Preddiplomski studij Logopedija

O studiju

Nositelj preddiplomskog studija Logopedija: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji preddiplomskog studija Logopedija:

 • Odjek za logopediju
 • Odsjek za oštećenje sluha

Voditeljica studijskog programa Logopedija: prof.dr.sc. Mirjana Lenček; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Trajanje studija: tri akademske godine ili 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Naziv stručnjaka: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) logopedije (univ. bac. logoped.)

Preddiplomski studij Logopedije izvodi se od akademske godine 2005./2006. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdalo je vjerodostojnicu za izvođenje programa 18. lipnja 2004. godine, a dopusnicu 16. lipnja 2005. godine. Od akademske godine 2010./2011. program se odvija po obnovljenom programu.

Nositelj kvalifikacije sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) logopedije (univ. bac. logoped.) ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao /stekla naziv. Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz poremećaja humane komunikacije što uključuje procese i funkcije povezane s usvajanjem i produkcijom oralnoga, pisanoga i znakovnoga jezika, kao i oblicima potpomognute (augmentativne i alternativne) komunikacije. Završetkom ovoga studija studenti su kompetentni sudjelovati u habilitaciji i/ili rehabilitaciji govorenog, pisanog i znakovnog jezika, te potpomognute (augmentativne i alternativne) kao i socijalne komunikacije pod nadzorom magistra logopedije.

Znanja

Tijekom studija student usvaja teorijska znanja o biološkim osnovama jezika i govora, anatomiji i fiziologiji, fizici govora i akustici te temeljna znanja iz biomedicinskih znanosti kao što su neurologija, otorinolaringologija, psihijatrija, ortodoncija, audiologija, fonijatrija, genetika. Studenti također stječu temeljna znanja iz lingvistike (fonetika/fonologija, semantika, leksik, morfologija/sintaksa i pragmatika), psiholingvistike i neurolingvistike te temeljna znanja iz psihologije (razvojne, kliničke, kognitivne i socijalne), sociologije i pedagogije.

Ovaj nivo studija logopedije uključuje temeljna teoretska znanja o razvojnim i stečenim govornim i jezičnim poremećajima uključujući: motoričke, glasovne, tečnosti govora, poremećaje hranjenja - gutanja, poremećaje čitanja, pisanja i matematike, teškoćama učenja, poremećajima iz autističnog spektra, emocionalno-bihevioralnim komunikacijskim poremećajima, neuro-degenerativnim poremećajima, potpomognutoj (augmentativnoj i alternativnoj) komunikaciji i oštećenjima sluha.

Kompetencije

Nakon završetka preddiplomskog studija Logopedija student postiže kompetencije koje uključuju:

 • pružanje osnovnih stručnih informacija osobama uključenim u habilitaciju ili rehabilitaciju, njihovim obiteljima i široj okolini, kao i drugim stručnjacima koji sudjeluju u njezinom provođenju, a prema uputama magistra logopedije,
 • provođenje aktivnosti probira poremećaja humane komunikacije prema uputama magistra logopedije,
 • pružanje podrške za stvaranje uvjeta za poticanje ranog komunikacijskog i jezično-govornog razvoja u sustavu predškolskog odgoja prema uputama magistra logopedije,
 • provođenje aktivnosti koje potiču razvoj komunikacijskih, jezičnih, slušnih i govornih vještina, te provođenje terapijskih zadataka u ograničenom opsegu prema uputama i uz nadzor magistra logopedije,
 • pružanje podrške unutar školskog sustava za stvaranje uvjeta za napredak učenika s teškoćama i poremećajima učenja, posebno čitanja, pisanja i matematike, prema uputama magistra logopedije,
 • provođenje terapijskih zadataka unutar školskog sustava, usmjerenih na pomoć učenicima s teškoćama i poremećajima učenja, a posebno čitanja, pisanja i matematike, ali u ograničenom opsegu, te prema uputama i uz nadzor magistra logopedije,
 • samostalno učenje temeljem literature i sudjelovanje u izvođenju terenskih i jednostavnijih stručnih poslova na znanstvenim i stručnim projektima, promotivnim kampanjama, stručnim skupovima i slično,
 • pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija,
 • razvijena svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u logopedskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje,
 • nastavak studiranja na diplomskoj i poslijediplomskoj specijalističkoj i znanstvenoj razini.

Nastavni plan i program

I. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Osnove humane genetike ECTS: 4
Funkcionalna anatomija i fiziologija ECTS: 5
Temelji hrvatskoga jezika ECTS: 4
Psihologija ECTS: 5
Uvod u logopediju ECTS: 4
Tjelesna i zdravstvena kultura ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Strani jezik ECTS: 2
Interpersonalna komunikacija ECTS: 4
Temelji jezikoslovlja ECTS: 3
Informatika ECTS: 3
Teorija odgoja ECTS: 4

II. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Fonetika ECTS: 5
Audiologija ECTS: 5
Osnove fiziološke i govorne akustike ECTS: 5
Osnove neurologije ECTS: 5
Tjelesna i zdravstvena kultura ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Strani jezik ECTS: 2
Informatika ECTS: 3
Oštećenja vida ECTS: 3
Praktikum akademskih vještina ECTS: 1
Interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja i obrazovanja ECTS: 3

III. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Ontogeneza komunikacije ECTS: 5
Fonijatrija ECTS: 5
Psiholingvistika ECTS: 5
Statistika ECTS: 5
Hrvatski znakovni jezik 101 ECTS: 3
Tjelesna i zdravstvena kultura ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Psihoakustika ECTS: 3
Neverbalna komunikacija ECTS: 3
Razvoj osoba s autizmom ECTS: 3
Odabrane teme iz logopedije I ECTS: 2

