Poslijediplomski doktorski studij "Prevencijska znanost i studij invaliditeta"

O studiju

Nositelj doktorskog studija "Prevencijska znanost i studij invaliditeta":
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji doktorskog studija (istraživački i nastavni dio):

Sveučilište u Zagrebu:

Sveučilišta i centri u Europi, SAD-u i Kanadi:

 • Radboud University Nijmegen, Department of Clinical Psychology & Academic Center of Social Sciences, The Netherlands, www.socsci.ru.nl
 • Radboud University Nijmegen, Prevention Research Center for Mental Health Promotion & Mental Disorder Prevention, The Netherlands, www.preventioncenter.net
 • University of Maactricht, Faculty of Health Sciences, Department of Health Education and Promotion, The Netherlands, www.unimaas.nl
 • Pennsylvania State University, College of Health and Human Development, Department of Human Development and Family Studies, SAD, www.hhdev.psu.edu
 • Pennsylvania State University, Prevention Research Center for the Promotion of Human Development, SAD, www.prevention.psu.edu
 • Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Slovenija, Ljubljana, www.pef.uni-lj.si
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Slovenija, Ljubljana, www.fsd.si
 • York University, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, School of Health Policy and Management, Toronto, Kanada www.yorku.ca
 • University of Kansas, School of Education, SAD, www.soe.ku.edu
 • University of Bristol, Norah Fry Research Centre, UK, www.bristol.ac.uk/norahfry
 • Technical University of Lisbon, School of Social and Political Sciences, Portugal, www.iscsp.utl.pt
 • Ryerson University, School of Early Childhood Education, Toronto, Kanada, http://www.ryerson.ca

Voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija: prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak (redovita profesorica u trajnom zvanju), izv.prof.dr.sc. Martina Ferić

Trajanje studija: tri godine ili 6 semestara

ECTS bodovi: 180 (140 za znanstveno istraživačku i 40 za organiziranu nastavnu djelatnost)

Akademski stupanj: doktor/ica iz područja društvenih znanosti, polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, grana poremećaji u ponašanju ili inkluzivna edukacija i rehabilitacija (kratica dr.sc.)

Poslijediplomski doktorski studij razvijen unutar projekta doktorskog studija „Razvoj i evaluacija u zajednici utemeljene prevencije i rehabilitacije“ u predloženom nazivu „Prevencijska znanost i studij invaliditeta“ temelji se na suvremenim znanstvenim spoznajama promocije zdravlja, prevencije mentalnih i ponašajnih poremećaja, prevencije kriminaliteta i drugih rizičnih ponašanja djece i mladih te na multidisciplinarnom pristupu invaliditetu i promijenjenom poimanju invaliditeta. Riječ je o interdisciplinarnom studiju koji se temelji na: društvenim znanostima, biomedicini i zdravstvu, humanističkim znanostima te posebno interdisciplinarnom znanstvenom području. Više o studiju

Navedeni studij svojevrstan je slijednik ranijih poslijediplomskih studija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s razlikom koju uvodi Bolonjska deklaracija - međunarodne mobilnosti studenata i profesora, usporedivosti opterećenja polaznika, usporedivosti kvalitete studija i priznavanja nastavnih programa u drugim europskim zemljama. Studij je postavljen kao interdisciplinarni, kao studij kojega će izvoditi profesori iz različitih fakulteta sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, drugih sveučilišta, instituta i centara u zemlji i inozemstvu.

Studij je započeo akademske 2007./2008. godine, odobrenjem Senata Sveučilišta u Zagrebu (12. prosinac 2006. godine), kada je upisana prva generacija doktorskih studenata. Dopusnicu za izvođenje studija od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa program je dobio 17. rujna 2009. godine. Druga generacija doktorskih studenta upisana je akademske 2011./2012. godine.

Poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta, čije su voditeljice bile do umirovljenja prof.dr.sc. Josipa Bašić i prof.dr.sc. Ljiljana Igrić, organiziran je kroz dva studijska programa:

 1. Prevencijska znanost - Prevencija mentalnih i ponašajnih poremećaja i promocija mentalnog zdravlja (voditeljica programa bila je do umirovljenja prof.dr.sc. Josipa Bašić, a trenutna voditeljica je prof.dr.sc. Martina Ferić), i
 2. Studij invaliditeta (voditeljica programa bila je do umirovljenja prof.dr.sc. Ljiljana Igrić, a trenutna voditeljica je prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak).

U odnosu na predmetne module studij je organiziran kroz tri skupine modula:

 • granski modul Prevencijska znanost (PZ),
 • granski modul Studij invaliditeta (SI),
 • modul metodoloških i statističkih predmeta (MSZP).

Za oba programa neki predmeti su u cijelosti zajednički (ZP).

Organizirana nastava koncentrirana je više na ranijim godinama. Već u prvoj studijskoj godini kroz organizirane radionice generičkih vještina i znanstveno-istraživačke metodologije omogućava se studentima što prije približiti vlastitom istraživačkom interesu, bilo da ulaze u realizaciju postojećih znanstvenih projekata bilo da pripremaju vlastita istraživanja. Razvoj transfernih vještina potiče se sudjelovanjem doktorskih studenata u aktivnostima koje se provode na Sveučilištu u Zagrebu u okviru projekta "Modernizacija doktordke izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira (MODOC)" koji se provodi na Sveučilištu u Zagrebu pri Uredu za doktorske studije i programe. Mentori studentima za izradu doktorskog rada mogu biti i domaći i inozemni znanstvenici.

Kompetencije

Kompetencije koje student stječe završetkom studija, mogućnosti nastavka znanstveno-istraživačkog rada i mogućnosti post-doktorskog usavršavanja te mogućnosti zapošljavanja u javnom i privatnom sektoru

Završetkom doktorskog studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta, tj. stjecanje doktorata znanosti iz tog područja, studenti će biti osposobljeni (ovisno o smjeru studija) za sve kompetentnosti koje proizlaze iz navoda u svakom pojedinom kolegiju kao i samostalnom postavljanju, provođenju i evaluiranju znanstveno istraživačkih projekata. Na osnovi tih kompetencija studenti će moći i u Hrvatskoj i u inozemstvu nastaviti razvijati svoju akademsku karijeru (mogućnost post-doktorskih studija), moći će se zapošljavati u sveučilišnim institucijama, istraživačkim centrima kao i u javnom ili privatnom sektoru.

U području prevencijske znanosti (promocije mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih i ponašajnih poremećaja i prevencije delinkvencije) po prvi puta će se «zaokružiti» znanja koja na svjetskoj razini jesu propisana za tu interdisciplinarnu znanost koje do sada nije bilo u našim poslijediplomskim studijima i čija se znanja nažalost nisu koristila u određivanja državnih, županijskih ili lokalnih strategija. To će se očitovati u kompetencijama budućih znanstvenika koji će postavljati istraživanja, procjenjivati probleme i potrebe, koristiti istraživačke rezultate, izabrati prioritete i načiniti izbor najučinkovitijih strategija i programa (evaluacija, evidence-based programi/praksa), postaviti i provoditi monitoriranje u zajednici te evaluirati implementirane intervencije. Oni će moći raditi po zadanim kriterijima znanosti, razvijati tu istu znanost i na osnovi toga donositi odgovarajuće smjernice koje će predlagati za korištenje kako na nacionalnoj i drugim razinama tako i u svakodnevnoj praksi. Inaguracija znanja iz prevencijske znanosti i njeno korištenje omogućiti će novo doba za prevenciju mentalnih i ponašajnih poremećaja, poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih, problema ovisnosti i kriminaliteta te mnogih drugih negativnih izlaza za djecu i mlade u društvu rizika, a sve manje društvu u kojemu su zaštitni čimbenici, promocija mentalnog zdravlja i ulaganja u pozitivan razvoj djece i mladih sveobuhvatno iskorišteni.

