Upisi na preddiplomske studije

Poslijediplomski doktorski studij "Poremećaji jezika, govora i slušanja"


Nositelj doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja":
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji doktorskog studija:

 • Odsjek za logopediju
 • Odsjek za oštećenja sluha

Znanstveno područje i polje u kojem se izvodi

Područje: društvene znanosti
Polje: logopedija

Datum dopusnice: 10. veljače 2017.

Akademski stupanj: doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja logopedije (kratica dr.sc.)

Broj studenata po generaciji: od 8 do 12


Jezik studija: Program studija izvodi se na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

Trajanje studija: doktorski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Student treba završiti studij u roku od osam (8) godina.

ECTS bodovi: Ukupan broj ECTS bodova koje doktorand treba skupiti do završetka studija je 180. Jedan bod obračunava se kao radno opterećenje od 25 sati.

Program studija:

Program studija određen je trima glavnim aktivnostima:

 1. nastavnim aktivnostima (obvezni i izborni kolegiji),
 2. obveznim izvannastavnim te
 3. izbornim izvannastavnim aktivnostima.

Nastava je definirana obveznim modulom s ukupno 8 obveznih kolegija usmjerenih stjecanju osnovnih znanja i vještina potrebnih za samostalni znanstveno-istraživački rad i studiju literature, a koji nude i informacije o novim znanstvenim spoznajama iz svih grana logopedije.

Osim obveznih predmeta nastavu čini i 16 izbornih predmeta podijeljenih u tri izborna modula:

 1. Jezični i komunikacijski poremećaji i specifične teškoće učenja;
 2. Poremećaji glasa, govora i gutanja;
 3. Oštećenja sluha.

Obvezne izvannastavne aktivnosti usmjerene su izravno prema izradi doktorskog rada, a doktorand ih provodi od prvog semestra putem izlaganja iz područja buduće doktorske radnje i to na teorijskoj i metodološkoj razini, izrade i javne obrane teme rada, objavljivanja znanstvenog rada i samostalne provedbe doktorskog istraživanja.

Izborne izvannastavne aktivnosti predstavlja niz formaliziranih aktivnosti kojima se kod doktoranada potiče razvoj istraživačkog i metakognitivnog učenja, kritički pristup novim informacijama, rad u timu, jačanje komunikacijskih vještina i niz drugih akademskih generičkih vještina.

U odnosu na godine studija, ustroj je takav da prvu godinu definiraju obvezni kolegiji koje doktorand mora odslušati i položiti te obvezne izvannastavne aktivnosti koje završavaju predajom teme i predlaganjem mentora.

U drugoj godini studija doktorand odabire jedan od tri ponuđena izborna modula. Uz pohađanje nastave i polaganje ispita kolegija izbornog modula, doktorand tijekom druge godine studija javno brani temu doktorskog rada te započinje s izradom istog.

Treća godina studija obilježena je samostalnim istraživačkim radom i izradom doktorskog rada.

Struktura ECTS bodova u modulima obveznih i izbornih predmeta formirana je na način da sveukupna nastava u okviru kolegija s predavanjima iznosi 37 ECTS bodova (20% ukupnih nastavnih obveza), dok je ostalih 47% aktivnosti usmjereno na stjecanje praktičnog iskustva u izvannastavnim aktivnostima (pisanje i objavljivanje radova, aktivno sudjelovanje na znanstvenim skupovima, održavanje javnih predavanja, popularizacija znanosti i sl.), a 33% na obveze vezane uz samu izradu doktorskog rada (priprema metodološkog okvira, izrada i javna obrana teme, individualne konzultacije, provedba istraživanja, izrada doktorskog rada i sl.)


Upis na doktorski studij provodi se svaku treću godinu na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u javnim glasilima i na mrežnim stanicama ERF-a.