IV. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Hrvatski znakovni jezik 102 ECTS: 3
Neurorazvojni jezični poremećaji ECTS: 4
Oštećenja sluha ECTS: 6
Artikulacijsko-fonološki poremećaji ECTS: 5
Poremećaji glasa I ECTS: 5
Tjelesna i zdravstvena kultura ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Dvojezičnost/višejezičnost ECTS: 3
Sociopedagoški aspekti oštećenja sluha ECTS: 3
Neurogeno degenerativni govorno-jezični poremećaji ECTS: 3
Odabrane teme iz logopedije II ECTS: 2

V. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Rehabilitacija slušanja i govora I ECTS: 5
Poremećaji tečnosti govora ECTS: 5
Disfagije i poremećaji hranjenja ECTS: 4
Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga ECTS: 3
Specifične teškoće učenja ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI
Hrvatski znakovni jezik 202 ECTS: 3
Kraniofacijalne govorne poteškoće ECTS: 3
Neurobiologija spoznaje ECTS: 3
Odabrana poglavlja iz neurokirurgije ECTS: 3
Gluhosljepoća ECTS: 3

VI. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Klinički praktikum u surdologiji ECTS: 4
Razvojni govorno-jezični poremećaji I ECTS: 4
Motorički govorni poremećaji ECTS: 5
Klinički praktikum u logopediji ECTS: 4
Poremećaji čitanja i pisanja I ECTS: 4
Primjena statističkih metoda u logopediji ECTS: 3
IZBORNI PREDMETI
Specifične teškoće učenja: metodika rada ECTS: 3
Neurolingvistka ECTS: 3
Poremećaji matematičkih sposobnosti ECTS: 3
Metodika školskog rada s gluhom i nagluhom djecom ECTS: 3
Hrvatski znakovni jezik 201 ECTS: 3

Obnovljeni nastavni plan i program preddiplomskog studijskog programa Logopedija (2010.) (.pdf)

Upisi

Upisne kvote

Upisne kvote u ak. god. 2020./2021. za redoviti preddiplomski sveučilišni studij Logopedija:
80
(državljani RH) + 0 (strani državljani) + 1 (Hrvati izvan RH)

Uvjeti upisa u prvu godinu redovitog preddiplomskog studija Logopedija za pristupnike koji polažu državnu maturu

Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere/provjere preduvjeta

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Logopedija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 300 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Biologija ili Psihologija * - do 300 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere/provjere preduvjeta:
  - zdravstveni kriterij - potvrda liječnika - isključujući kriterij
  - procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) isključujući kriterij: čimbenik isključivanja je prisutnost jezično-govorno-glasovnih teškoća.
  Nepovoljna procjena jezično-govorno-glasovnog  statusa isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

Državna matura

Detaljnije informacije o postupku polaganja državne mature potražite na www.postani-student.hr i www.ncvvo.hr.

Uvjeti upisa u I. godinu redovitog preddiplomskog studija Logopedija za pristupnike unutar kvote Hrvati izvan RH

Uvjeti upisa za preddiplomski studij Logopedija:

 1. završena četverogodišnja srednja škola
 2. poznavanje hrvatskog jezika B1 razine

Za prethodno navedene uvjete pristupnik dostavlja dokaz o ispunjenost istih ERF-u.

Samo pristupnici koji ispunjavaju uvjete upisa (pod toč. 1. i 2.) pristupaju razredbenom postupku.

Razredbeni postupak za preddiplomski studij Logopedija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) – isključujući čimbenik što znači da negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij

Literaturu za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije i sociologije čine sljedeći udžbenici:

 • Psihologija: udžbenik iz psihologije, autor: Denis Bratko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Sociologija: udžbenik iz sociologije, autor: Nenad Fanuko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Život 3: udžbenik iz biologije, autori: Žaklin Lukša, Sanja Mikulić, izdavač: Školska knjiga, godina izdanja 2015.

Razredbeni postupak po posebno utvrđenim uvjetima upisa za Hrvate izvan RH i rangiranje pristupnika (neće se provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU) u nadležnosti je Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Postupak prijave za upis u ljetnom upisnom roku 2020.

Postupak prijave za upis na preddiplomske studije ERF-a u ljetnom upisnom roku 2020. godine detaljno je opisan na poveznici Ljetni upisni rok 2020 i u Vodiču za upis studenata u I. godinu preddiplomskih studija ERF-a u ak. god. 2020./2021.

Prijelaz na ERF

Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Mogućnosti zapošljavanja

Naziv stečene kvalifikacije:
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) logopedije (univ. bac. logoped.)

Razina kvalifikacije: Preddiplomski sveučilišni studij (trogodišnji studij, 180 ECTS bodova)

Sveučilišni prvostupnici/prvostupnice logopedije kompetentni su sudjelovati u habilitaciji i/ili rehabilitaciji govorenog, pisanog i znakovnog jezika, potpomognute komunikacije i poremećaja gutanja pod nadzorom magistra logopedije. Zapošljavanje je moguće u sustavima zdravstva, odgoja i obrazovanja, znanosti, socijalne skrbi, unutar privatne prakse kao i institucijama lokalne zajednice i nevladina sektora.

Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz poremećaja humane komunikacije što uključuje procese i funkcije povezane s usvajanjem i produkcijom oralnoga, pisanoga i znakovnoga jezika, oblicima potpomognute komunikacije kao i poremećajima gutanja.

Više informacija o trenutnim mogućnostima zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja (.pdf)

Sažetak iz preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (.pdf)