Diplomski studij Socijalna pedagogija

O studiju

Nositelj diplomskog studija Socijalna pedagogija: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji diplomskog studija Socijalna pedagogija:

 • Odsjek za poremećaje u ponašanju
 • Odsjek za kriminologiju

Voditeljica diplomskog studija Socijalna pedagogija: izv. prof. dr. sc. Ivana Borić; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Trajanje studija: dvije akademske godine ili 4 semestra

ECTS bodovi: 120

Naziv stručnjaka: magistar socijalne pedagogije / magistra socijalne pedagogije (mag. paed. soc.)

Diplomski studij Socijalne pedagogije izvodi se od akademske godine 2008./2009. godine. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdalo je vjerodostojnicu za izvođenje programa 18. lipnja 2004. godine, a dopusnicu 2. lipnja 2005. Od akademske godine 2010./2011. program se odvija po obnovljenom programu.

Studijski program je organiziran kroz dva modula:

 1. Djeca i mladi
 2. Odrasli

Znanja

Diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije pretežito je orijentiran na stjecanje specijalističkih znanja i kompetencija iz uže struke i osnova je za cjeloživotno obrazovanje. Socijalna pedagogija obuhvaća poznavanje razvojnih karakteristika pojedinca, individualnih razlika važnih za učenje, okruženja u kojem se uči i socijalne interakcije, poremećaja u ponašanju pojedinca, bio-psiho-socijalne strukture pojedinca kao osnove za razvoj poremećaja u ponašanju što uključuje i poznavanje delikata, delinkvenata, žrtava delinkventnog ponašanja, kriminaliteta kao društvene pojave, kao i reakcije društva na kriminalitet. Taj studijski program razvija kompetencije razumijevanja poremećaja u ponašanju, procesa stigmatizacije, marginalizacije, osobnog i socijalnog nasilja te sposobnost procjenjivanja ključnih obilježja pojedinca i socijalnog okruženja, potreba pojedinca i socijalne zajednice.

Kompetencije

Kompetencije koje se stječu završetkom diplomskog studija Socijalne pedagogije:

 • planiranje i provedba stručnog rada - planiranje individualnog i grupnog rada, odgojno savjetodavnog rada, izvaninstitucionalnog, institucionalnog i poluinstitucionalnog rada, rada usmjerenog na životni prostor pojedinca
 • komunikacijsko-refleksivne kompetencije - empatičnost, odgovornost za vlastiti profesionalni razvoj, samopromatranje, interpersonalne komunikacije
 • suradnja - s obitelji korisnika, s ostalim sudionicima u okruženju korisnika, s interdisciplinarnim timovima
 • priprema, vođenje i evaluacija socijalnopedagoških projekata, kao i analitičko-istraživački rad za potrebe prakse

Studij socijalne pedagogije osposobljava stručnjake za znanstveno-istraživački i praktičan rad na prevenciji, detekciji, procjeni, ranim intervencijama i tretmanu, procesuiranju i naknadnom staranju za djecu, mladež i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem, u funkciji odgoja, socijalizacije, rehabilitacije i socijalne integracije.

Ovaj studij pruža potrebnu naobrazbu i afirmira stručnjake za rad u:

 • institucijama socijalne skrbi (centri za socijalnu skrb, domovi za odgoj djece i mladih, dječji domovi, savjetovališta)
 • institucijama pravosuđa (državna odvjetništva, sudovi, odgojni zavodi, kaznionice, zatvori)
 • institucijama odgoja i obrazovanja (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, đački domovi i različite institucije za provođenje slobodnoga vremena)
 • ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova
 • institucijama u području zdravstva (dispanzeri, domovi zdravlja, bolnice, centri za mentalno zdravlje,psihijatrijske klinike, centri za ovisnost)
 • institucijama u lokalnoj zajednici (privatna praksa, obiteljski centri, nevladine organizacije…)

Student mora položiti sve propisane obvezne i izabrane izborne predmete, ispuniti obvezu praktičnoga rada u odabranim institucijama, treba pod vodstvom mentora napisati diplomski rad znanstvenog karaktera (istraživački ili pregledni), te ga obraniti pred povjerenstvom od tri člana.