Uvjeti za prijavu:

Doktorski studij mogu upisati magistri logopedije, odnosno diplomirani logopedi koji su diplomirali prije uvođenja bolonjskog procesa u hrvatski visokoobrazovni sustav. Studij mogu upisati i magistri ostalih struka s kojima je logopedija u interdisciplinarnom odnosu.

Pristupnici koji su završili odgovarajući sveučilišni studij u inozemstvu dužni su prije prijave na natječaj za upis na doktorski studij pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Uvjeti za prijavu jedinstveni su za sve pristupnike, a čine ih:

 • završeni sveučilišni diplomski studij ili integrirani studij (ukupno 300 ECTS-a);
 • prosjek ocjena na diplomskom studiju veći od 3,5;
 • poznavanje engleskog jezika.

Također, pristupnik je dužan predati svu natječajem propisanu dokumentaciju, koja uvijek uključuje životopis i motivacijsko pismo.

Razredbeni postupak:

Prva razina odabira: pregled podnesene dokumentacije i provjera zadovoljavanja uvjeta.

Druga razina odabira: razgovor s pristupnikom i provjera znanja engleskog jezika (studij zahtijeva praćenje znanstvene i nastavne literature na engleskom jeziku, kao i pisanje znanstvenih radova na engleskom jeziku).

Visina školarine: 11 000,00 kuna po semestru studija

Prijave se dostavljaju na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb
(s naznakom: za doktorski studij „Poremećaji jezika, govora i slušanja“)


Voditeljica studija

Izv.prof.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević
Odsjek za logopediju
Telefon: +385(0)1245 7543
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Članice Voditeljstva

Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribanić
Odsjek za oštećenja sluha
Telefon: +385 (0)1 245 7539
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Doc.dr.sc. Maja Cepanec
Odsjek za logopediju
Telefon: +385 (0)1 245 7452
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Studentska referada za poslijediplomske studije:
Lucia Samardžić, mag. theol.
Telefon: +385 (0)1 245 7558
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Program doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja"

Pravilnik doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja"

Izjava o pohrani i objavi ocjenskog rada u digitalni repozitorij ERF-a

Odluka o naknadama za produljenje završetka dosktorskog studija (rujan 2020.)

Akcijski plan doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja" za razdoblje od 1.10.2020. do 1.10.2025.

Poslijediplomski doktorski studij "Prevencijska znanost i studij invaliditeta"


Nositelj doktorskog studija "Prevencijska znanost i studij invaliditeta":
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji doktorskog studija (istraživački i nastavni dio):

Sveučilište u Zagrebu:

Sveučilišta i centri u Europi, SAD-u i Kanadi:

 • Radboud University Nijmegen, Department of Clinical Psychology & Academic Center of Social Sciences, The Netherlands, www.socsci.ru.nl
 • Radboud University Nijmegen, Prevention Research Center for Mental Health Promotion & Mental Disorder Prevention, The Netherlands, www.preventioncenter.net
 • University of Maactricht, Faculty of Health Sciences, Department of Health Education and Promotion, The Netherlands, www.unimaas.nl
 • Pennsylvania State University, College of Health and Human Development, Department of Human Development and Family Studies, SAD, www.hhdev.psu.edu
 • Pennsylvania State University, Prevention Research Center for the Promotion of Human Development, SAD, www.prevention.psu.edu
 • Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Slovenija, Ljubljana, www.pef.uni-lj.si
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Slovenija, Ljubljana, www.fsd.si
 • York University, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, School of Health Policy and Management, Toronto, Kanada www.yorku.ca
 • University of Kansas, School of Education, SAD, www.soe.ku.edu
 • University of Bristol, Norah Fry Research Centre, UK, www.bristol.ac.uk/norahfry
 • Technical University of Lisbon, School of Social and Political Sciences, Portugal, www.iscsp.utl.pt
 • Ryerson University, School of Early Childhood Education, Toronto, Kanada, http://www.ryerson.ca

Voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija: prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak (redovita profesorica u trajnom zvanju), izv.prof.dr.sc. Martina Ferić

Trajanje studija: tri godine ili 6 semestara

ECTS bodovi: 180 (140 za znanstveno istraživačku i 40 za organiziranu nastavnu djelatnost)

Akademski stupanj: doktor/ica iz područja društvenih znanosti, polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, grana poremećaji u ponašanju ili inkluzivna edukacija i rehabilitacija (kratica dr.sc.)

