Upisi na preddiplomske studije

Sonja Biglbauer, mag. psych.

Asistentica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7537
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 25
Znanstvena bibliografija (IRB)


 • Psihološke osnove poremećaja u ponašanju I
 • Psihološke osnove poremećaja u ponašanju II
 • Kognitivno bihevioralni pristup u tretmanu poremećaja u ponašanju

 • anksioznost, anksiozna osjetljivost i anksiozni poremećaji kod mladih i odraslih
 • „problematično“ korištenje društvenih mreža i povezanost sa psihičkim zdravljem
 • kognitivno – bihevioralni pristup (individualni i grupni) u tretmanu različitih poremećaja te evaluacija samog tretmana

2016. - ... članica Hrvatske psihološke komore ( 17. lipnja 2016. položen stručni ispit)

2015. - ... članica Hrvatskog udruženja za bihevioralno – kognitivne terapije


2019. - ... Poslijediplomski doktorski studij Psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2015. - ... Edukacija pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno – kognitivne terapije, završni supervizijski stupanj

2008. – 2014. Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obranom diplomskog rada iz područja kliničke psihologije pod nazivom „Anksiozna osjetljivost kao čimbenik ranjivosti za razvoj paničnog poremećaja“ (mentorica: dr. sc. Tanja Jurin) stekla titulu magistre psihologije

2004. – 2008. Opća gimnazija, Osijek

Andrea Ćosić, mag. paed. soc.

Asistentica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7518
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 46


 • Trening komunikacijskih vještina I
 • Socijalnopedagoška procjena I i II
 • Kvalitativni pristup u socijalnopedagoškim istraživanjima
 • Odabrane teme: Izvanobiteljska skrb i tretman djece i mladih (izborni)
 • Trening socijalnih vještina ( izborni)

 • Procjena i tretman djece i mladih s problemima u ponašanju
 • Izvanobiteljska skrb djece i mladih
 • Kvalitativna metodologija

2017. – danas
suradnica na istraživanju "Otpornost rizičnih obitelji", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2017. – danas
suradnica na istraživanju "Participacija djece u sustavu odgoja i obrazovanja", Ured pravobraniteljice za djecu, Republika Hrvatska

2015. – 2016.
suradnica na istraživanju "Unapređivanje socijalnih vještina kod populacija u riziku", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


 • Udruženje "Djeca prva", članica
 • Hrvatska udruga socijalnih pedagoga, članica

Rujan, 2016.
Stekla zvanje magistre socijalne pedagogije obranom diplomskog rada pod naslovom „ Razvoj socijalnih vještina kod djevojaka s problemima u ponašanju: primjena metode treninga socijalnih vještina “ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentorica: doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić; komentorica: izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić)

2011. – 2017.
Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer: Socijalna pedagogija – diplomski studij, modul Djeca i mladi

Rujan, 2014.
Stekla zvanje prvostupnice socijalne pedagogije

2011. – 2014.
Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer: Socijalna pedagogija – preddiplomski studij

2007. – 2011.
X. gimnazija „Ivan Supek”, Zagreb

Doc.dr.sc. Gabrijela Ratkajec Gašević

Docentica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7586
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 27
Znanstvena bibliografija (IRB)


Izvoditeljica dijela nastave na predmetima:

 • Trening komunikacijskih vještina I
 • Trening komunikacijskih vještina II
 • Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama
 • Nasilje u mladenačkim vezama
 • Doživljajna pedagogija i
 • Planiranje i razvoj profesionalnog identiteta

 • tretmanske intervencija za djecu i mlade s problemima u ponašanju
 • savjetovanje mladih s problemima u ponašanju
 • spremnost na promjenu i spremnost na tretman
 • fenomen nasilja među mladima
 • profesionalni identitet socijalnih pedagoga

Znanstveni projekti

 • 2013. – 2014. suradnica na projektu „Otpornost adolescenata u dječjim domovima“, Sveučilište u Zagrebu, ERF, voditeljica projekta prof.dr.sc. Antonija Žižak
 • 2010. – 2011. suradnica na projektu „Udomiteljstvo iz dječje perspektive“, UNICEF, ERF, voditeljica projekta prof.dr.sc. Antonija Žižak
 • 2008. – 2013. znanstvena novakinja na projektu „Usklađivanje intervencija s potrebama djece i mladih u riziku – izrada modela“, MZOŠ, ERF, voditeljica projekta prof.dr.sc. Antonija Žižak