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao / stekla naziv. Studij je zasnovan na temeljnim i specijalističkim znanjima iz socijalne pedagogije pod kojima se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s poremećajima u ponašanju djece, mladeži i odraslih osoba. Studenti stječu potrebna znanja i vještine za rješavanje složenih zadataka u radu s pojedincima, grupama/zajednicama u riziku ili s već ispoljenim poteškoćama i problemima socijalne integracije. Završetkom ovoga studija student stječe kompetencije koje mu omogućavaju zapošljavanje na poslove visoke složenosti.

Nastavni plan i program

I. semestar

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Djeca i mladi
Sosijalnopedagoška procjena I ECTS: 5
Strategijski pristupi preventivnim intervencijama u zajednici ECTS: 4
Informacijski sustavi u socijalnoj pedagogiji ECTS: 4
Kriminologija ECTS: 4
Socijalna patologija I ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI - Modul: Djeca i mladi
Izvansudska nagodba ECTS: 3
Osoblje u penalnim ustanovama ECTS: 3
Nasilje u obitelji ECTS: 3
Etička motrišta u penologiji ECTS: 3
Evaluacija intervencijskih programa ECTS: 3
Istraživački projekti u kriminologiji ECTS: 3
Preventivne kampanje ECTS: 3
Nasilje u mladenačkim vezama ECTS: 3
Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji III ECTS: 2

 

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Odrasli
Kriminologija ECTS: 4
Strategijski pristupi preventivnim intervencijama u zajednici ECTS: 4
Penološka rehabilitacija ECTS: 4
Informacijski sustavi u socijalnoj pedagogiji ECTS: 4
Suvremene metode tretmana ovisnika ECTS: 4
Socijalna patologija I ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI - Modul: Odrasli
Izvansudska nagodba ECTS: 3
Osoblje u penalnim ustanovama ECTS: 3
Nasilje u obitelji ECTS: 3
Etička motrišta u penologiji ECTS: 3
Evaluacija intervencijskih programa ECTS: 3
Istraživački projekti u kriminologiji ECTS: 3
Preventivne kampanje ECTS: 3
Nasilje u mladenačkim vezama ECTS: 3
Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji III ECTS: 2

II. semestar

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Djeca i mladi
Uvod u znanstveni rad ECTS: 3
Socijalnopedagoška procjena II ECTS: 4
Tretman ovisnika ECTS: 3
Seminari iz kriminologije II ECTS: 3
Forenzička psihijatrija ECTS: 4
Kognitivno bihevioralni pristup u tretmanu 
poremećaja u ponašanju
ECTS: 3
Socijalna patologija II ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI - Modul: Djeca i mladi
Savjetovanje ECTS: 3
Socijalnopedagoški rad s obitelji ECTS: 3
Tretman ovisnika ECTS: 3
Trening socijalnih vještina II ECTS: 3
Praktikum iz terapije igrom ECTS: 3
Comparative Criminology III ECTS: 3
Prevencija internaliziranih i eksternaliziranih problema ECTS: 3
Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji IV ECTS: 2

 

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Odrasli
Uvod u znanstveni rad ECTS: 3
Seminari iz kriminologije II ECTS: 3
Klinička kriminologija ECTS: 4
Forenzička psihijatrija ECTS: 4
Kognitivno bihevioralni pristup u
tretmanu poremećaja u ponašanju
ECTS: 3
Socijalna patologija II ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI - Modul: Odrasli
Savjetovanje ECTS: 3
Socijalnopedagoški rad s obitelji ECTS: 3
Tretman ovisnika ECTS: 3
Trening socijalnih vještina II ECTS: 3
Praktikum iz terapije igrom ECTS: 3
Comparative Criminology III ECTS: 3
Prevencija internaliziranih i eksternaliziranih problema ECTS: 3
Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji IV ECTS: 2

III. semestar

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Djeca i mladi
Razvoj i implementacija preventivnih programa ECTS: 4
Socijalna politika ECTS: 4
Kvalitativni pristupi u socijalnopedagoškim istraživanjima ECTS: 4
Praksa u trajanju od šest tjedana 
(tijekom studenog i prosinca)
ECTS: 10
IZBORNI PREDMETI - Modul: Djeca i mladi
Psihoterapija ECTS: 3
Viktimologija ECTS: 3
Suvremene metode tretmana ovisnika ECTS: 3
Istraživanja u prevenciji ECTS: 2

 