Poslijediplomski doktorski studij razvijen unutar projekta doktorskog studija „Razvoj i evaluacija u zajednici utemeljene prevencije i rehabilitacije“ u predloženom nazivu „Prevencijska znanost i studij invaliditeta“ temelji se na suvremenim znanstvenim spoznajama promocije zdravlja, prevencije mentalnih i ponašajnih poremećaja, prevencije kriminaliteta i drugih rizičnih ponašanja djece i mladih te na multidisciplinarnom pristupu invaliditetu i promijenjenom poimanju invaliditeta. Riječ je o interdisciplinarnom studiju koji se temelji na: društvenim znanostima, biomedicini i zdravstvu, humanističkim znanostima te posebno interdisciplinarnom znanstvenom području. Više o studiju

Navedeni studij svojevrstan je slijednik ranijih poslijediplomskih studija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s razlikom koju uvodi Bolonjska deklaracija - međunarodne mobilnosti studenata i profesora, usporedivosti opterećenja polaznika, usporedivosti kvalitete studija i priznavanja nastavnih programa u drugim europskim zemljama. Studij je postavljen kao interdisciplinarni, kao studij kojega će izvoditi profesori iz različitih fakulteta sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, drugih sveučilišta, instituta i centara u zemlji i inozemstvu.

Studij je započeo akademske 2007./2008. godine, odobrenjem Senata Sveučilišta u Zagrebu (12. prosinac 2006. godine), kada je upisana prva generacija doktorskih studenata. Dopusnicu za izvođenje studija od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa program je dobio 17. rujna 2009. godine. Druga generacija doktorskih studenta upisana je akademske 2011./2012. godine.

Poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta, čije su voditeljice bile do umirovljenja prof.dr.sc. Josipa Bašić i prof.dr.sc. Ljiljana Igrić, organiziran je kroz dva studijska programa:

 1. Prevencijska znanost - Prevencija mentalnih i ponašajnih poremećaja i promocija mentalnog zdravlja (voditeljica programa bila je do umirovljenja prof.dr.sc. Josipa Bašić, a trenutna voditeljica je prof.dr.sc. Martina Ferić), i
 2. Studij invaliditeta (voditeljica programa bila je do umirovljenja prof.dr.sc. Ljiljana Igrić, a trenutna voditeljica je prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak).

U odnosu na predmetne module studij je organiziran kroz tri skupine modula:

 • granski modul Prevencijska znanost (PZ),
 • granski modul Studij invaliditeta (SI),
 • modul metodoloških i statističkih predmeta (MSZP).

Za oba programa neki predmeti su u cijelosti zajednički (ZP).

Organizirana nastava koncentrirana je više na ranijim godinama. Već u prvoj studijskoj godini kroz organizirane radionice generičkih vještina i znanstveno-istraživačke metodologije omogućava se studentima što prije približiti vlastitom istraživačkom interesu, bilo da ulaze u realizaciju postojećih znanstvenih projekata bilo da pripremaju vlastita istraživanja. Razvoj transfernih vještina potiče se sudjelovanjem doktorskih studenata u aktivnostima koje se provode na Sveučilištu u Zagrebu u okviru projekta "Modernizacija doktordke izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira (MODOC)" koji se provodi na Sveučilištu u Zagrebu pri Uredu za doktorske studije i programe. Mentori studentima za izradu doktorskog rada mogu biti i domaći i inozemni znanstvenici.


