Upute za predaju diplomskog rada u ljetnom i jesenskom ispitnom roku ak. god. 2020./2021.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju vezanu uz bolest COVID-19, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donio je upute o načinu predaje i obrane diplomskog rada u ljetnom i jesenskom ispitnom roku tekuće akademske godine:

 1. Student, nakon što je položio sve upisane predmete, u Studentsku referadu dostavlja potpisani obrazac za prijavu polaganja diplomskog ispita (Obrazac 3) prema definiranim rokovima predaje i obrane diplomskog rada, gotov rad te Potvrdu o povratu građe u Knjižnicu ERF-a.

  Rokovi predaje i obrane diplomskog rada:

  Ljetni ispitni rok ak. godine 2020./2021.
  Gotov rad predati u Studentsku referadu (3 primjerka u tiskanom obliku predati u Studentsku referadu, 1 primjerak u digitalnom obliku – u pdf formatu poslati mentoru/mentorici na e-mail) najkasnije do 18. lipnja 2021. godine kako bi obrana diplomskog rada mogla biti organizirana do 16. srpnja 2021. godine.

  Jesenski ispitni rok ak. godine 2020./2021.
  Gotov rad predati u Studentsku referadu (3 primjerka u tiskanom obliku predati u Studentsku referadu, 1 primjerak u digitalnom obliku – u pdf formatu poslati mentoru/mentorici na e-mail) zaključno s 17. rujnom 2021. godine (zadnji dan jesenskog ispitnog roka), kako bi obrana diplomskog rada mogla biti organizirana do 15. listopada 2021. godine. Svi radovi predani nakon 17. rujna 2021. uključuju upis studenata u ak. godinu 2021./2022.

  NAPOMENA: Tijekom ak. godine 2021./2022. student je obavezan obraniti rad jer u protivnom gubi status studenta (zbog nemogućnosti ponovnog upisa predmeta u ak. 2022./2023.).
 2. Potvrdu o povratu građe u Knjižnicu ERF-a student dobiva nakon što u Knjižnicu dostavi: gotov rad (u digitalnom obliku - PDF) te ispunjenu (u konzultaciji s mentorom) i potpisanu Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada u digitalni repozitorij ERF-a.
 3. Studentska referada nakon predaje ispunjenog i potpisanog obrasca za prijavu polaganja diplomskog ispita (Obrazac 3) provjerava je li student zadovoljio sve preduvjete za održavanje diplomskog ispita, u dogovoru s mentorom definira datum, vrijeme i mjesto obrane rada te članove Povjerenstva.
 4. Studentska referada obavještava studenta e-mailom i/ili telefonom o detaljima održavanja obrane rada najkasnije 2 radna dana prije zakazanog vremena obrane diplomskog rada.
 5. Studentska referada priprema Zapisnik o obrani diplomskog rada koji dostavlja mentoru najkasnije 1 dan prije dogovorenog vremena obrane diplomskog rada.
 6. Mentor vraća Studentskoj referadi ispunjen i potpisan Zapisnik o obrani diplomskog rada neposredno nakon obrane diplomskog rada.
 7. Studentska referada studentu izdaje Uvjerenje o stečenom akademskom nazivu najkasnije 7 dana nakon obrane diplomskog rada.