Sveučilišni studiji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izvode se tri sveučilišna prijediplomska studija: Rehabilitacija, Logopedija i Socijalna pedagogija, tri sveučilišna diplomska studija: Edukacijska rehabilitacija, Logopedija i Socijalna pedagogija, jedan poslijediplomski specijalistički studiji: Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji te dva poslijediplomska doktorska studija: Prevencijska znanost i studij invaliditeta i Poremećaji jezika, govora i slušanja.

U skladu s Bolonjskom deklaracijom studiji su organizirani kroz četiri obrazovna ciklusa:

 • prijediplomski studij u trajanju od 3 godine
  (6 semestara ili 180 ECTS bodova)
 • diplomski studij u trajanju od 2 godine
  (4 semestra ili 120 ECTS bodova)
 • poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od 1,5 godine
  (3 semestra ili 90 ECTS bodova) i
 • poslijediplomski doktorski studij u trajanju od 3 godine
  (6 semestara ili 180 ECTS bodova).

Nastava pojedinih studija ostvaruju se kroz predavanja, seminare i vježbe kao i kroz veći broj sati praktičnoga rada (studentske prakse) pod vodstvom i supervizijom mentora.

Prijediplomski studiji

Završetkom sveučilišnog prijediplomskog obrazovanja, ovisno o završenom programu studija, stječe se akademski naziv:

 • sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) edukacijske rehabilitacije (univ. bacc. rehab. educ.)
 • sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) logopedije (univ. bacc. logoped.)
 • sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) socijalne pedagogije (univ. bacc. paed. soc.)

Diplomski studiji

Završetkom sveučilišnog diplomskog obrazovanja, ovisno o završenom programu studija, stječe se akademski naziv:

 • magistar / magistra edukacijske rehabilitacije (univ. mag. rehab. educ.)
 • magistar / magistra logopedije (univ. mag. logoped.)
 • magistar / magistra socijalne pedagogije (univ. mag. paed. soc.)

Poslijediplomski specijalistički studiji

Završetkom sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog obrazovanja, ovisno o završenom programu studija, stječe se akademski naziv:

 • sveučilišni specijalist/specijalistica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji (spec. rehab. educ.)

Poslijediplomski doktorski studiji

Završetkom sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog obrazovanja, ovisno o završenom programu studija, stječe se akademski naziv:

 • doktor/ica iz područja društvenih znanosti, polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, grana poremećaji u ponašanju ili inkluzivna edukacija i rehabilitacija (kratica dr. sc. socio.)
 • doktor/ica znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja logopedije (kratica dr. sc. socio.)

Po završetku prijediplomskog i/ili diplomskog studija studentu se uz diplomu izdaje i dopunska isprava o studiju u kojoj su navedeni svi predmeti koje je tijekom studija položio.