Kompetencije koje student stječe završetkom studija, mogućnosti nastavka

znanstveno-istraživačkog rada i mogućnosti post-doktorskog usavršavanja te mogućnosti zapošljavanja u javnom i privatnom sektoru

Završetkom doktorskog studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta, tj. stjecanje doktorata znanosti iz tog područja, studenti će biti osposobljeni (ovisno o smjeru studija) za sve kompetentnosti koje proizlaze iz navoda u svakom pojedinom kolegiju kao i samostalnom postavljanju, provođenju i evaluiranju znanstveno istraživačkih projekata. Na osnovi tih kompetencija studenti će moći i u Hrvatskoj i u inozemstvu nastaviti razvijati svoju akademsku karijeru (mogućnost post-doktorskih studija), moći će se zapošljavati u sveučilišnim institucijama, istraživačkim centrima kao i u javnom ili privatnom sektoru.

U području prevencijske znanosti (promocije mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih i ponašajnih poremećaja i prevencije delinkvencije) po prvi puta će se «zaokružiti» znanja koja na svjetskoj razini jesu propisana za tu interdisciplinarnu znanost koje do sada nije bilo u našim poslijediplomskim studijima i čija se znanja nažalost nisu koristila u određivanja državnih, županijskih ili lokalnih strategija. To će se očitovati u kompetencijama budućih znanstvenika koji će postavljati istraživanja, procjenjivati probleme i potrebe, koristiti istraživačke rezultate, izabrati prioritete i načiniti izbor najučinkovitijih strategija i programa (evaluacija, evidence-based programi/praksa), postaviti i provoditi monitoriranje u zajednici te evaluirati implementirane intervencije. Oni će moći raditi po zadanim kriterijima znanosti, razvijati tu istu znanost i na osnovi toga donositi odgovarajuće smjernice koje će predlagati za korištenje kako na nacionalnoj i drugim razinama tako i u svakodnevnoj praksi. Inaguracija znanja iz prevencijske znanosti i njeno korištenje omogućiti će novo doba za prevenciju mentalnih i ponašajnih poremećaja, poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih, problema ovisnosti i kriminaliteta te mnogih drugih negativnih izlaza za djecu i mlade u društvu rizika, a sve manje društvu u kojemu su zaštitni čimbenici, promocija mentalnog zdravlja i ulaganja u pozitivan razvoj djece i mladih sveobuhvatno iskorišteni.

U području studija invaliditeta studenti, budući znanstvenici, , imati će kompetencije koje zahtjeva suvremeni pristup invaliditetu i međunarodni standardi u svim područjima života od zdravstva, socijalne politike, obrazovanja, zapošljavanja do istraživanja kao što su: znanje i razumijevanje različitih pristupa invaliditetu, kritičkog mišljenja prema postojećim modelima, poznavanje metodološkog pristupa istraživanjuinvaliditeta, poznavanje i primjena interdisciplinarnog pristupa, sposobnost kreiranja politike u području invaliditeta, izrade strategija, programa i provođenja inicijativa, sposobnost evaluacije programa, sposobnost praćenja (monitoring) prava osoba s invaliditetom, evaluacija programa socijalne politike u cilju prepoznavanja diskriminacije prava osoba s invaliditetom i mnoge druge. Kompetencije koje stječu ovim doktorskim studijem i njihovo korištenje u istraživačkom radu i politici prema osobama s invaliditetom omogućuju primijenjena istraživanja i mjere na nacionalnoj i regionalnoj razini za sustavno unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom i ostvarenje njihovih ljudskih prava.


2018./2019.

Produžetak roka za prijavu na Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u ak.god. 2018./2019.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dana 8. studenog 2018. donio je Odluku o produljenju roka za predaju prijava na natječaj za upis novih polaznika na poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studija invaliditeta u ak. god. 2018./2019.

Produžetak roka za predaju natječajne dokumentacije je zaključno do 15. veljače 2019. godine za upis na poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u akademskoj godini 2018./2019.

