Upisi na preddiplomske studije

Laboratorij za prevencijska istraživanja - PrevLab

Voditeljica Laboratorija: izv.prof.dr.sc. Martina Ferić

Laboratorij za prevencijska istraživanja osnovan je 2017. na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta kao nasljednik Centra za prevencijska istraživanja koji je osnovan 2005. godine po vodstvom prof.dr.sc. Josipe Bašić.

Cilj osnivanja Laboratorija za prevencijska istraživanja (PrevLab) je doprinijeti razvoju područja prevencijske znanosti putem razvoja i primjene učinkovitih modela prijenosa prevencijske znanosti u praksu te doprinosa boljoj prepoznatljivosti i vidljivosti područja prevencijske znanosti u Hrvatskoj i inozemstvu:

1) razvoj i primjena učinkovitih modela prijenosa prevencijske znanosti u praksu

 • znanstvena evaluacija postojećih preventivnih intervencija s ciljem unaprijeđenja prema preventivnim intervencijama temeljenim na dokazima
 • razvoj preporuka / standarda kako bi se promovirala znanstveno utemeljena preventivna praksa
 • promocija razvoja i implementacije održivog modela sveobuhvatne prevencije u zajednicama
 • utjecaj na javne politike u području promocije pozitivnog razvoja djece i mladih te prevencije problema u ponašanju

2) doprinos boljoj prepoznatljivosti i vidljivosti područja prevencijske znanosti u Hrvatskoj

 • stvaranje prepoznatljive platforme kao izvora informacija o prevencijskoj znanosti i praksi
 • promocija razvoja znanstveno utemeljene preventivne prakse i prakse temeljene na dokazima učinkovitosti
 • utjecaj na stvaranje politika i standarda u području prevencije na globalnoj razini
 • stvaranje partnerstva sa sličnim centrima u Europi i svijetu
 • jačanje znanstvenog potencijala i ljudskih resursa

Nagrade

Laboratoriji za prevencijska istraživanja (PrevLab) Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odnosno tim okupljen u PrevLabu-u izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić, izv.prof.dr.sc. Martina Ferić, doc.dr.sc. Josipa Mihić i doc.dr.sc. Miranda Novak, dobio je nagradu Europskog društva za prevencijska istraživanja (EUSPR) Sloboda Medal za "kontinuirani doprinos razvoju prevencijske znanosti u Europi i internacionalno".

Nagrada je uručena na zatvaranju 9-te konferencije Europskog društva za prevencijska istraživanja "Prevention Technologies – improving the use of evidence in prevention practice" koja se održala od 24. do 26. listopada 2018. godine u Lisabonu.

Projekti

ASAP Training „Building effective drug prevention results across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional training“
ASAP Training (opis projekta)
WEB: asap-training.eu

Pozitivan razvoj adolescenta grada Zagreba: analiza stanja
Voditeljica: doc.dr.sc. Miranda Novak

Pozitivan razvoj adolescenta grada Zagreba: analiza stanja (opis projekta)
Stručni skup projekta "Pozitivan razvoj adolescenata grada Zagreba: analiza stanja", 11. siječnja 2018. (poziv)
Znanstveno-stručni skup „Kako omogućiti pozitivan razvoj mladih u Hrvatskoj“, 28. rujan 2018. (poziv i program skupa)
Objava za medije (listopad 2018.)

Unaprjeđenje kvalitete intervencija u području prevencije uporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj
Voditeljica: izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić
Unaprjeđenje kvalitete intervencija u području prevencije uporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj (opis projekta)

Usmjerena pozornost i socijalno emocionalno učenje za učitelje
Voditeljica: doc.dr.sc. Josipa Mihić
Usmjerena pozornost i socijalno emocionalno učenje za učitelje (opis projekta)

UPC Adapt - Implementing a prevention training curriculum in Europe: Adaptation and Piloting
Voditeljica za Hrvatsku: izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić
UPC Adapt (opis projekta)
UPC Adapt (prezentacija)

Science for Prevention Academic Network (SPAN)
Voditeljica za Hrvatsku: izv.prof.dr.sc. Martina Ferić
Science for Prevention Academic Network (SPAN) (opis projekta)

Članice Laboratorija

Katedra za rehabilitacijsku informatiku, statistiku i tehnologiju

Voditelj Katedre:

Rad je Katedre usmjeren na izradu i implementaciju različitih programa za statističku analizu podataka kao i obradu rezultata istraživanja za potrebe znanstvenih radova, diplomskih radnji, magistarskih i doktorskih radova, izračun normi za mjerne instrumente u sklopu znanstvenih projekata i slično.

Uz voditelja, na Katedri je angažirano više vanjskih suradnika, koji sudjeluju u izvođenju nastave na prediplomskim i diplomskim studijskim programima Fakulteta.

Laboratorij za slušnu i govornu akustiku

Voditelj Laboratorija: prof.dr.sc. Mladen Hedjever

Djelatnost je laboratorija prvenstveno usmjerena na znanstveno-istraživački rad u svrhu specijaliziranih akustičkih analiza glasa i govora kao i za sudska vještačenja iz područja forenzične fonetike i akustike. Laboratorij je osnovan 1995. godine. U laboratoriju se obrađuju i podaci za potrebe izrade diplomskih i seminarskih radova, a u njemu se provodi i dio studenskih vježbi u okviru nastave na smjeru Logopedija. Prema potrebi, u laboratoriju se rade specijalističke obrade i logopedski nalazi za potrebe Centra za rehabilitaciju.

Dio istraživanja provodi se u suradnji s istraživačima iz drugih institucija (Stomatološki fakultet i Medinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poliklinika SUVAG, Centar Slava Raškaj i dr.).

Laboratorij je opremljen suvremenom računalnom opremom i programima za snimanje i obradu zvuka (računalni program Adobe Audition), mjernim mikrofonima i instrumentima (Bruel and Kjaer) te specijaliziranim računalnim programima za akustičku analizu glasa i govora (Praat, Multi Speech, Multi Dimensinal Voice Program, EZVoice). Nadalje, opremljen je i specijaliziranim programima za forenzičnu fonetiku i akustiku (DC Live Forensic, Clear Voice Denoiser). Pored toga, laboratorij posjeduje i uređaje za ispitivanje funkcije vokalnog i govornoga trakta (Nazometar i Elektroglotograf).

Suradnice Laboratorija:

Laboratorij za istraživanja znakovnog jezika i kulture gluhih

Voditeljica Laboratorija: izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribanić

Laboratorij za istraživanje znakovnoga jezika i kulture Gluhih (HZJ lab) osnovan je 2004. godine kao rezultat rada na bilateralnom američko-hrvatskom projektu "A Basic Grammar of Croatian Sign Language" (Osnove gramatike hrvatskoga znakovnog jezika - HZJ).

Rad na Projektu, a time i rad u Laboratoriju financira National Science Foundation - Linguistic Program, SAD, a dio troškova podmiruje i Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH. Rad u Laboratoriju prvenstveno je usmjeren u istraživanja lingvistike hrvatskoga znakovnog jezika. Opis lingvističke strukture HZJ pridonjet će njegovom prepoznavanju i priznavanju kao potpunog i prirodnog sredstva komunikacije za gluhe osobe kao što stoji u Preporuci o zaštiti znakovnih jezika Parlamentarne skupštine Vijeća Europe.

Istraživanja će utjecati na razvoj programa: za učenje HZJ kao drugoga jezika (J2), za edukaciju prevoditelja/tumača i učitelja za gluhe te za poučavanje roditelja gluhe djece. Postojanje osnovne gramatike HZJ preduvjet je razvoja programa za dvojezičnu rehabilitaciju i edukaciju djece oštećena sluha te razvoj svijesti kod učitelja za gluhe kako upotreba HZJ može poboljšati pismenost i općenito obrazovna postignuća gluhe djece. Laboratorij je smješten pri Centru "Slava Raškaj".

Voditeljica Projekta i osnivateljica Laboratorija je prof.dr.sc. Ljubica Pribanić, a suosnivateljica s američke strane je prof. dr.sc. Ronnie Wilbur (Purdue University, IN, SAD), najveći svjetski autoritet u području istraživanja lingvistike znakovnih jezika.

Suradnice laboratorija:

Laboratorij za istraživanje dječje komunikacije

Voditeljica Laboratorija: doc.dr.sc. Maja Cepanec

Laboratorij za istraživanje dječje komunikacije (LIDEK) osnovan je 2001. godine pod imenom Laboratorij za razvojnu neurolingvistiku i vodstvom prof.dr.sc. Marte Ljubešić. Laboratorij je nastao temeljem ugovora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, a utemeljen je na dugogodišnjoj suradnji stručnjaka iz biomedicinskih i bihevioralnih znanosti uključenih u istraživanje ranog razvoja.

Ciljevi:

 • Istraživanje razvoja komunikacije, jezika i govora, te razvojnih odstupanja u navedenim područjima
 • Istraživanje uloge i međuodnosa viših kognitivnih funkcija u razvoju komunikacije, jezika i govora u različitim kliničkim populacijama
 • Istraživanje povezanosti neurobiološke osnove i bihevioralnih razvojnih pokazatelja u djece urednog i narušenog razvoja
 • Istraživanje utjecaja okolinskih čimbenika (roditeljski stilovi, različiti terapijski pristupi i sl.) na razvojne ishode
 • Razvoj dijagnostičkog instrumentarija za procjenu ranog dječjeg razvoja

Projekti:

 • Analiza ključnih bihevioralnih obilježja djece s autizmom u predškolskoj dobi kao pretpostavka kvantifikacije razvojnih profila (UNIZG)
 • Autism Diagnostic Observation with Robot Evaluator (ADORE) (HZZ)
 • Od rane komunikacije do pismenosti u djece s poremećajem iz autističnog spektra: uloga izvršnih funkcija (UNIZG)
 • Uvođenje sustava znanstveno utemeljene (rane) dijagnostike autizma u Republiku Hrvatsku (Zaklada Adris, HEP, HT)
 • Kognitivni i jezični razvoj u djece s neurorazvojnim rizikom (MZOŠ)
 • Rani komunikacijski i jezični razvoj u djece s ranim mozgovnim oštećenjima (MZOŠ)

Suradnice Laboratorija: