Završne rang-liste za upis u 1. godinu diplomskih studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2021./2022.

Na temelju Natječaja za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2021./2022. objavljenog na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu 17. srpnja 2021. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi završne rang-liste pristupnika za upis u 1. godinu redovitih diplomskih studija u ak. god. 2021./2022.:

Postupak upisa pristupnika u prvu godinu diplomskog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2021./2022.

Pristupnici koji su temeljem završnih rang-lista za upis u 1. godinu redovitih diplomskih studija u ak. god. 2021./2022. koje su objavljene u ponedjeljak, 27. rujna 2021. godine na mrežnoj stranici ERF-a (www.erf.unizg.hr) ostvarili pravo upisa na diplomski studij ERF-a u ak. god. 2021./2022., trebaju u razdoblju od 28. do 30. rujna 2021. godine osobno dovršiti upis na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb) prema sljedećem rasporedu:

Upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija

Datum                        Vrijeme (sati)             Mjesto na upisnoj rang listi

28.9.2021.                   8:30                              1-6

28.9.2021.                   9:00                              7-12

28.9.2021.                   9:30                              13-18

28.9.2021.                   10:00                            19-24

28.9.2021.                   10:30                            25-30

28.9.2021.                   11:00                            31-36

28.9.2021.                   12:00                            37-42

28.9.2021.                   12:30                            43-48

28.9.2021.                   13:00                            49 do posljednjeg mjesta na listi

Upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Logopedija

Datum                        Vrijeme (sati)             Mjesto na upisnoj rang listi

29.9.2021.                   8:30                              1-6

29.9.2021.                   9:00                              7-12

29.9.2021.                   9:30                              13-18

29.9.2021.                   10:00                            19-24

29.9.2021.                   10:30                            25-30

29.9.2021.                   11:00                            31-36

29.9.2021.                   12:00                            37-42

29.9.2021.                   12:30                            43-48

29.9.2021.                   13:00                            49 do posljednjeg mjesta na listi

Upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Socijalna pedagogija (državljani RH)

Datum                        Vrijeme (sati)             Mjesto na upisnoj rang listi

30.9.2021.                   8:30                              1-6

30.9.2021.                   9:00                              7-12

30.9.2021.                   9:30                              13-18

30.9.2021.                   10:00                            19-24

30.9.2021.                   10:30                            25-30

30.9.2021.                   11:00                            31-36

30.9.2021.                   12:00                            37 do posljednjeg mjesta na listi

Upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Socijalna pedagogija (strani državljani)

Datum                        Vrijeme (sati)             Mjesto na upisnoj rang listi

30.9.2021.                   12:00                            1 do posljednjeg mjesta na listi

Pristupnik je za upis dužan pripremiti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ako pristupnik koji je ostvario pravo upisa u određeno vrijeme ne pristupi upisu ili ako nema osobnu iskaznicu/putovnicu, smatrat će se da je odustao od upisa i gubi pravo na upis.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa u 1. godinu diplomskog studija ERF-a u ak. god. 2021./22. prilikom upisa potpisuju Ugovor o studiranju, Matični list, Upisni list i privole. Pristupnik pri upisu upisuje izborne predmete koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za ak. god. 2021./2022. uvažavajući pri tome čl. 42. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a prema kojem je obvezan u jednom semestru upisati najmanje 25 ECTS bodova (obavezni + izborni predmeti = 25 ECTS), tj. najviše 35 ECTS bodova.

Nastava će za studente redovitih preddiplomskih i diplomskih studija početi u ponedjeljak, 4. listopada 2021. godine. Raspored predavanja i termini održavanja nastave za zimski semestar ak. god. 2021./2022. bit će dostupni na mrežnoj stranici ERF-a naknadno tj. do početka ak. god. 2021./2022.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zadržava pravo izmjene načina i termina održavanja postupka upisa u slučaju postojanja objektivnih, u pravilu, izvan nadležnosti ERF-a uzrokovanih okolnosti.

Smjernice o postupku upisa sukladno epidemiološkim mjerama

Pri ulasku u zgradu Fakulteta studenti su obvezni nositi zaštitnu masku, dezinficirati ruke i pridržavati se propisanog razmaka od 1,5 metra. Student je za upis dužan pripremiti i kemijsku olovku. Molimo studente da se po završetku upisa ne zadržavaju u prostorijama zgrade Fakulteta.