Zainteresirani pristupnici bit će pravovremeno obaviješteni o datumu provedbe razredbenog postupka temeljenog na prvoj i drugoj razini odabira pristupnika na studij.

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u ak. god. 2018./2019.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u ak. god. 2018./2019.

Nastava na poslijediplomskom sveučilišnom studiju doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta organizira se u 6 semestara.

Pravo prijave na studij imaju pristupnici koji su:

 • završili (do)diplomski sveučilišni studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili
 • završili (do)diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na drugim fakultetima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu u znanstvenim područjima: društvenih znanosti, humanističkih znanosti, biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnim područjima znanosti i umjetnosti;
 • imaju prosjek ocjena vrlo dobar;
 • aktivno se služe engleskim jezikom u govoru i pismu (u studiju je potrebno praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje seminarskih i znanstvenih radova na engleskom jeziku).

Uz prijavu priložiti:

 • popunjeni obrazac za prijavu na studij,
 • motivacijski esej (područje znanstvenog interesa i mogući prijedlog doktorskog istraživanja),
 • životopis,
 • preslika diplome (original na uvid),
 • ovjereni prijepis ocjena,
 • preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane,
 • potvrdu ustanove ili osobno potpisani obrazac izjave o plaćanju školarine,
 • preporuke dva sveučilišna profesora ili znanstvenika koji su upoznati sa znanstvenim, nastavnim ili stručnim aspektom rada pristupnika (potrebno navesti kontakt),
 • preslika uplatnice za razredbeni postupak u iznosu od 300,00 kuna (podaci na mrežnoj stranici Fakulteta)

Razredbeni postupak:

Prva razina odabira pristupnika za razgovor: pregled podnesene dokumentacije i provjera zadovoljavanja uvjeta.

Druga razina odabira: razgovor uz motivacijski esej

Broj upisnih mjesta: 20

Visina školarine: 12 500,00 kuna po semestru studija

Rok za podnošenje prijava: 5. studenoga 2018.
Ako se u propisanom roku ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo produženja natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f, Zagreb
Naznaka: za poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Prevencijska znanost i studij invaliditeta.

Detaljnije o studiju u Vodiču kroz poslijediplomski doktorski studij za ak. god. 2018./2019.

Upiti na e-mail: gđa Miljenka Hedjever, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel.01/24 57 558

2014./2015.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u ak.god. 2014./2015.

Nastava na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Prevencijska znanost i studij invaliditeta organizira se u 6 semestara.

Pravo prijave na studij imaju pristupnici koji:

 • su završili (do)diplomski sveučilišni studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili
 • su završili (do)diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na drugim fakultetima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu u znanstvenim područjima: društvenih znanosti, humanističkih znanosti, biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnim područjima znanosti;
 • imaju prosjek ocjena najmanje 3.5;
 • se aktivno služe engleskim jezikom u govoru i pismu.

Uz prijavu priložiti:

 • popunjeni obrazac za prijavu na studij,
 • motivacijski esej (područje znanstvenog interesa i mogući prijedlog doktorskog istraživanja),
 • životopis,
 • preslika diplome (original na uvid),
 • ovjereni prijepis ocjena,
 • preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane,
 • potvrdu ustanove ili osobno potpisani obrazac izjave o plaćanju školarine,
 • preporuke dva sveučilišna profesora ili znanstvenika koji su upoznati sa znanstvenim, nastavnim ili stručnim aspektom rada pristupnika,
 • preslika uplatnice za razredbeni postupak u iznosu od 300,00 kuna (podaci na mrežnoj stranici Fakulteta)

Razredbeni postupak:

Prva razina odabira pristupnika za razgovor: pregled podnesene dokumentacije i provjera zadovoljavanja uvjeta.

