ERF
search
accessibility

28.05.2024

Poziv za dostavu ponuda - predmet jednostavne nabave: Računala (CPV: 30213000)

Dana 28.5.2024. godine Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet donio je odluku o početku postupka jednostavne nabave (nabava računala):

Predmet nabave: Računala (CPV 30213000)
Evidencijski broj nabave: JN-5/24
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 17.000 eura bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a)

Pozivaju se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama i specifikaciji predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, na način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i tražene dokumente do utorka, 11. lipnja 2024. godine do 14:00 sati.

Ponude se dostavljaju (osobno ili poštom) ERF-u (Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb), u zatvorenim omotnicama s naznakom naziva i adrese naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja i naznake "ne otvaraj".

Ponude zaprimljene nakon navedenog roka za dostavu ponuda neće se razmatrati te će se neotvorene vratiti ponuditelju.

Dokumenti:

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda - predmetjednostavne nabave: Računala (CPV: 30213000)

Troškovnik/specifikacije računala

Obavijest o upitu postavljenom u sklopu postupka jednostavne nabave računala za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta-Naručitelja (JN-5/24)

Popis obavijesti