U području studija invaliditeta studenti, budući znanstvenici, , imati će kompetencije koje zahtjeva suvremeni pristup invaliditetu i međunarodni standardi u svim područjima života od zdravstva, socijalne politike, obrazovanja, zapošljavanja do istraživanja kao što su: znanje i razumijevanje različitih pristupa invaliditetu, kritičkog mišljenja prema postojećim modelima, poznavanje metodološkog pristupa istraživanjuinvaliditeta, poznavanje i primjena interdisciplinarnog pristupa, sposobnost kreiranja politike u području invaliditeta, izrade strategija, programa i provođenja inicijativa, sposobnost evaluacije programa, sposobnost praćenja (monitoring) prava osoba s invaliditetom, evaluacija programa socijalne politike u cilju prepoznavanja diskriminacije prava osoba s invaliditetom i mnoge druge. Kompetencije koje stječu ovim doktorskim studijem i njihovo korištenje u istraživačkom radu i politici prema osobama s invaliditetom omogućuju primijenjena istraživanja i mjere na nacionalnoj i regionalnoj razini za sustavno unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom i ostvarenje njihovih ljudskih prava.

Ishodi učenja

Nakon završenog studija studenti će moći:

 1. Iz postojećih spoznaja, uz korištenje baza recentnih publikacija, induktivni i deduktivni pristup u istraživanju znanstvenih činjenica i fenomena.
 2. Prepoznati znanstvene probleme.
 3. Kritički analizirati probleme i potrebe djece, mladih i osoba s invaliditetom i poremećajima u ponašanju (epidemiološke studije) te pratiti pojave i probleme kroz višegodišnja istraživanja (longitudinalne studije).
 4. Postaviti znanstvene hipoteze i predvidjeti primjerenu metodologiju za njihovu provjeru te osmisliti proces istraživanja uz eksperimentalni nacrt za provjeru znanstvenih hipoteza (kvantitativni istraživački pristup), odnosno postaviti istraživačke probleme i predvidjeti primjerenu metodologiju za njihovu provjeru te osmisliti proces istraživanja kako bi se istražilo, otkrilo, opisalo i razumjelo fenomene te njihov značaj za pojedinca i društvo (kvalitativni istraživački pristup).
 5. Odabrati i koristiti primjerene metodološke postupke i programske pakete u svrhu obrade prikupljenih podataka i provjere postavljenih hipoteza te interpretirati dobivene rezultate uz znanstvenu kritičnost.
 6. Postaviti i provesti evaluacijske studije i studije isplativosti s ciljem razvoja znanstveno utemeljenih prevencijskih intervencija (programa, politika, strategija)
 7. Razvijati i implementirati sveobuhvatne znanstveno utemeljene strategije promocije zdravlja i kvalitete življenja djece, mladih i odraslih osoba.
 8. Razvijati i implementirati sveobuhvatne znanstveno utemeljene strategije prevencije u području mentalnih i ponašajnih poremećaja djece i mladih.
 9. Istraživati invaliditet u njegovoj punoj kompleksnosti i razvijati službe podrške kojima se promovira puna participacija osoba s invaliditetom, njihovo samoodređenje i jednakost u društvu.
 10. Razvijati i implementirati sveobuhvatne znanstveno utemeljene strategije podrške osobama s invaliditetom.
 11. U pismenom i usmenom obliku predstaviti svoj znanstveni rad na kongresima, konferencijama i ostalim znanstvenim skupovima.
 12. Predstaviti i opisati svoj znanstveni rad u obliku znanstvenog članka prihvatljivog za publikaciju u znanstvenim časopisima ili ostalim publikacijama.
 13. Istraživanja provoditi uz poštivanje etičkih načela, a dobivene rezultate publicirati kao doprinos razvoju socijalno osjetljivog društva temeljenog na znanju.