Druga razina odabira: razgovor uz motivacijski esej i provjera znanja engleskog jezika (u studiju je potrebno praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje znanstvenih radova na engleskom jeziku).

Broj upisnih mjesta: 20

Visina školarine: 12 500,00 kuna po semestru studija

Rok za podnošenje prijava: 10. lipnja 2015.godine. Ako se u propisanom roku ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo produženja natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f, Zagreb

(s naznakom: za poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Prevencijska znanost i studij invaliditeta ).

Propisani obrasci te sve obavijesti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta: http://www.erf.unizg.hr

Upiti na e-mail: gđa Miljenka Hedjever, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel.01/24 57 558

Vodič kroz poslijediplomski doktorski studij (ak. god. 2014./2015.)

Obrazac za prijavu pristupnika/ce na doktorski studij (ak.god. 2014./2015.)

Popis predmeta - doktorski studij (ak. god. 2014./2015.)

Životopisi nastavnika - doktorski studij (ak. god. 2014./2015.)

Produžetak roka za predaju dokumentacije za upis novih polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta do 13. rujna 2015.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dana 11. lipnja 2015. donio je Odluku o produžetku roka za predaju dokumentacije za upis novih polaznika na poslijediplomski doktorski studijPrevencijska znanost i studija invaliditeta

Produžetak roka za predaju natječajne dokumentacije je zaključno do 13. rujna 2015. godine za upis novih polaznika na poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u akademskoj 2014./2015. godini.

Zainteresirani pristupnici bit će pravovremeno obaviješteni o datumu provedbe razredbenog postupka temeljenog na prvoj i drugoj razini odabira pristupnika na studij.

Odluka o produžetku roka za predaju dokumentacije za upis u ak.god. 2014./2015.


Prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak, redovita profesorica u trajnom zvanju
Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju
Telefon: +385 (0)1 245 7526
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prof.dr.sc. Martina Ferić
Odsjek za poremećaje u ponašanju
Telefon: +385 (0)1 245 7434
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Studentska referada za poslijediplomske studije:
Lucia Samardžić, mag. theol.
Telefon: +385 (0)1 245 7558
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Program poslijediplomskog doktorskog studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta (2006.)

Pravilnik - "Prevencijska znanost i studij invaliditeta"

Protokol prijave i odobrenja teme doktorskog rada

Vodič kroz poslijediplomski doktorski studij (ak. god. 2018./2019.)

Obrazac za prijavu za upis na doktorski studij u ak.god. 2018./19.

Odluka ERF-a o raspisivanju Natječaja za upis polaznika u ak. god. 2018./19.

Odluka o produljenju roka za prijavu na Natječaj za upis u ak. god. 2018./19.

Izjava o pohrani i objavi ocjenskog rada u digitalni repozitorij ERF-a

Odluka o naknadama za produljenje završetka dosktorskog studija (rujan 2020.)

Raspored

Raspored predavanja za I. god. doktorskog studija Prevencijska znanost 2018./19.

Raspored radionica za I. god. doktorskog studija Prevencijska znanost 2018./19.

Raspored za II. god. doktorskog studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta (modul: Prevencijska znanost)


Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta trenutno prolazi postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu studenti poslijediplomskog studija mogu dostaviti svoj komentar članovima stručnog povjerenstva, primjedbe, sugestije, ili želite pohvaliti rad visokog učilišta ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje argumentirano mišljenje putem povjerljive komunikacije www.azvo.hr/hr/komentari-phd

Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentar (anonimna dostava poruka). Vaše će se poruke koristiti isključivo u internom radu stručnog povjerenstva te neće biti dostupne predstavnicima vašeg visokog učilišta. Ukoliko želite ugovoriti individualni razgovor s članovima stručnog povjerenstva tijekom posjeta, molimo da to ovdje i napišete. Agencija će u protokolu posjeta ostaviti 'vrijeme' za takve razgovore.

Više o samom postupku reakreditacije možete naći na web stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje.