Diplomski rad

Hodogram prijave, izrade i obrane diplomskog rada za akademsku godinu 2018./2019.

 1. Odabir teme diplomskog rada s mentorom – tijekom zimskog (III.) semestra ak. god. 2018./2019. ili ranije.
 2. Ispunjeni obrazac za prijavu teme i teza diplomskog rada student predaje mentoru - tijekom zimskog (III.) semestra ak. god. 2018./2019., najkasnije do 18. veljače 2019. godine.
 3. Mentor upućuje temu matičnom Vijeću studija radi odobravanja teme i mentora - Vijeće studija odobrava iste do 1. ožujka 2019.
 4. Odobrenu temu mentor unosi u Nastavnički portal do 7. ožujka 2019. godine.
 5. Student odabire /potvrđuje temu putem Studomata od 7. do 15. ožujka 2019. godine.
 6. Student odlazi mentoru na upis odabrane teme u indeks od 15. do 20. ožujka 2019. godine.
  Nastavnik potvrđuje studentov odabir putem Nastavničkog portala u istom tjednu, do 22. ožujka 2019. godine.
 7. Student, nakon što je položio sve upisane predmete, predaje u Studentsku referadu potpisani Obrazac za prijavu polaganja diplomskog ispita (potpisuje mentor) prema definiranim rokovima predaje i obrane diplomskog rada.

  Rokovi predaje i obrane diplomskog rada:


  Ljetni ispitni rok ak. godine 2018./2019.
  Gotov rad (4 primjerka/ 3 u tiskanom, 1 u digitalnom obliku) predati u Studentsku referadu najkasnije 21. lipnja 2019. godine kako bi obrana diplomskog rada mogla biti organizirana do 12. srpnja 2019. godine.

  Jesenski ispitni rok ak. godine 2018./2019.
  Gotov rad (4 primjerka/ 3 u tiskanom, 1 u digitalnom obliku) predati u Studentsku referadu zaključno s 13. rujnom 2018. godine (zadnji dan jesenskog ispitnog roka) kako bi obrana diplomskog rada mogla biti organizirana do 27. rujna 2019. godine.

  Svi radovi predani nakon 13. rujna 2019. uključuju upis studenata u ak. godinu 2019./2020.

  NAPOMENA: Tijekom ak. godine 2019./2020. student je obavezan obraniti rad jer u protivnom gubi status studenta (zbog nemogućnosti ponovnog upisa predmeta u ak. 2020./2021.).

 8. Studentska referada provjerava je li student zadovoljio sve preduvjete za održavanje diplomskog ispita najkasnije 5 radnih dana nakon predaje obrasca za prijavu polaganja diplomskog ispita.
 9. Studentska referada u dogovoru s mentorom definira datum, vrijeme i mjesto obrane (dvoranu za obranu predlaže Studentska referada) rada te članove Povjerenstva najkasnije 10 radnih dana nakon predaje obrasca za prijavu polaganja diplomskog ispita.
 10. Studentska referada obavještava studenta e-mailom i/ili telefonom o detaljima održavanja obrane rada najkasnije 2 radna dana prije zakazanog vremena obrane diplomskog rada.
 11. Studentska referada priprema Zapisnik o obrani diplomskog rada koji dostavlja mentoru najkasnije 1 dan prije dogovorenog vremena obrane diplomskog rada.
 12. Mentor vraća Studentskoj referadi ispunjeni Zapisnik o obrani diplomskog rada i indeks neposredno nakon obrane diplomskog rada.
 13. Studentska referada studentu izdaje Uvjerenje o stečenom akademskom nazivu najkasnije 1 dan nakon obrane diplomskog rada.

Objava diplomskog rada u digitalnom repozitoriju ERF-a

Digitalni repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta kreiran je u sklopu sustava Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija (Dabar) koji ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava da svoje radove u digitalnom obliku pohranjuju i okupljaju na jednom mjestu, dugoročno ih čuvaju i koriste.

Digitalni repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u kojem se za sada pohranjuju diplomski radovi studenata dostupan je na sljedećoj poveznici: https://repozitorij.erf.unizg.hr/

U nastavku je dostupna izjava autora o suglasnosti za javnom objavom diplomskog rada u repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Izjavu ispunjava student te je predaje u knjižnicu ERF-a.