Dan doktoranada

Voditeljstvo poslijediplomskih doktorskih studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta i Poremećaji jezika, govora i slušanja po prvi puta organizira Dan doktoranada ERF-a koji će se održati u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u ZAgrebu (dvorana Plitvice) u petak, 9. rujna 2022. godine s početkom u 10,00 sati.

1. Dan doktoranada - PROGRAM (9. rujna 2022.)

Upisi

2021./2022.

Postupak upisa

Pristupnici koji su temeljem završnih rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu poslijediplomskog doktorskog studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta u ak. god. 2021./2022., koje su za modul Prevencijska znanost - Prevencija mentalnih i ponašajnih poremećaja i promocija mentalnog zdravlja objavljene 26. listopada 2021. godine te za modul Studij invaliditeta 29. listopada 2021. godine na mrežnoj stranici ERF-a (www.erf.unizg.hr), ostvarili pravo upisa na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij u ak. god. 2021./2022., trebaju u razdoblju od 19. do 26. studenog 2021. godine obaviti upis.

U navedenom razdoblju pristupnik treba dostaviti sljedeće upisne materijale u Referadu za poslijediplomske studije (svaki radni dan od 9:30 do 15:00 sati ili na Porti ERF-a nakon navedenog radnog vremena. Molimo pristupnike da na kuverti naznače Upis u 1. godinu doktorskog studija PZSI)[1]

 1. Matični list
  Ispuniti matični list, potpisati se i nalijepiti jednu fotografiju u boji dimenzija 4 cm x 6 cm
  Uputa: pozadina fotografije mora biti jednobojna (svijetle nijanse, a idealno svijetlosiva) i ne smije imati nikakve uzorke. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete).
 2. Upisni list
  Ispuniti upisni list za odabrani smjer - Prevencijska znanost - Prevencija mentalnih i ponašajnih poremećaja i promocija mentalnog zdravlja ili Studij invaliditeta.
  Uz odabir smjera, potrebno je odabrati i izborne predmete (i pripadajuće nositelje, nastavno opterećenje te ECTS bodove), a koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za poslijediplomske studije u ak. god. 2021./2022.. Student tijekom tri godine studija treba ostvariti 38 ECTS bodova iz bodovne skupine A (nastava).
 3. Ugovor o studiranju
  U petak, 19. studenog 2021. godine svakom će pristupniku putem e-pošte koju su naznačili u prijavnoj dokumentaciji za Natječaj biti dostavljen Ugovor o studiranju. Pristupnik ispunjava ugovor i dostavlja ga u dva istovjetna primjerka.
 4. Potvrda o izvršenoj uplati troškova upisa na studij
  Pristupnici dostavljaju potvrdu o izvršenoj uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kuna.
  Pristupnici troškove upisa uplaćuju na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
  Model: 00
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Troškovi upisa doktorski PZSI 2021./2022.
  Odluka ERF-a o troškovima upisa u ak. god. 2021./2022.
 5. Potvrda o izvršenoj uplati troškova školarine za ak. god. 2021./2022.
  Pristupnik dostavlja potvrdu o izvršenoj uplati troškova školarine za 1. godinu u ak. god. 2021./2022. u iznosu od 25.000,00 kn. Školarinu je moguće podmiriti u dvije rate u iznosu po 12.500,00 kn.
  Pristupnici troškove školarine uplaćuju na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
  Model: 00
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Troškovi školarine 1.g. doktorski PZSI 2021./2022.
 6. Privola
  Pristupnik ispunjava i privolu sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR).
 7. Izjava o preuzimanju obveze mjerenja tjelesne temperature prije svakog dolaska na ERF
  Pristupnik ispunjava izjavu u skladu s preporukama hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezano uz zaraznu bolest covid-19 tj. o preuzimanju obveze mjerenja tjelesne temperature prije svakog dolaska na ERF.

Dio upisnih materijala (pod rednim brojevima 1., 2., 6. i 7.) dostupni su za ispunjavanje u privicima za svaki smjer.

