ERF
search
accessibility

Upute za odabrane studente 2023./24.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - za ak. godinu 2023./24..

Obavezno pratiti Upute za odabrane studente na stranicama Sveučilišta. Upute se redovno ažuriraju.

Studenti su na ovom natječaju u statusu: A) odabran, uz financijsku potporu ili B) rezerva


Nakon objavljenih rezultata, održat će se sastanak s odabranim studentima za zimski semestar čim rezultati budu objavljeni, odnosno sa studentima odabranima za ljetni semestar u rujnu o čemu će studenti biti na vrijeme obaviješteni e-mailom.

1. korak: nominacija i prijava studenta

 • ERF i službeno nominira studenta izabranom stranom sveučilištu (obično putem e-maila ili online obrasca). Student će dobiti kopiju e-maila te na taj način biti obaviješten o nominaciji. O nominaciji i samom procesu prijave na strano sveučilište odabrani studenti bit će informirani na sastanku.
 • Nakon nominacije, studenta će kontaktirati strano sveučilište i poslati mu upute za prijavu i rokove. Sve te informacije student može i prije nominacije naći na mrežnim stranicama stranog sveučilišta.
 • Student je dužan sam prikupiti potrebnu dokumentaciju koju traži strano sveučilište i izvršiti prijavu do roka.
 • Svako strano sveučilište određuje rok do kojeg se student mora prijaviti za zimski odnosno ljetni semestar. Do navedenog roka student je dužan poslati online prijavu i ostale tražene dokumente. Rokovi za prijavu na strana sveučilišta
 • Student ispunjava online prijavu na stranom sveučilištu i dostavlja im traženu dokumentaciju na način koji strano sveučilište traži.
 • Potrebno je prikupiti sve tražene dokumente prije ispunjavanja online prijave jer će se neki dokumenti morati učitati u online prijavu.
 • Student koji je odabran uz financiranje ali želi odustati od razmjene, dužan je u roku ispuniti i dostaviti obrazac o odustanku od mobilnosti, detalji u Uputama.

2. korak: Ugovor o učenju (Learning agreement)

 • Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o učenju (Learning Agreement). Sveučilište u Zagrebu koristi Online Learning agreement (OLA). Online Learning Agreement potpisuju tri strane: student, matični fakultet i strano sveučilište Poveznica na ONLINE LEARNING AGREEMENT https://learning-agreement.eu/
 • Popisivanje OLA inicira student, registracijom u sustav. Ispred ERF-a OLA potpisuje ECTS koordinatorica, dr. sc. Ana Matić Škorić, mail: ectc.coordinator@erf.unizg.hr. Ispred stranog sveučilišta, OLA elektronski potpisuje ovlaštena osoba (obavezno provjeriti sa stranim sveučilištem koga treba upisati s njihove strane)
 • U OLA student upisuje predmete koje sluša u inozemstvu kao i predmete na ERF-u koji će mu biti priznati nakon povratka.
 • Kako bi ECTS koordinatorica uskladila predmete na matičnom i stranom fakultetu te dogovorio priznavanje predmeta s profesorima, student ispunjava Zahtjev za usklađivanjem predmeta i šalje ga ECTS koordinatorici.
 • Tek nakon što mu ECTS koordinatorica vrati ispunjeni Zahtjev s dogovorenim obvezama, student priznate predmete upisuje u OLA
 • Potrebno je ispuniti A i B tablicu u Learning agreementu.
 • Na web stranici stranog sveučilišta nalaze se popisi predmeta na engleskom jeziku za strane studente s kojeg studenti biraju predmeta. Za sve dodatne informacije o izboru predmeta na stranom sveučilištu, student je dužan sam kontaktirati nadležnog koordinatora na stranom sveučilištu.

3. korak: Ugovor o financiranju

 • Student potpisuje Ugovor o financiranju sa Sveučilištem o čemu će ga Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme obavijestiti.
Odustajanje od mobilnosti

Student može odustati od mobilnosti za koju je odabran ali samo u određenom roku:

Rok za odustanak od odlaska u zimskom semestru: 1. lipnja 2023.

Rok za odustanak od odlaska u ljetnom semestru: 5. rujna 2023.

Izjava o odustanku - pod Dokumenti i obrasci 2023/2024.

Za studente koji odustanu od mobilnosti izvan navedenih rokova, i/ili bez u zadanom roku dostavljenog službenog i potpisanog obrasca u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta, smatrat će se da su odustali izvan roka, te se neće moći prijaviti za ERASMUS+ mobilnost studijski boravak ni stručnu praksu sljedeće dvije akademske godine.

Uputa o žalbi

Žalbe koje student podnosi Fakultetu:

 • Žalba protiv Odluke o odabiru kandidata za studijski boravak
 • Žalba protiv odluke o prijavi za kategoriju studenta s manje mogućnosti

podnose se direktno Fakultetu, preporučenom poštom ili osobno u: Ured za međunarodnu suradnju, Borongajska cesta 83F, 10000 Zagreb s naznakom „Žalba Erasmus+ 2023/24". Prijedlog odluke o žalbi daje Fakultet, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Žalbe koje student podnosi Sveučilištu:

 • Žalba protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status podnosi se direktno Sveučilištu, na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Središnji ured za međunarodnu suradnju, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba Erasmus+ socio-status 2023/24, Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti”.

Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja (npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl.) prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.


Studenti imaju mogućnosti realizirati mobilnost tek ako odustane netko od studenta za sveučilišta za koja su odabrani kao rezerva. Studenti će o eventualnim pomacima u rang listi biti pravovremeno obaviješteni.