Diplomski rad

Upute za predaju diplomskog rada u ljetnom i jesenskom ispitnom roku ak. god. 2020./2021.

 1. Student, nakon što je položio sve upisane predmete, u Studentsku referadu dostavlja potpisani obrazac za prijavu polaganja diplomskog ispita (Obrazac 3) prema definiranim rokovima predaje i obrane diplomskog rada, gotov rad te Potvrdu o povratu građe u Knjižnicu ERF-a.
  Rokovi predaje i obrane diplomskog rada:

  Ljetni ispitni rok ak. godine 2020./2021.
  Gotov rad predati u Studentsku referadu (3 primjerka u tiskanom obliku predati u Studentsku referadu, 1 primjerak u digitalnom obliku – u pdf formatu poslati mentoru/mentorici na e-mail) najkasnije do 18. lipnja 2021. godine kako bi obrana diplomskog rada mogla biti organizirana do 16. srpnja 2021. godine.

  Jesenski ispitni rok ak. godine 2020./2021.
  Gotov rad predati u Studentsku referadu (3 primjerka u tiskanom obliku predati u Studentsku referadu, 1 primjerak u digitalnom obliku – u pdf formatu poslati mentoru/mentorici na e-mail) zaključno s 17. rujnom 2021. godine (zadnji dan jesenskog ispitnog roka), kako bi obrana diplomskog rada mogla biti organizirana do 15. listopada 2021. godine. Svi radovi predani nakon 17. rujna 2021. uključuju upis studenata u ak. godinu 2021./2022.

  NAPOMENA: Tijekom ak. godine 2021./2022. student je obavezan obraniti rad jer u protivnom gubi status studenta (zbog nemogućnosti ponovnog upisa predmeta u ak. 2022./2023.).
 2. Potvrdu o povratu građe u Knjižnicu ERF-a student dobiva nakon što u Knjižnicu dostavi: gotov rad (u digitalnom obliku - PDF) te ispunjenu (u konzultaciji s mentorom) i potpisanu Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada u digitalni repozitorij ERF-a.
 3. Studentska referada nakon predaje ispunjenog i potpisanog obrasca za prijavu polaganja diplomskog ispita (Obrazac 3) provjerava je li student zadovoljio sve preduvjete za održavanje diplomskog ispita, u dogovoru s mentorom definira datum, vrijeme i mjesto obrane rada te članove Povjerenstva.
 4. Studentska referada obavještava studenta e-mailom i/ili telefonom o detaljima održavanja obrane rada najkasnije 2 radna dana prije zakazanog vremena obrane diplomskog rada.
 5. Studentska referada priprema Zapisnik o obrani diplomskog rada koji dostavlja mentoru najkasnije 1 dan prije dogovorenog vremena obrane diplomskog rada.
 6. Mentor vraća Studentskoj referadi ispunjen i potpisan Zapisnik o obrani diplomskog rada neposredno nakon obrane diplomskog rada.
 7. Studentska referada studentu izdaje Uvjerenje o stečenom akademskom nazivu najkasnije 7 dana nakon obrane diplomskog rada.

Hodogram za prijavu, izradu i obranu diplomskog rada za akademsku godinu 2020./2021.

 1. Ispunjeni i potpisan obrazac za prijavu teme i teza diplomskog rada student dostavlja mentoru elektronskim putem (Obrazac 1) najkasnije do 12. ožujka 2021. godine.
 2. Mentor upućuje temu matičnom Vijeću studija radi odobravanja teme i mentora - Vijeće studija odobrava iste do 26. ožujka 2021. godine.
 3. Odobrenu temu mentor unosi u Nastavnički portal do 2. travnja 2021. godine.
 4. Student odabire/potvrđuje temu putem Studomata od 2. do 9. travnja 2021. godine.
 5. Student odlazi mentoru na upis odabrane teme u indeks od 9. do 16. travnja 2021. godine ukoliko to bude moguće obzirom na epidemiološke mjere. Nastavnik potvrđuje studentov odabir putem Nastavničkog portala u istom tjednu, do 16. travnja 2021. godine.
 6. Student, nakon što je položio sve upisane predmete, u Studentsku referadu ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) elektroničkim putem dostavlja potpisani obrazac za prijavu polaganja diplomskog ispita (Obrazac 3) prema definiranim rokovima predaje i obrane diplomskog rada, gotov rad te Potvrdu o povratu građe u Knjižnicu ERF-a.