Upisni materijali - smjer Prevencijska znanost

Upisni materijali - smjer Studij invaliditeta

Pristupnici koji ne izvrše upis u 1. godinu studija u ak. god. 2021./2022. u razdoblju od 19. do 26. studenog 2021. godine gube pravo na studij.[1] Pristupnici koji iz objektivnih razloga (bolest, samoizolacija i sl.) ne mogu osobno obaviti upis, navedenu dokumentaciju mogu dostaviti u navedenom roku (19. do 26. studeni 2021.) putem e-pošte na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem pošte na sljedeću adresu: Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb, N/P Lucia Omerović uz naznaku Upis u 1. godinu doktorskog studija PZSI.

Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u akademskoj godini 2021./2022.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u akademskoj godini 2021./2022.

Nastava na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Prevencijska znanost i studij invaliditeta organizira se u 6 semestara.

Pravo prijave na studij imaju pristupnici koji su:

 • završili diplomski sveučilišni studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili
 • završili diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij na drugim fakultetima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu u znanstvenim područjima: društvenih znanosti, humanističkih znanosti, biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnim područjima znanosti i umjetnosti;
 • imaju prosjek ocjena vrlo dobar;
 • aktivno se služe engleskim jezikom u govoru i pismu (u studiju je potrebno praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje seminarskih i znanstvenih radova na engleskom jeziku).

Uz prijavu priložiti:

 • popunjeni obrazac za prijavu na studij,
 • motivacijski esej (područje znanstvenog interesa i mogući prijedlog doktorskog istraživanja),
 • životopis (Europass format),
 • preslika diplome (original na uvid),
 • ovjereni prijepis ocjena (svi koji su završili studij prema bolonjskom procesu dovoljna je kopija Supplementa diplome),
 • preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane,
 • potvrdu ustanove ili osobno potpisana izjava o plaćanju školarine – u sklopu obrasca (zaokružiti),
 • preporuke dva sveučilišna profesora ili znanstvenika koji su upoznati sa znanstvenim, nastavnim ili stručnim aspektom rada pristupnika (potrebno navesti kontakt),
 • preslika uplatnice za razredbeni postupak u iznosu od 300,00 kuna na IBAN Fakulteta:
  HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
  Opis plaćanja: Razredbeni postupak – doktorski studij PZiSI 2021
  Model: 00
  Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA.

Razredbeni postupak:

 • Prva razina odabira pristupnika za razgovor: pregled podnesene dokumentacije i provjera zadovoljavanja uvjeta.
 • Druga razina odabira: razgovor.

Broj upisnih mjesta: 20 (10 na modul Prevencijska znanost i 10 na modul Invaliditeta)

Visina školarine: 12.500,00 kuna po semestru studija

Rok za podnošenje prijava: 6 mjeseci od objave. Ako se u propisanom roku ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo produženja natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f, Zagreb
Naznaka: Prijava za poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta.

Upiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel.01/245 7558

Rezultati Natječaja

Rezultati Natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u akademskoj godini 2021./2022. – modul Prevencijska znanost

Rezultati Natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u akademskoj godini 2021./2022. – modul Studij invaliditeta

2018./2019.

Produžetak roka za prijavu na Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u ak.god. 2018./2019.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dana 8. studenog 2018. donio je Odluku o produljenju roka za predaju prijava na natječaj za upis novih polaznika na poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studija invaliditeta u ak. god. 2018./2019.

Produžetak roka za predaju natječajne dokumentacije je zaključno do 15. veljače 2019. godine za upis na poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u akademskoj godini 2018./2019.

Zainteresirani pristupnici bit će pravovremeno obaviješteni o datumu provedbe razredbenog postupka temeljenog na prvoj i drugoj razini odabira pristupnika na studij.

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u ak. god. 2018./2019.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u ak. god. 2018./2019.

Nastava na poslijediplomskom sveučilišnom studiju doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta organizira se u 6 semestara.

