ERF
search
accessibility

07.06.2024

Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) na Odsjeku za oštećenja vida

Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos:

  1. jednog izvršitelja na stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju), u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, na određeno vrijeme (do 1. listopada 2024. godine), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Uvjeti:

  • završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski/ sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij rehabilitacije/edukacijske rehabilitacije
  • stečeni ishodi učenja iz područja oštećenja vida
  • iskustvo rada s osobama s oštećenjem vida.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

  • životopis
  • dokazi o ispunjavanju uvjeta
  • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica),
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu

Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave/a na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr

Rezultati o provedbi natječaja i odabiru pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Popis obavijesti