  Rokovi predaje i obrane diplomskog rada:

  Ljetni ispitni rok ak. godine 2020./2021.
  Gotov rad (4 primjerka/ 3 u tiskanom, 1 u digitalnom obliku ili samo 1 primjerak rada u PDF formatu, ovisno o epidemiološkoj situaciji) predati u Studentsku referadu najkasnije 18. lipnja 2021. godine kako bi obrana diplomskog rada mogla biti organizirana do 16. srpnja 2021. godine.

  Jesenski ispitni rok ak. godine 2020./2021.
  Gotov rad (4 primjerka/ 3 u tiskanom, 1 u digitalnom obliku ili samo 1 primjerak rada u PDF formatu, ovisno o epidemiološkoj situaciji), predati u Studentsku referadu zaključno s 17. rujnom 2021. godine (zadnji dan jesenskog ispitnog roka), kako bi obrana diplomskog rada mogla biti organizirana do 15. listopada 2021. godine. Svi radovi predani nakon 17. rujna 2021. uključuju upis studenata u ak. godinu 2021./2022.

  NAPOMENA: Tijekom ak. godine 2021./2022. student je obavezan obraniti rad jer u protivnom gubi status studenta (zbog nemogućnosti ponovnog upisa predmeta u ak. 2022./2023.).
 7. Potvrdu o povratu građe u Knjižnicu ERF-a student dobiva nakon što u Knjižnicu elektroničkim putem dostavi: gotov rad (u digitalnom obliku - PDF) te ispunjenu (u konzultaciji s mentorom) i potpisanu Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada u digitalni repozitorij ERF-a.
 8. Studentska referada nakon predaje ispunjenog i potpisanog obrasca za prijavu polaganja diplomskog ispita (Obrazac 3) provjerava je li student zadovoljio sve preduvjete za održavanje diplomskog ispita, u dogovoru s mentorom definira datum, vrijeme i mjesto obrane rada te članove Povjerenstva i to najkasnije 10 radnih dana nakon predaje obrasca za prijavu polaganja diplomskog ispita (dvoranu za obranu predlaže Studentska referada).
 9. Studentska referada obavještava studenta e-mailom i/ili telefonom o detaljima održavanja obrane rada najkasnije 2 radna dana prije zakazanog vremena obrane diplomskog rada.
 10. Studentska referada priprema Zapisnik o obrani diplomskog rada koji dostavlja mentoru najkasnije 1 dan prije dogovorenog vremena obrane diplomskog rada.
 11. Mentor vraća ili dostavlja elektronskim putem (ovisno o načinu održavanja obrane i obzirom na epidemiološke mjere) Studentskoj referadi ispunjen i potpisan Zapisnik o obrani diplomskog rada i indeks neposredno nakon obrane diplomskog rada.
 12. Studentska referada studentu izdaje Uvjerenje o stečenom akademskom nazivu najkasnije 7 dana nakon obrane diplomskog rada.

Objava diplomskog rada u digitalnom repozitoriju ERF-a

Digitalni repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta kreiran je u sklopu sustava Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija (Dabar) koji ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava da svoje radove u digitalnom obliku pohranjuju i okupljaju na jednom mjestu, dugoročno ih čuvaju i koriste.

Digitalni repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u kojem se za sada pohranjuju diplomski radovi studenata dostupan je na sljedećoj poveznici: https://repozitorij.erf.unizg.hr/

Hodogram za izmjenu odobrene teme diplomskog rada

 1. Ispunjeni obrazac za izmjenu odobrene teme i teza diplomskog rada (Obrazac 2) student predaje mentoru u koji unosi podatke o novoj temi diplomskog rada.
 2. Mentor upućuje novu temu diplomskog rada matičnom Vijeću studija radi odobravanja promjene teme i/ili mentora.
 3. Odobrenu temu mentor unosi u Nastavnički portal (www.isvu.hr/nastavnici).
 4. Student, nakon potvrde teme na matičnom Vijeću studija, ispunjeni i potpisani Obrazac 2 dostavlja Studentskoj referadi putem e-pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
 5. Studentska referada studentu dodjeljuje novu temu diplomskog rada u sustavu ISVU.