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Odrasli
Razvoj i implementacija preventivnih programa ECTS: 4
Socijalna politika ECTS: 4
Kvalitativni pristupi u socijalnopedagoškim istraživanjima ECTS: 4
Praksa u trajanju od šest tjedana 
(tijekom studenog i prosinca)
ECTS: 10
IZBORNI PREDMETI - Modul: Odrasli
Psihoterapija ECTS: 3
Viktimologija ECTS: 3
Suvremene metode tretmana ovisnika ECTS: 3
Istraživanja u prevenciji ECTS: 2

IV. semestar

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Djeca i mladi
Planiranje i razvoj profesionalnog identiteta ECTS: 4
Kvantitativne metode ECTS: 3
Posttretmanska zaštita djece i mladih ECTS: 2
Diplomski rad ECTS: 12
IZBORNI PREDMETI - Modul: Djeca i mladi
Etika u prevencijskim istraživanjima ECTS: 2
Upravljanje zatvorima ECTS: 3
Doživljajna pedagogija ECTS: 3
Policija i društvo ECTS: 2
Comparative Criminology IV ECTS: 3

 

OBVEZNI PREDMETI - Modul: Odrasli
Planiranje i razvoj profesionalnog identiteta ECTS: 4
Kriminalna karijera i kriminalni životni stil ECTS: 3
Kvantitativne metode ECTS: 3
Poslijepenalna zaštita ECTS: 2
Diplomski rad ECTS: 12
IZBORNI PREDMETI - Modul: Odrasli
Etika u prevencijskim istraživanjima ECTS: 2
Upravljanje zatvorima ECTS: 3
Doživljajna pedagogija ECTS: 3
Policija i društvo ECTS: 2
Comparative Criminology IV ECTS: 3

Obnovljeni nastavni plan i program diplomskog studijskog programa Socijalna pedagogija (2010.) (.pdf)

Informacijski paket ECTS-a za ak. god. 2018./2019. - Diplomski studiji (.pdf)

Upisi

Upisne kvote za ak. god. 2021./2022.: 50 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Uvjeti upisa na diplomski studij Socijalna pedagogija u ak. god. 2021./2022.

Razredbeni prag primjenjuje se na sve pristupnike i uključuje uvjete 1. i 2.:

 1. završen preddiplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije ili
 2. završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, socijalnog rada, sociologije ili pedagogije

Sljedeći uvjeti upisa (3. i 4.) primjenjuju se na pristupnike koji NISU završili preddiplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te su isključujući čimbenici ako ih pristupnici ne zadovolje:

3. potvrda o položenim razlikovnim ispitima s preddiplomskog studija Socijalna pedagogija*:

 • Osnove socijalne pedagogije (4 ECTS-a)
 • Fenomenologija poremećaja u ponašanju (6 ECTS-a)
 • Kriminologija delinkvencije mladih (6 ECTS-a)
 • Teorije prevencije I (2 ECTS-a)
 • Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama (7 ECTS-a)
 • Uvod u kriminologiju (5 ECTS-a)
 • Penologija I (3 ECTS-a)
 • Uvod u penološku rehabilitaciju (4 ECTS-a)
 • Kazneno izvršno pravo i penologija I (4 ECTS-a)
 • Penološka psihologija I (3 ECTS-a)

*Studenti imaju mogućnost navedene predmete upisati i položiti isključivo kao izborne predmete tijekom preddiplomskog studija na drugom (matičnom) fakultetu.

4. potvrda liječnika školske medicine – isključujući kriterij / dio natječajne dokumentacije (zadovoljava/ ne zadovoljava)
Potvrda liječnika školske medicine na Obrascu objavljenom na mrežnim stranicama ERF-a-razmatra se kao osnova za odluku Povjerenstva ERF-a o zadovoljavanju/nezadovoljavanju uvjeta (Odluka ERF-a od 1. lipnja 2021. godine: Klasa: 602-04/21-15/17, Urbroj: 251-74/21-04/1)
Na obrascu potvrde liječnika školske medicine navedeni su zdravstveni zahtjevi odnosno kriteriji koji su postavljeni s ciljem zaštite i očuvanja zdravlja samih studenata te osiguravanja mogućnosti primjerenog rada tijekom svih vidova praktične nastave s korisnicima, poštujući njihova prava i uvažavajući njihove potrebe.