Pravo prijave na studij imaju pristupnici koji su:

 • završili (do)diplomski sveučilišni studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili
 • završili (do)diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na drugim fakultetima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu u znanstvenim područjima: društvenih znanosti, humanističkih znanosti, biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnim područjima znanosti i umjetnosti;
 • imaju prosjek ocjena vrlo dobar;
 • aktivno se služe engleskim jezikom u govoru i pismu (u studiju je potrebno praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje seminarskih i znanstvenih radova na engleskom jeziku).

Uz prijavu priložiti:

 • popunjeni obrazac za prijavu na studij,
 • motivacijski esej (područje znanstvenog interesa i mogući prijedlog doktorskog istraživanja),
 • životopis,
 • preslika diplome (original na uvid),
 • ovjereni prijepis ocjena,
 • preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane,
 • potvrdu ustanove ili osobno potpisani obrazac izjave o plaćanju školarine,
 • preporuke dva sveučilišna profesora ili znanstvenika koji su upoznati sa znanstvenim, nastavnim ili stručnim aspektom rada pristupnika (potrebno navesti kontakt),
 • preslika uplatnice za razredbeni postupak u iznosu od 300,00 kuna (podaci na mrežnoj stranici Fakulteta)

Razredbeni postupak:

Prva razina odabira pristupnika za razgovor: pregled podnesene dokumentacije i provjera zadovoljavanja uvjeta.

Druga razina odabira: razgovor uz motivacijski esej

Broj upisnih mjesta: 20

Visina školarine: 12 500,00 kuna po semestru studija

Rok za podnošenje prijava: 5. studenoga 2018.
Ako se u propisanom roku ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo produženja natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f, Zagreb
Naznaka: za poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Prevencijska znanost i studij invaliditeta.

Detaljnije o studiju u Vodiču kroz poslijediplomski doktorski studij za ak. god. 2018./2019.

Upiti na e-mail: gđa Miljenka Hedjever, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel.01/24 57 558

2014./2015.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u ak.god. 2014./2015.

Nastava na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Prevencijska znanost i studij invaliditeta organizira se u 6 semestara.

Pravo prijave na studij imaju pristupnici koji:

 • su završili (do)diplomski sveučilišni studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili
 • su završili (do)diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na drugim fakultetima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu u znanstvenim područjima: društvenih znanosti, humanističkih znanosti, biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnim područjima znanosti;
 • imaju prosjek ocjena najmanje 3.5;
 • se aktivno služe engleskim jezikom u govoru i pismu.

Uz prijavu priložiti:

 • popunjeni obrazac za prijavu na studij,
 • motivacijski esej (područje znanstvenog interesa i mogući prijedlog doktorskog istraživanja),
 • životopis,
 • preslika diplome (original na uvid),
 • ovjereni prijepis ocjena,
 • preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane,
 • potvrdu ustanove ili osobno potpisani obrazac izjave o plaćanju školarine,
 • preporuke dva sveučilišna profesora ili znanstvenika koji su upoznati sa znanstvenim, nastavnim ili stručnim aspektom rada pristupnika,
 • preslika uplatnice za razredbeni postupak u iznosu od 300,00 kuna (podaci na mrežnoj stranici Fakulteta)

Razredbeni postupak:

Prva razina odabira pristupnika za razgovor: pregled podnesene dokumentacije i provjera zadovoljavanja uvjeta.

Druga razina odabira: razgovor uz motivacijski esej i provjera znanja engleskog jezika (u studiju je potrebno praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje znanstvenih radova na engleskom jeziku).

Broj upisnih mjesta: 20

Visina školarine: 12 500,00 kuna po semestru studija

Rok za podnošenje prijava: 10. lipnja 2015.godine. Ako se u propisanom roku ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo produženja natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f, Zagreb

(s naznakom: za poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Prevencijska znanost i studij invaliditeta ).

Propisani obrasci te sve obavijesti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta: http://www.erf.unizg.hr

Upiti na e-mail: gđa Miljenka Hedjever, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel.01/24 57 558

Vodič kroz poslijediplomski doktorski studij (ak. god. 2014./2015.)