Stručni projekti

 • 2012. voditeljica projekta „Savjetovališta za mlade i mogućnosti provedbe posebne obveze uključivanja u individualni ili grupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade“, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, ERF
 • 2012. voditeljica projekta „Lifebook bor Youth“, Lifebook for Youth, Nederland, ERF

 • Od 2009. do danas – Suradnica u Centru za rehabilitaciju ERF – a, rad u Odgojnom savjetovalištu, posebno na provedbi posebne obveze uključivanja u individualni ili grupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade
 • 2011. – 2012. – koordinatorica radne skupine za izradu standarda kvalitete za provedbu posebne obveze uključivanja u individualni ili grupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade
 • 2009. – 2013. – Tajnica znanstvenog časopisa Kriminologija i socijalna integracija
 • Od 2003. do danas – Članica udruge Ambidekster klub

1995. – 1999.
Jezična gimnazija Lucijan Vranjanin

1999. – 2004.
Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, smjer Socijalna pedagogija

2009. – 2013.
Doktorski studij iz socijalnog rada i socijalne politike, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Sabina Mandić, mag. paed. soc.

Asistentica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7517
E-mail:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 7


 • Osnove socijalne pedagogije
 • Fenomenologija poremećaja u ponašanju
 • Pravni aspekti socijalnopedagoških intervencija
 • Kriminologija delinkvencije mladih
 • Individualni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama
 • Teorija i metodika probacije

 • problemi u ponašanju djece i mladih
 • maloljetnička delinkvencija
 • sankcije u zajednici / alternativne / probacijske sankcije
 • individualni socijalnopedagoški rad s mladim počiniteljima kaznenih djela
 • pravni položaj djece i mladih, te pravni temelji intervencija usmjerenih prema djeci, maloljetnicima i mlađim punoljetnicima
 • kockanje mladih

2015 – 2016
suradnica na istraživanju „Procjena kvalitete međuresorne suradnje u okviru maloljetničkog pravosuđa“ provedenog od strane Povjerenstva za praćenje i unapređivanje tijela kaznenog postupka i izvršavanje maloljetničkih sankcija Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske

2016 – danas
„Kockanje mladih u Hrvatskoj“, ERF, Sveučilište u Zagrebu, voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Neven RicijašVeljača, 2017.
Stekla zvanje magistre socijalne pedagogije obranom diplomskog rada pod naslovom „Usporedba percepcije maloljetničkog pravosuđa između centara za socijalnu skrb, državnih odvjetništava i sudova za mladež“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor: izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš; komentorica: doc.dr.sc. Dora Dodig Hundrić)

2011. – 2017.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer: Socijalna pedagogija – diplomski studij

Rujan, 2014.
Stekla zvanje prvostupnice socijalne pedagogije 

2011. – 2014.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer: Socijalna pedagogija – preddiplomski studij 

2007. – 2011.
Opća Gimnazija Pula, Pula

Doc.dr.sc. Miranda Novak

Docentica
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Telefon: +385 (0)1 245 7587
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 8
Znanstvena bibliografija (IRB)


Preddiplomski studij

 • Teorije prevencije I. – izvoditelj
 • Teorije prevencije II. – suradnik

Diplomski studij

 • Etika u prevencijskim istraživanjima – izvoditelj
 • Prevencija internaliziranih i eksternaliziranih problema u ponašanju – izvoditelj
 • Preventivne kampanje – izvoditelj
 • Savjetovanje – izvoditelj
 • Istraživanja u prevenciji – izvoditelj
 • Kvantitativne metode – suradnik na vježbama

 • Razvoj socijalno-emocionalnih kompetencija djece i mladih
 • Prevencija internaliziranih problema u ponašanju (posebice prevencija depresije i anksioznosti)
 • Promocija mentalnog zdravlja, kvalitete života i dobrobiti
 • Znanstvena utemeljenost preventivnih programa
 • Istraživanja učinkovitosti i kvalitete implementacije preventivnih programa