Dokumentacija potrebna za upis

U svrhu dovršenja upisa u Studentsku službu ERF-a potrebno je predati sljedeće:
(od rednog broja 1 do 5 već dostavljeni prilikom prijave na Natječaj)

 1. Svjedodžba/diploma ili uvjerenje o završenom preddiplomskom studiju i/ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju
 2. Prijepis ocjena s prosjekom ocjena
 3. Rodni list s OIB-om (izvornik ili ovjerena preslika) ili e-Rodni list iz sustava e-Građani – svi pristupnici
 4. Domovnicu (izvornik ili ovjerena preslika) ili e-Domovnicu iz sustava e-Građani – svi pristupnici
 5. Pristupnici koji imaju mogućnost ostvariti pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote trebaju priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje ostvaruju to pravo.
 6. Studentska isprava (indeks) u kojoj je evidentiran preddiplomski studij (samo studenti ERF-a zbog poništenja isprave)
 7. Potvrda o prebivalištu ili e-Potvrda o prebivalištu iz sustava e-Građani ili preslika važeće osobne iskaznice
 8. Rješenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) - pristupnici strani državljani
  Rješenje je potrebno pribaviti prije dolaska na upis u Poreznoj upravi pri Ministarstvu Financija RH (detaljne upute dostupne su na mrežnim stranicama Porezne uprave: www.porezna-uprava.hr)
 9. Potvrda o smještaju u studentski dom ako je student ostvario to pravo u ak. god. 2021./2022. (moguće dostaviti naknadno tj. najkasnije do 15. listopada 2021.)
 10. Jednu fotografiju u boji dimenzija 4 cm x 6 cm – svi pristupnici
  Uputa: pozadina fotografije mora biti jednobojna (svijetle nijanse, a idealno svijetlosiva) i ne smije imati nikakve uzorke. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete).
 11. Upisni paket – svi pristupnici
  Upisni paket svi pristupnici preuzimaju na dan upisa na porti Fakulteta uz predočenje potvrde o izvršenoj uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kuna.
  Pristupnici uplatu troškova upisa mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Troškovi upisa 2021./2022.
 12. Ispisnicu s drugog visokog učilišta - pristupnici koji su već studirali na redovitom diplomskom studiju na nekom drugom javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj tj. stekli su pravo na subvenciju participacije u troškovima studija, a nisu završili upisani studij
  Potvrda izdana od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali mora sadržavati naznaku razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij, datum ispisa te datum prestanka studentskih prava na upisanom diplomskom studiju.
 13. Potvrdu o uplati troškova participacije u troškovima studija
  Pristupnici koji su već studirali na diplomskom studiju na nekom drugom javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nisu završili upisani studij za koji su stekli pravo na subvenciju participacije u troškovima studija, jednokratno plaćaju punu participaciju u troškovima studija koja iznosi 7.200,00 kuna za jednu godinu redovitog studija. Navedeni pristupnici prilikom upisa obavezno trebaju predati i potvrdu (ispisnicu) izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija. Pristupnici strani državljani koji upisuju prvu godinu diplomskog studija jednokratno plaćaju punu participaciju u troškovima studija koja iznosi 7.200,00 kuna za jednu godinu redovitog studija.

  Pristupnici koji plaćaju punu participaciju u troškovima, uplatu u iznosu od 7.200,00 kn mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Troškovi studija redoviti diplomski 2021./22.

Pristupnici koji ostvaruju upis izvan upisne kvote

Pristupnici s tjelesnim oštećenjem 60% i više trebaju prilikom upisa priložiti potvrdu kojom dokazuju stupanj tjelesnog oštećenja izdanu od strane nadležne institucije. Ako su prethodno studirali na diplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, uz uvjet da prvi put upisuju drugi studij, trebaju obavezno prilikom upisa predati i potvrdu o državnoj maturi i potvrdu (ispisnicu) o položenim ispitima državne mature te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija, a u svrhu ostvarivanja prava na punu subvenciju troškova prve godine studija.

Pristupnici hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi) iz Domovinskog rata te djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i djeca stopostotnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine, djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. istog Zakona te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. istoga Zakona prilikom upisa trebaju priložiti potvrdu izdanu od strane nadležne institucije kojom potvrđuju navedeni status.

Pristupnici koji ne mogu osobno dovršiti upis

Pristupnici koji iz objektivnih razloga (bolest, samoizolacija i sl.) ne mogu osobno dovršiti upis trebaju kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja će izvršiti upis umjesto njih. U tom slučaju, punomoć je potrebno priložiti ostaloj upisnoj dokumentaciji. U punomoći je potrebno navest ime, prezime i OIB osobe koju se opunomoćuje. Zamjena opunomoćene osobe nije moguća.

!! VAŽNO !! Za pristupnike koji ne dođu osobno na upis neće moći biti izrađene nove studentske iskaznice, stoga preporučamo da pristupnici osobno pristupe upisu.