Diplomski rad

Hodogram za prijavu, izradu i obranu diplomskog rada za akademsku godinu 2022./2023.

 1. Odabir teme diplomskog rada s mentorom – tijekom zimskog (3.) semestra ak. god. 2022./2023. ili ranije.
 2. Ispunjeni i potpisan obrazac za prijavu teme i teza diplomskog rada student dostavlja mentoru elektronskim putem (Obrazac 1) - tijekom zimskog (3.) semestra ak. god. 2022./2023., najkasnije do 13. veljače 2023. godine.
 3. Mentor upućuje temu matičnom Vijeću studija radi odobravanja teme i mentora - Vijeće studija odobrava iste do 24. veljače 2023. godine.
 4. Odobrenu temu mentor unosi u Nastavnički portal do 3. ožujka 2023. godine.
 5. Student odabire/potvrđuje temu putem Studomata od 3. do 10. ožujka 2023. godine.
 6. Nastavnik potvrđuje studentov odabir putem Nastavničkog portala do 17. ožujka 2023. godine.
 7. Student, nakon što je položio sve upisane predmete, predaje u Studentsku referadu potpisani obrazac za prijavu polaganja diplomskog ispita (Obrazac 3) (potpisuje mentor), primjerke diplomskog rada i Potvrdu knjižice ERF-a, a prema definiranim rokovima predaje i obrane diplomskog rada.

  NAPOMENA: Student ne prijavljuje ispit iz predmeta Diplomski rad/Pojedinačni istraživački rad putem Studomata, navedeno obavlja Studentska referada.

  Rokovi predaje i obrane diplomskog rada:

  Ljetni ispitni rok ak. godine 2022./2023.
  Završnu verziju rada (4 primjerka diplomskog rada - 3 u tiskanom obliku predati u Referadu (može biti spiralni ili tvrdi uvez) te 1 u pdf obliku poslati mentoru) predati u Studentsku referadu najkasnije 16. lipnja 2023. godine kako bi obrana diplomskog rada mogla biti organizirana do 14. srpnja 2023. godine.

  Jesenski ispitni rok ak. godine 2022./2023.
  Završnu verziju rada (4 primjerka diplomskog rada - 3 u tiskanom obliku predati u Referadu (može biti spiralni ili tvrdi uvez) te 1 u pdf obliku poslati mentoru) predati u Studentsku referadu zaključno s 15. rujnom 2023. godine (zadnji dan jesenskog ispitnog roka) kako bi obrana diplomskog rada mogla biti organizirana do 29. rujna 2023. godine.
  Svi radovi predani nakon 15. rujna 2023. uključuju upis studenata u ak. godinu 2023./2024.
  NAPOMENA: Tijekom ak. godine 2023./2024. student je obavezan obraniti rad jer u protivnom gubi status studenta (zbog nemogućnosti ponovnog upisa predmeta u ak. 2024./2025.).
 8. Potvrdu knjižnice ERF-a student dobiva nakon što završnu verziju diplomskog rada podvrgne provjeri autentičnosti sukladno Hodogramu Sustava provjere autentičnosti ocjenskih radova ERF-a.
 9. Studentska referada, nakon predaje ispunjenog i potpisanog obrasca za prijavu polaganja diplomskog ispita (Obrazac 3) i Potvrde knjižnice, provjerava da li je student zadovoljio sve preduvjete za održavanje diplomskog ispita te dogovoru s mentorom definira datum, vrijeme i mjesto obrane (dvoranu za obranu predlaže Studentska referada) rada i članove Povjerenstva najkasnije 10 radnih dana nakon predaje obrasca za prijavu polaganja diplomskog ispita.
 10. Studentska referada obavještava studenta e-mailom i/ili telefonom o detaljima održavanja obrane rada najkasnije 2 radna dana prije zakazanog vremena obrane diplomskog rada.
 11. Studentska referada priprema Zapisnik o obrani diplomskog rada koji dostavlja mentoru najkasnije 1 dan prije dogovorenog vremena obrane diplomskog rada.
 12. Mentor vraća ili dostavlja elektronskim putem (ovisno o načinu održavanja obrane i obzirom na epidemiološke mjere) Studentskoj referadi ispunjen i potpisan Zapisnik o obrani diplomskog rada neposredno nakon obrane diplomskog rada.
 13. Studentska referada studentu izdaje Uvjerenje o stečenom akademskom nazivu najkasnije 7 dana nakon obrane diplomskog rada.

Objava diplomskog rada u digitalnom repozitoriju ERF-a

Digitalni repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta kreiran je u sklopu sustava Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija (Dabar) koji ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava da svoje radove u digitalnom obliku pohranjuju i okupljaju na jednom mjestu, dugoročno ih čuvaju i koriste.

Digitalni repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u kojem se za sada pohranjuju diplomski radovi studenata dostupan je na sljedećoj poveznici: https://repozitorij.erf.unizg.hr/

Hodogram za izmjenu odobrene teme diplomskog rada

 1. Ispunjeni obrazac za izmjenu odobrene teme i teza diplomskog rada (Obrazac 2) student predaje mentoru u koji unosi podatke o novoj temi diplomskog rada.
 2. Mentor upućuje novu temu diplomskog rada matičnom Vijeću studija radi odobravanja promjene teme i/ili mentora.
 3. Odobrenu temu mentor unosi u Nastavnički portal.
 4. Student, nakon potvrde teme na matičnom Vijeću studija, ispunjeni i potpisani Obrazac 2 dostavlja Studentskoj referadi.
 5. Studentska referada studentu dodjeljuje novu temu diplomskog rada u sustavu ISVU.