Zdravstveni zahtjevi su sljedeći:

 • Uredno kognitivno, emocionalno i perceptivno funkcioniranje,
 • Uredna ravnoteža,
 • Stabilno stanje svijesti,
 • Uredan vid s ili bez korekcije,
 • Uredan sluh na razini govorne komunikacije-dobra čujnost na razini govorne komunikacije, komuniciranje s okolinom bez teškoća, dobra čujnost zvučnih signala i slično,
 • Sposobnost funkcionalnoga glasovno-jezičnog-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije-sposobnost razgovijetne i razumljive artikulacije,
 • Uredno psihomotoričko funkcioniranje-uredne mentalne funkcije kontrole motoričkih i psiholoških procesa na razini tijela,
 • Uredna funkcija mišićno-koštanog sustava-očuvana funkcija pokretljivosti ekstremiteta i trupa u fiziološkim granicama (rasponima)

Ispunjenost ili neispunjenost zdravstvenih kriterija odnosno postojanje određenih pristupnikovih poteškoća dokazuje se obrascem potvrde ispunjenim i potpisanim od strane liječnika školske medicine.

Pristupnici koji imaju neku/neke od poteškoća vezanih uz gore navedene zdravstvene kriterije kao i oni koji imaju potvrdu o 60% i više tjelesnog oštećenja (invaliditeta), mogu biti pozvani na individualni razgovor s Povjerenstvom za dodatnu provjeru za upis na diplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija.

Na temelju pregleda priložene liječničke potvrde i prateće liječničke dokumentacije, Povjerenstvo donosi odluku o pozivu pristupnika na individualni razgovor.

Nakon provedenog individualnog razgovora, Povjerenstvo može donijeti odluku da pristupnik zadovoljava (zbog nepostojanja prepreke za uspješno ostvarivanje obrazovnih ishoda studija), odluku da pristupnik zadovoljava, ali pristupnik potpisuje izjavu da je svjestan kako bi mu navedena teškoća/teškoće mogla/mogle otežavati tijek studija i ostvarivanje obrazovnih ishoda te odluku da pristupnik ne zadovoljava -primjena isključujućeg kriterija- zbog vrste i stupnja (razine) invaliditeta/teškoća/oštećenja.

Odluku da pristupnik ne zadovoljava-primjena isključujućeg kriterija- Povjerenstvo donosi pod uvjetom da procijeni da će invaliditet/teškoća/oštećenje predstavljati ozbiljnu prepreku ostvarenju obrazovnih ishoda studija.

Pristupnici koji ne zadovoljavaju uvjete od 1. do 4., a koji se na njih odnose, isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rang lista pristupnika oblikovat će se prema prosjeku ocjena na završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju iz toč. 1. i 2. uvjeta upisa temeljem zadovoljavanja navedenih uvjeta do popunjenja kvote.

Subvencioniranje participacije u troškovima studija redovitih studenata određuje se odlukom Vlade RH.

Detaljnije informacije dostupne su u Natječaju za upis u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2021./2022. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Detaljnije informacije o postupku prijave dostupne su na poveznici Upisi na diplomske studije.

Mogućnosti zapošljavanja

Naziv stečene kvalifikacije:
magistar socijalne pedagogije / magistra socijalne pedagogije (mag. paed. soc.)

Razina kvalifikacije: diplomski sveučilišni studij (dvogodišnji studij, 120 ECTS bodova)

Ovaj studij pruža potrebnu naobrazbu i afirmira stručnjake za rad na poslovima visoke složenosti u okviru institucija: socijalne skrbi (npr. centri za socijalnu skrb, domovi za odgoj djece i mladih, dječji domovi, savjetovališta…), institucija kaznenog pravosuđa (npr. državna odvjetništva, sudovi, odgojni zavodi, kaznena tijela, probacijske službe…), institucija odgoja i obrazovanja (npr. predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, učenički domovi i različite institucije za provođenje slobodnoga vremena…),ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova,institucija u području zdravstva (npr. domovi zdravlja, bolnice, centri za mentalno zdravlje, psihijatrijske klinike, centri za ovisnost…), institucija u lokalnoj zajednici (npr. privatna praksa, obiteljski centri, nevladine organizacije…).

Diplomski studij Socijalna pedagogija osposobljava stručnjake za znanstveno-istraživački i praktičan rad na cijelom kontinuumu intervencija - prevenciji, detekciji, procjeni, ranim intervencijama i tretmanu, procesuiranju i naknadnom staranju - za djecu, mladež i odrasle osobe s rizikom za probleme ili s problemima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem, u funkciji odgoja, socijalizacije, rehabilitacije, socijalne integracije i uključivanja.

Više informacija o trenutnim mogućnostima zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja (.pdf)

Sažetak iz preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (.pdf)