o studiranju na pojedinim sastavnicama, Sveučilište u Zagrebu pripremilo je anketne upitnike za studentice i studente koji su završili preddiplomski, diplomski te integrirani preddiplomski i diplomski studij. Podaci iz anketnih upitnika sastavnicama omogućuju analizu provedbe studija iz perspektive studenata, analizu dobrih i loših strana studija u cjelini te u skladu s time planiranje mogućih mjera unaprjeđenja kvalitete. Vrjednovanje studija u cjelini se odvija tijekom cijele ak. god. tj. student ju ispunjava po završetku studija.

APSOLVENT - student koji je odslušao sva predavanja, ali nije diplomirao. Razlog tomu je nedovršeni diplomski rad ili odslušani predmet koji nije položen. Student ponovno upisuje "apsolventsku" tj. završnu godinu studija u kojoj je dužan položiti sve predmete te dovršiti diplomski rad te isti obraniti.

ASISTENT - stručni suradnik/ica, osoba koja pomaže sveučilišnom profesoru ili nastavniku u izvođenju nastave i drugim poslovima odsjeka ili katedre.


BAKALAUREAT - najniži akademski stupanj na zapadnoeuropskim sveučilištima (dodjeljuje se od 13. st.), titula koju student dobije nakon osnovnog ciklusa studiranja koje najčešće traje 3 godine, a kako je predviđeno Bolonjskom reformom.

BRUCOŠ - Osoba koja je upisala prvu godinu prijediplomskog studija.

BRUCOŠIJADA - Organizira se svake godine od strane Studentskog zbora, najčešće u nekom noćnom klubu kako bi se studenti ERF-a bolje upoznali te zabavili.DABAR - ključna komponenta podatkovnog sloja nacionalne e-infrastrukture, sustav koji svim ustanovama i drugim dionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava jednostavnu uspostavu i održavanje pouzdanih i interoperabilnih institucijskih repozitorija. Zajednicama istraživača omogućava uspostavu tematskih repozitorija i arhiva. Digitalni repozitorij je zbirka koja okuplja i trajno pohranjuje rezultate znanstveno-istraživačkog, intelektualnog i kreativnog rada određene ustanove (institucijski) ili radove iste znanstvene tematike (tematski). Na taj način digitalni repozitorij povećava vidljivost i citiranost samih radova, doprinosi transparentnosti rada ustanove koja je pokrenula repozitorij te potiče i ubrzava dijeljenje informacija u znanstvenoj i akademskoj zajednici. Pohranjivanjem u digitalnom repozitoriju radovi su trajno zaštićeni od gubitka. U Digitalni repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta mogu se pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, recenzirani članci, radovi s konferencija, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi te prezentacije. U svrhu bolje pretraživosti sadržaja, prilikom pohranjivanja svi se sadržaji opisuju unaprijed određenim skupom metapodataka. Radove u repozitorij autori pohranjuju samostalno, a administrator repozitorija provodi validaciju i eventualnu nadopunu nepotpunih metapodatkovnih zapisa.

DEMONSTRATURA - dodatni sati predavanja/učenja iz nekog predmeta koji vodi demonstrator (student koji pokazuje i objašnjava gradivo iz određenog predmeta te izvodi praktične vježbe).

DEKAN -

DEKANOVA NAGRADA -

DIPLOMA -

DIPLOMSKI RAD -

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ -


E-POTVRDA -

ECTS -

EDUROAM -

ERASMUS+ -

ERFCON -


FAKULTET -HORIZONTALNA MOBILNOST -

HRČAK -


ISPIT -

ISPITNI ROK -

IZVANREDNI STUDIJ -

IZVEDBENI PLAN NASTAVE -


JMBAG -


KATEDRA -

KOLOKVIJ -KONZULTACIJE -MAGISTAR STRUKE -

MEĐUNARODNA MOBILNOST -

MENTORI GODINE -

MERLIN -


NSK -

NAGRADE -

NASTAVNE BAZE -

NASTAVNO-KLINIČKI CENTAR -

NOSTRIFIKACIJA -


OBAVEZNI I IZBORNI PREDMETI - u svakom studijskom programu određeni su obavezni kolegiji, koje student mora savladati tokom studija. No, uz obavezne predviđeni su i izborni – kako oni koje je moguće birati u sklopu studija, ali i fakulteta, tako i oni koje je moguće birati na razini svaučilišta (s drugih fakulteta).

ODSJEK -OPTEREĆENJE -


POHVALA -

PRAKSA -

PREDMET -

PRIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ -

POTVRDA -

PREDROK -

PRIJAVA ISPITA -

PRODEKAN ZA STUDIJE I STUDENTE -

PRODEKAN ZA POSLOVANJE -

PRODEKAN ZA ZNANOST I MEĐUNARODNU SURADNJU -

PROMOCIJA -


REFERADA - mjesto gdje se dobivaju relevantne informacije vezane za studentska prava (studentski status, prijave, razredbeni postupak, upis na Fakultet, zaprimanje studentskih zamolbi, vođenje studentske arhive i osobnih dosjea studenata, unos podataka u ISVU sustav te izdavanje potvrda o studentskom statusu).

REKTOR -REKTOROVA NAGRADA -


SEMESTAR -

SEMINAR -

SKRIPTA -

SKRIPTARNICA -

STIPENDIJA -

STUDENT -

STUDENT SERVIS -

STUDENTSKA ADRESA E-POŠTE -

STUDENTSKA ISKAZNICA -

STUDENTSKA PREHRANA -

STUDENTSKA UDRUGA -

STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ -

STUDENTSKI ZBOR -

STUDIJ -

STUDIJSKI PROGRAM -

STUDOMAT -

SVEUČILIŠTE -SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK -
UVJET -

UVODNO PREDAVANJE -ZAVRŠETAK STUDIJA -