Obrazac za prijavu pristupnika/ce na doktorski studij (ak.god. 2014./2015.)

Popis predmeta - doktorski studij (ak. god. 2014./2015.)

Životopisi nastavnika - doktorski studij (ak. god. 2014./2015.)

Produžetak roka za predaju dokumentacije za upis novih polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta do 13. rujna 2015.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dana 11. lipnja 2015. donio je Odluku o produžetku roka za predaju dokumentacije za upis novih polaznika na poslijediplomski doktorski studijPrevencijska znanost i studija invaliditeta

Produžetak roka za predaju natječajne dokumentacije je zaključno do 13. rujna 2015. godine za upis novih polaznika na poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u akademskoj 2014./2015. godini.

Zainteresirani pristupnici bit će pravovremeno obaviješteni o datumu provedbe razredbenog postupka temeljenog na prvoj i drugoj razini odabira pristupnika na studij.

Odluka o produžetku roka za predaju dokumentacije za upis u ak.god. 2014./2015.

Voditeljice studija

prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak, redovita profesorica u trajnom zvanju
Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju
Telefon: +385 (0)1 245 7526
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

prof. dr. sc. Martina Ferić
Odsjek za poremećaje u ponašanju
Telefon: +385 (0)1 245 7434
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Studentska referada za poslijediplomske studije:
Lucia Omerović, mag. theol.
Telefon: +385 (0)1 245 7558
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dokumenti

Program poslijediplomskog doktorskog studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta (2006.)

Pravilnik - "Prevencijska znanost i studij invaliditeta"

Protokol prijave i odobrenja teme doktorskog rada

Vodič kroz poslijediplomski doktorski studij (ak. god. 2021./2022.)

Vodič kroz poslijediplomski doktorski studij (ak. god. 2018./2019.)

Obrazac za prijavu za upis na doktorski studij u ak.god. 2018./19.

Odluka ERF-a o raspisivanju Natječaja za upis polaznika u ak. god. 2018./19.

Odluka o produljenju roka za prijavu na Natječaj za upis u ak. god. 2018./19.

Izjava o pohrani i objavi ocjenskog rada u digitalni repozitorij ERF-a

Odluka o naknadama za produljenje završetka dosktorskog studija (rujan 2020.)

Odluka o financijskoj podršci istraživačkog rada na poslijediplomskim studijima (rujan 2020.)

Izvedbeni plan nastave za poslijediplomske studije u ak. god. 2021./2022.

Izvedbeni plan nastave za poslijediplomske studije u ak. god. 2022./2023.

Raspored nastave

Raspored nastave za poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta - smjer Prevencijska znanost u ak. god. 2021./2022.

Raspored nastave za poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta - smjer Studij invaliditeta u ak. god. 2021./2022.

Raspored predavanja za I. god. doktorskog studija Prevencijska znanost 2018./19.

Raspored radionica za I. god. doktorskog studija Prevencijska znanost 2018./19.

Raspored za II. god. doktorskog studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta (modul: Prevencijska znanost)

Reakreditacija 2017.

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta trenutno prolazi postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu studenti poslijediplomskog studija mogu dostaviti svoj komentar članovima stručnog povjerenstva, primjedbe, sugestije, ili želite pohvaliti rad visokog učilišta ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje argumentirano mišljenje putem povjerljive komunikacije www.azvo.hr/hr/komentari-phd

Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentar (anonimna dostava poruka). Vaše će se poruke koristiti isključivo u internom radu stručnog povjerenstva te neće biti dostupne predstavnicima vašeg visokog učilišta. Ukoliko želite ugovoriti individualni razgovor s članovima stručnog povjerenstva tijekom posjeta, molimo da to ovdje i napišete. Agencija će u protokolu posjeta ostaviti 'vrijeme' za takve razgovore.

Više o samom postupku reakreditacije možete naći na web stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Samoanaliza studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta (listopad 2017.)