Znanstveni projekti

 • 2012. - 2015. suradnica na projektu European Assessment protocol for Children's SEL skills EAP_SEL, Commenius projekt (voditeljica projekta Annalisa Morganti; University of Perugia, voditeljica za Hrvatsku: prof. dr. sc. Josipa Bašić)
 • 2012. - 2015. suradnica na projektu Communities That Care (CTC) European Network: Making CTC work at the European level (voditelj projekta Erick Marks - Crime Prevention Council of Lower Saxony/ Ministry of Justice of Lower Sacsony, voditeljica za Hrvatsku prof.dr.sc. Josipa Bašić)
 • 2012. - 2015. suradnica na projektu The Science for Prevention Academic Network (SPAN) projekt, voditelj David Foxcroft, Oxford Brooks University, voditeljica za Hrvatsku je prof. dr.sc. Martina Ferić, projekt financira Europska komisija. Life Long Learning programme (LLP)
 • 2011. - 2013. suradnica na projektu Implementacija PATHS-RASTEM programa u svim prvim i drugim razredima u Poreču i Labinu (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Josipa Bašić)
 • 2010. - 2012. suradnica na projektu Implementation of evidence-based prevention program of socio-emotional learning through science evaluation and it’s application into Croatian kindergartens and primary schools (PATHS-RASTEM) (voditeljica projekta prof.dr.sc. Josipa Bašić, suvoditeljica dr.sc. Celene Domitrović, SDA-e, trajanje projekta)
 • 2010. - 2011. suradnica na projektu Unaprjeđenje rada na izgradnji sustava prevencije kriminaliteta i podrška osnivanju koordinacijske jedinice za prevenciju kriminaliteta (UNDP i MUP, voditeljica evaluacijskog tima prof.dr.sc. Josipa Bašić)
 • 2009. - 2012. suradnica na projektu PREFFI: Osiguravanje kvalitete preventivnih programa u Istarskoj županiji“ (podprojekt Zajednica koje brinu, voditeljica projekta prof.dr.sc. Josipa Bašić)
 • 2007. - 2013. suradnica na projektu Zajednice koje brinu: razvoj, implementacija i evaluacija prevencije u zajednici (projekt MZOŠ, voditeljica projekta prof.dr.sc. Josipa Bašić)

Stručni projekti

 • 2012. Projekt „Javna kampanja za poticanje kritičnosti prema medijskim porukama“ u suradnji s Gradom Velika Gorica koja je provedena u suradnji s Almom Čakmazović te Josipom Mihić. U sklopu ove kampanje izrađen je program „Medijska igraonica“.

 • Od 2005. do danas - članica Hrvatske psihološke komore
 • Od 2005. do danas - članica Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivnu psihoterapiju
 • Od 2005. do danas – članica Hrvatskog psihološkog društva
 • Od 2008. do danas – članica Society for Prevention Research
 • Od 2010. do danas – članica European Society for Prevention Research
 • Od 2010. do danas - članica Europske mreže za socijalno-emocionalne kompetencije (ENSEC)
 • Od 2010. do danas – članica Udruge Intronaut Zagreb

1995. - 1999.
Opća gimnazija, Čakovec

1999. - 2005.
Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za psihologiju, stečen naziv profesor psihologije, (diplomski na temu grupnog samopoštovanja i identiteta)

2005. - ...
Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivnu psihoterapiju (završila II. stupanj edukacije za bihevioralno-kognitivnu psihoterapiju, uključena na 3. supervizijski stupanj edukacije -190 od 200 sati supervizije)

2008. - 2013.
Doktorski studij „Prevencijska znanosti studij invaliditeta“, smjer “Prevencijska znanost: prevencija mentalnih i ponašajnih poremećaja i promocija mentalnog zdravlja”, 11. ožujka 2013. godine stekla status doktorice znanosti u području društvenih znanosti obranivši doktorsku disertaciju na engleskom jeziku pod naslovom „An empirical study on implementation quality in prevention programs“ („Empirijska studija kvalitete implementacije preventivnih programa“)

2011 - ...
Četverogodišnja edukacija iz geštalt i integrativnog pristupa psihoterapiji u organizaciji Udruge Intronaut Zagreb i Geštalt Instituta Malta (pri kraju 2. godine edukacije)