Poslijediplomski specijalistički studij "Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji"

O studiju

Nositelj poslijediplomskog specijalističkog studija "Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji":
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji poslijediplomskog specijalističkog studija:

Voditeljica poslijediplomskog specijalističkog studija: Izv.prof.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Trajanje studija: 3 semestra

ECTS bodovi: 90

Akademski stupanj: sveučilišni specijalist/specijalistica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji

Razvojem medicine bitno je umanjena smrtnost novorođenčadi, ali ne i broj djece s neurorazvojnim čimbenicima rizika. Suvremena medicinska dijagnostika zahvaljujući tehnološkim unapređenjima sve ranije otkriva bolesti i stanja u male djece koja ugrožavaju njihovo učenje i zdravi razvoj. Roditelji su upoznati s razvojnim rizicima i cijela obitelj dolazi u stanje povišenog stresa koji narušava kvalitetu obiteljskih interakcija. Uz biomedicinske čimbenike i čimbenici sociogenog porijekla (siromaštvo, zanemarivanje i zlostavljanje) ugrožavaju zdravi razvoj više negoli ranije. Djeca sve češće žive u obiteljima koje su izolirane, necjelovite i bez šire podrške. Posebno nepovoljne okolnosti nastaju u slučajevima kumuliranja rizičnih čimbenika biomedicinskog i socijalnog porijekla.

U svim navedenim slučajevima nužna je rana, na recentnim znanstvenim spoznajama organizirana i provođena zaštita djece i habilitacija koja se u literaturi najčešće zove "rana intervencija". U modernim, socijalno uređenim državama potreba za ranom intervencijom i njezina učinkovitost su prepoznati, a u porastu su i sveučilišni obrazovni programi koji osposobljavaju specijaliste za ovo područje. Primjerice u Austriji se već više od deset godina školuju stručnjaci za ranu intervenciju na sveučilištima u Beču i Grazu, a pokrenut je i europski projekt koji je usmjeren na analizu studija u ovom području, te izgrađuje standarde za njihovu evaluaciju.

Hrvatska zasad takav studij nije imala i ovo je prvi puta da je prijedlog studija za ranu intervenciju u edukacijskoj rehabilitaciji razrađen, a pri tom su slijeđeni europski standardi, kako u pogledu koncepcije studija, tako i u pogledu programske realizacije. Pri tom su uzete u obzir i konkretne pretpostavke za izvođenje takvog studija u nas, te je prijedlog studija usklađen s mogućnostima za izvođenje praktičnog dijela nastave. To ujedno znači da će u prvoj fazi svog razvoja studij moći odgovoriti samo dijelu postojećih potreba za specijalizacijom iz rane intervencije u nas, a kako će se povećavati mogućnosti za izvođenje praktičnog dijela nastave, moći će se u kasnijim generacijama i povećavati broj upisanih studenata.

Poslijediplomski specijalistički studij "Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji" pokrenut je inicijativom prof.dr.sc. Marte Ljubešić 2006. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu kao odgovor na potrebu za stručnim usavršavanjem za rad s djecom najmlađe dobi koja su rođena s čimbenicima neurorazvojnog rizika ili s razvojnim teškoćama kao i za rad s njihovim obiteljima.

Znanja

Ovaj poslijediplomski studij koncipiran je kao interdisciplinarni studij koji daje specifična znanja i vještine potrebne za otkrivanje ranih poremećaja i kreiranje učinkovitih, znanstveno utemeljenih intervencija, kao i za njihovu evaluaciju.

Program studija omogućava stjecanje znanja na nekoliko razina:

 1. razini temeljnih znanja o razvoju u najranijem djetinjstvu, razvojnim rizicima i odstupanjima od normalnog razvoja;
 2. razini specifičnih znanja o ranom otkrivanju poremećaja u razvoju i načelima provođenja učinkovitih programa i
 3. razini razvijanja vještina potrebnih u radu s roditeljima djece s razvojnim rizicima/teškoćama u cilju njihovog osnaživanja i promicanja socijalne uključenosti djeteta i obitelji. Studij se kontinuirano usavršava ponajprije kroz uvođenje novih izbornih kolegija kao i radionica pod vodstvom iskusnih praktičara kako iz zemlje tako i iz inozemstva.

Kompetencije

Završetkom studija student postaje osposobljen za rad u dva područja: s obitelji djeteta s razvojnim teškoćama odnosno rizicima i sa samim djetetom u različitim terapijskim okruženjima: od roditeljskog doma do socijalne, kliničke ili odgojno–obrazovne ustanove. Tijekom studija studenti stječu i specifična znanja i vještine neophodne za interdisciplinarnu suradnju i timski rad.

Nastavni plan i program

I. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Rana intervencija-suvremeni pristupi Prof.dr.sc. Marta Ljubešić ECTS: 3
Razvojna neurologija Prof.dr.sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak ECTS: 4
Rani komunikacijski razvoj Doc.dr.sc. Maja Cepanec ECTS: 4
Rani interventni programi kod
senzoričkih oštećenja
Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribanić
Prof.dr.sc. Tina Runjić
ECTS: 5
Rani interventni programi u logopediji Prof.dr.sc. Draženka Blaži ECTS: 4
Rani interventni programi za djecu s autizmom 
i težim razvojnim teškoćama
Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI
Alternativni pristupi u radu s djecom Doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab ECTS: 4
Razvojna neurobiologija moždane kore Prof.dr.sc. Miloš Judaš ECTS: 4
Od probira do dijagnoze u djece s
razvojnim odstupanjima
Doc.dr.sc. Maja Cepanec ECTS: 2
Rani razvojni integracijski programi
za djecu s neurorizikom
Prof.dr.sc. Ines Joković Oreb ECTS: 2
Potpomognuta komunikacija u ranoj
intervenciji
Doc.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša ECTS: 2

II. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Evaluacija intervencijskih ishoda - ECTS: 4
Komunikacija s obiteljima Izv.prof.dr.sc. Martina Ferić ECTS: 10
IZBORNI PREDMETI
Odabrani inozemni programi Prof.dr.sc. Lelia Kiš Glavaš ECTS: 4
Vođeni praktikum iz gluhosljepoće Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribanić ECTS: 4
Vođeni praktikum iz oštećenja sluha Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribanić ECTS: 4
Vođeni praktikum iz oštećenja vida Prof.dr.sc. Tina Runjić ECTS: 4
Vođeni praktikum iz ranih interventnih
programa u logopediji
Prof.dr.sc. Draženka Blaži
Dr.sc. Blaženka Brozović
ECTS: 6
Vođeni praktikum iz ranih interventnih
programa za djecu s autizmom i težim
razvojnim teškoćama
Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar ECTS: 4
Uvod u kvalitativnu metodologiju u istraživanju Prof.dr.sc. Nivex Koler-Trbović ECTS: 2
Znanstveno utemeljeni programi Izv.prof.dr.sc.Valentina Kranželić ECTS: 2
Praktikum iz ranih razvojnih integracijskih
programa za djecu s neurorizikom
Izv.prof.dr.sc. Ines Joković Oreb ECTS: 4
Izrada studije slučaja Svi nastavnici voditelji praktikuma
i voditelj studija
ECTS: 2
Teškoće socijalne kognicije
u predškolskoj dobi
Doc.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša ECTS: 2
Nepoželjna ponašanja – razumijevanje,
sprečavanje, otklanjanje
Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar ECTS: 2
Osobni razvoj stručnjaka Izv.prof.dr.sc.Anamarija Žic Ralić ECTS: 4

III. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Klinički praktikum Prema Pravilniku o izvođenju
kliničkog praktikuma
ECTS: 10
Izrada specijalističkog rada ECTS: 16
IZBORNI PREDMETI
Statistička analiza primjenom računala Prof.dr.sc. Branko Nikolić ECTS: 4
Jačanje roditeljskih vještina Izv.prof.dr.sc. Martina Ferić ECTS: 4
Manualna komunikacija Doc.dr.sc. Marina Milković ECTS: 3

Upisi

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji u akademskoj godini 2022./2023.

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni/a specijalist/ica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji

STUDIJ traje 3 semestra (90 ECTS-a)

PRAVO UPISA na studij imaju osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij koji daje predznanja za rad s mlađom djecom i njihovim obiteljima (iz područja društvenih, humanističkih i biomedicinskih znanosti). Prvenstvo upisa određeno je mjestom na rang listi.

OSTALI UVJETI

 • Radno iskustvo od najmanje godinu dana u području skrbi o djeci i/ili obiteljima s djecom rane dobi s razvojnim teškoćama
 • Prosjek ocjena završenog studija ne manji od 3,5

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI

 1. ispunjeni obrazac za prijavu
 2. diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju - ovjerena preslika ili preslika diplome uz original na uvid uz prijepis ocjena završenog diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s iskazanim prosjekom ocjena. Studenti koji su studij završili prema bolonjskom procesu mogu priložiti Diploma Supplement (Dopunsku ispravu o studiju).
  Specijalistički studij može upisati i osoba koja je završila odgovarajući studij u inozemstvu uz predočenje dokaza o akademskom priznavanju inozemne diplome.
 3. preporuku poslodavca ili sveučilišnog nastavnika
 4. životopis u Europass formi
 5. potvrdu o radnom iskustvu - potvrda HZMO-a o radnom statusu ili elektronički zapis ne stariji od mjesec dana od objave natječaja
 6. domovnicu (original ili preslik) – potvrda iz e-Građana
 7. potvrdu o uplati za Razredbeni postupak natječaja (300,00 kn) na IBAN Fakulteta:

  HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
  Opis plaćanja: Prijava – specijalistički studij 2022
  Model: 00
  Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

  Odluka ERF-a o troškovima razredbenog postupka za upis na studij u ak. god. 2022./23.

Razredbeni postupak

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati isključivo pristupnici koji ispunjavaju uvjete za razgovor. Pristupnici će biti obaviješteni putem e-mail adrese koju navedu u prijavi.

Druga razina se sastoji u procjeni afiniteta pristupnika za studij i temelji se na razgovoru koji će se provesti u srpnju 2022. godine.

Broj upisnih mjesta: 25

ŠKOLARINA iznosi 11.000,00 kuna po semestru.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 90 dana od dana objavljivanja natječaja

Sva potrebna dokumentacija šalje se ili predaje osobno na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska 83f, 10 000 Zagreb

S naznakom: prijava za poslijediplomski specijalistički studij – ne otvaraj
ili e-mailom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Propisani obrazac za prijavu te sve dodatne OBAVIJESTI nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta www.erf.unizg.hr

Informacije na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel. (01) 24 57 558.

Detaljnije informacije o poslijediplomskom specijalističkom studiju dostupne su na sljedećoj poveznici: Specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji.

Voditeljice studija

izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša
Telefon: +385 (0)1 245 7552
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Studentska referada za poslijediplomske studije:
Lucia Omerović, mag. theol.
Telefon: +385 (0)1 245 7558
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dokumenti