Poslijediplomski specijalistički studij "Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji"

O studiju

Nositelj poslijediplomskog specijalističkog studija "Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji":
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji poslijediplomskog specijalističkog studija:

Voditeljica poslijediplomskog specijalističkog studija: Izv.prof.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Trajanje studija: 3 semestra

ECTS bodovi: 90

Akademski stupanj: sveučilišni specijalist/specijalistica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji

Razvojem medicine bitno je umanjena smrtnost novorođenčadi, ali ne i broj djece s neurorazvojnim čimbenicima rizika. Suvremena medicinska dijagnostika zahvaljujući tehnološkim unapređenjima sve ranije otkriva bolesti i stanja u male djece koja ugrožavaju njihovo učenje i zdravi razvoj. Roditelji su upoznati s razvojnim rizicima i cijela obitelj dolazi u stanje povišenog stresa koji narušava kvalitetu obiteljskih interakcija. Uz biomedicinske čimbenike i čimbenici sociogenog porijekla (siromaštvo, zanemarivanje i zlostavljanje) ugrožavaju zdravi razvoj više negoli ranije. Djeca sve češće žive u obiteljima koje su izolirane, necjelovite i bez šire podrške. Posebno nepovoljne okolnosti nastaju u slučajevima kumuliranja rizičnih čimbenika biomedicinskog i socijalnog porijekla.

U svim navedenim slučajevima nužna je rana, na recentnim znanstvenim spoznajama organizirana i provođena zaštita djece i habilitacija koja se u literaturi najčešće zove "rana intervencija". U modernim, socijalno uređenim državama potreba za ranom intervencijom i njezina učinkovitost su prepoznati, a u porastu su i sveučilišni obrazovni programi koji osposobljavaju specijaliste za ovo područje. Primjerice u Austriji se već više od deset godina školuju stručnjaci za ranu intervenciju na sveučilištima u Beču i Grazu, a pokrenut je i europski projekt koji je usmjeren na analizu studija u ovom području, te izgrađuje standarde za njihovu evaluaciju.

Hrvatska zasad takav studij nije imala i ovo je prvi puta da je prijedlog studija za ranu intervenciju u edukacijskoj rehabilitaciji razrađen, a pri tom su slijeđeni europski standardi, kako u pogledu koncepcije studija, tako i u pogledu programske realizacije. Pri tom su uzete u obzir i konkretne pretpostavke za izvođenje takvog studija u nas, te je prijedlog studija usklađen s mogućnostima za izvođenje praktičnog dijela nastave. To ujedno znači da će u prvoj fazi svog razvoja studij moći odgovoriti samo dijelu postojećih potreba za specijalizacijom iz rane intervencije u nas, a kako će se povećavati mogućnosti za izvođenje praktičnog dijela nastave, moći će se u kasnijim generacijama i povećavati broj upisanih studenata.

Poslijediplomski specijalistički studij "Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji" pokrenut je inicijativom prof.dr.sc. Marte Ljubešić 2006. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu kao odgovor na potrebu za stručnim usavršavanjem za rad s djecom najmlađe dobi koja su rođena s čimbenicima neurorazvojnog rizika ili s razvojnim teškoćama kao i za rad s njihovim obiteljima.

Znanja

Ovaj poslijediplomski studij koncipiran je kao interdisciplinarni studij koji daje specifična znanja i vještine potrebne za otkrivanje ranih poremećaja i kreiranje učinkovitih, znanstveno utemeljenih intervencija, kao i za njihovu evaluaciju.

Program studija omogućava stjecanje znanja na nekoliko razina:

 1. razini temeljnih znanja o razvoju u najranijem djetinjstvu, razvojnim rizicima i odstupanjima od normalnog razvoja;
 2. razini specifičnih znanja o ranom otkrivanju poremećaja u razvoju i načelima provođenja učinkovitih programa i
 3. razini razvijanja vještina potrebnih u radu s roditeljima djece s razvojnim rizicima/teškoćama u cilju njihovog osnaživanja i promicanja socijalne uključenosti djeteta i obitelji. Studij se kontinuirano usavršava ponajprije kroz uvođenje novih izbornih kolegija kao i radionica pod vodstvom iskusnih praktičara kako iz zemlje tako i iz inozemstva.

Kompetencije

Završetkom studija student postaje osposobljen za rad u dva područja: s obitelji djeteta s razvojnim teškoćama odnosno rizicima i sa samim djetetom u različitim terapijskim okruženjima: od roditeljskog doma do socijalne, kliničke ili odgojno–obrazovne ustanove. Tijekom studija studenti stječu i specifična znanja i vještine neophodne za interdisciplinarnu suradnju i timski rad.

Nastavni plan i program

I. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Rana intervencija-suvremeni pristupi Prof.dr.sc. Marta Ljubešić ECTS: 3
Razvojna neurologija Prof.dr.sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak ECTS: 4
Rani komunikacijski razvoj Doc.dr.sc. Maja Cepanec ECTS: 4
Rani interventni programi kod
senzoričkih oštećenja
Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribanić
Prof.dr.sc. Tina Runjić
ECTS: 5
Rani interventni programi u logopediji Prof.dr.sc. Draženka Blaži ECTS: 4
Rani interventni programi za djecu s autizmom 
i težim razvojnim teškoćama
Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI
Alternativni pristupi u radu s djecom Doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab ECTS: 4
Razvojna neurobiologija moždane kore Prof.dr.sc. Miloš Judaš ECTS: 4
Od probira do dijagnoze u djece s
razvojnim odstupanjima
Doc.dr.sc. Maja Cepanec ECTS: 2
Rani razvojni integracijski programi
za djecu s neurorizikom
Prof.dr.sc. Ines Joković Oreb ECTS: 2
Potpomognuta komunikacija u ranoj
intervenciji
Doc.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša ECTS: 2

II. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Evaluacija intervencijskih ishoda - ECTS: 4
Komunikacija s obiteljima Izv.prof.dr.sc. Martina Ferić ECTS: 10
IZBORNI PREDMETI
Odabrani inozemni programi Prof.dr.sc. Lelia Kiš Glavaš ECTS: 4
Vođeni praktikum iz gluhosljepoće Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribanić ECTS: 4
Vođeni praktikum iz oštećenja sluha Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribanić ECTS: 4
Vođeni praktikum iz oštećenja vida Prof.dr.sc. Tina Runjić ECTS: 4
Vođeni praktikum iz ranih interventnih
programa u logopediji
Prof.dr.sc. Draženka Blaži
Dr.sc. Blaženka Brozović
ECTS: 6
Vođeni praktikum iz ranih interventnih
programa za djecu s autizmom i težim
razvojnim teškoćama
Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar ECTS: 4
Uvod u kvalitativnu metodologiju u istraživanju Prof.dr.sc. Nivex Koler-Trbović ECTS: 2
Znanstveno utemeljeni programi Izv.prof.dr.sc.Valentina Kranželić ECTS: 2
Praktikum iz ranih razvojnih integracijskih
programa za djecu s neurorizikom
Izv.prof.dr.sc. Ines Joković Oreb ECTS: 4
Izrada studije slučaja Svi nastavnici voditelji praktikuma
i voditelj studija
ECTS: 2
Teškoće socijalne kognicije
u predškolskoj dobi
Doc.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša ECTS: 2
Nepoželjna ponašanja – razumijevanje,
sprečavanje, otklanjanje
Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar ECTS: 2
Osobni razvoj stručnjaka Izv.prof.dr.sc.Anamarija Žic Ralić ECTS: 4

III. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Klinički praktikum Prema Pravilniku o izvođenju
kliničkog praktikuma
ECTS: 10
Izrada specijalističkog rada ECTS: 16
IZBORNI PREDMETI
Statistička analiza primjenom računala Prof.dr.sc. Branko Nikolić ECTS: 4
Jačanje roditeljskih vještina Izv.prof.dr.sc. Martina Ferić ECTS: 4
Manualna komunikacija Doc.dr.sc. Marina Milković ECTS: 3

Upisi

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje
Natječaj za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji u akademskoj godini 2020./2021.

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni/a specijalist/ica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji

STUDIJ traje 3 semestra (90 ECTS-a)

PRAVO UPISA na studij imaju osobe sa završenim diplomskim sveučilišnim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem koji daju predznanja za rad s djecom rane dobi koja imaju razvojna odstupanja i njihovim obiteljima (npr. logopedija, rehabilitacija, psihologija, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, socijalna pedagogija, socijalni rad, studij sestrinstva) te koji ispunjavaju uvjete natječaja. Prvenstvo upisa određeno je mjestom na rang listi.

OSTALI UVJETI

 • Radno iskustvo od najmanje godinu dana u području skrbi o djeci i/ili obiteljima s djecom rane dobi s razvojnim teškoćama
 • Prosjek ocjena završenog studija ne manji od 3,5

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI

 1. ispunjeni obrazac za prijavu (www.erf.unizg. hr)
 2. diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju - ovjerena preslika ili preslika diplome uz original na uvid
 3. preporuku poslodavca ili sveučilišnog nastavnika
 4. prijepis ocjena završenog diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s iskazanim prosjekom ocjena
 5. životopis
 6. potvrdu o radnom iskustvu
 7. domovnicu (original ili preslik)
 8. potvrdu o uplati administrativnih troškova natječaja (200,00 kn) na IBAN Fakulteta:
  HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
  Opis plaćanja: Razredbeni postupak – specijalistički studij 2020
  Model: 00
  Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

Razredbeni postupak

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati isključivo pristupnici koji ispunjavaju uvjete za razgovor. Pristupnici će biti obaviješteni putem mail adrese koju navedu u prijavi.

Druga razina se sastoji u procjeni afiniteta pristupnika za studij i temelji se na razgovoru koji će se provesti u rujnu 2020. godine.

Broj upisnih mjesta: 25

ŠKOLARINA iznosi 11.000,00 kuna po semestru.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 90 dana od dana objavljivanja natječaja

Sva potrebna dokumentacija šalje se /ili predaje osobno ili online/putem maila na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(za poslijediplomski specijalistički studij)
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska 83f, 10 000 Zagreb

ili mailom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Propisani obrazac za prijavu te sve dodatne OBAVIJESTI možete dobiti na mrežnoj stranici Fakulteta http://www.erf.unizg.hr gdje možete preuzeti i obrazac za prijavu.

Informacije na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel. (01) 24 57 558.

Detaljne informacije o poslijediplomskom specijalističkom studiju dostupne su na sljedećoj poveznici: Specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji.

Voditeljice studija

Izv.prof.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša
Telefon: +385 (0)1 245 7552
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Studentska referada za poslijediplomske studije:
Lucia Samardžić, mag. theol.
Telefon: +385 (0)1 245 7558
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dokumenti