Postupak podnošenja prijave za upisi studenata u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2020./2021.

Prijave za upisi studenata u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2020./2021. podnose se isključivo elektroničkim putem, na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . U naslovu prijave potrebno je navesti: Prijava na diplomski studij - ime i prezime pristupnika koji se prijavljuje.

Pristupnici mogu prijave podnijeti do utorka, 15. rujna 2020. godine (do 23:59 sati).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave za upis, kao i prijave za upis podnesene osobno ili poštom, neće se razmatrati i uvažavati te pristupnik neće biti uključen u razredbeni postupak.

Prijava za upis pristupnika koji su preddiplomski studij završili na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Prijava za upis pristupnika koji su preddiplomski studij završili na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu treba sadržavati:

 1. Ispunjen Obrazac za prijavu na Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija.
 2. Rodni list s OIB-om (izvornik ili ovjerena preslika ili e-Rodni list iz sustava e-Građani).
 3. Domovnicu (izvornik ili ovjerena preslika ili e-Domovnica iz sustava e-Građani).
 4. Pristupnici koji imaju mogućnost ostvariti pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote trebaju priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje ostvaruju to pravo.

NAPOMENA: Studenti ERF-a ne moraju dostavljati potvrdu s prijepisom ocjena. Istu će za njih osigurati Fakultet.

Prijava za upis pristupnika koji nisu završili preddiplomski studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Prijava za upis pristupnika koji nisu završili preddiplomski studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu treba sadržavati:

 1. Ispunjen Obrazac za prijavu na Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija.
 2. Svjedodžbu ili uvjerenje o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju i/ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju.
  Državljani RH koji su završili preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij izvan Republike Hrvatske, trebaju priložiti rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja).
  Strani državljani trebaju priložiti rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja.
 3. Prijepis ocjena s prosjekom
 4. Rodni list s OIB-om (izvornik ili ovjerena preslika ili e-Rodni list iz sustava e-Građani),
 5. Domovnicu (izvornik ili ovjerena preslika ili e-Domovnica iz sustava e-Građani).
 6. Strani državljani trebaju priložiti dokaz o državljanstvu,
 7. Pristupnici koji imaju mogućnost ostvariti pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote trebaju priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje ostvaruju to pravo.

Za diplomski studij Edukacijska rehabilitacija pristupnici koji nisu završili preddiplomski studij Rehabilitacija na ERF-u prilažu i:

A. strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika minimalno na razini B2

Za diplomski studij Logopedija pristupnici koji nisu završili preddiplomski studij Logopedija na ERF-u trebaju priložiti i:

A. potvrdu liječnika školske medicine
Molimo koristiti sljedeći obrazac:
Potvrda nadležnog školskog liječnika za studij LOGOPEDIJA

B. Pristupnici koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij Logopedija na ERF-u obvezni su dostaviti potvrdu o uplaćenim troškovima dodatne provjere jezično-govorno-glasovnog statusa u iznosu od 250,00 kn.
Pristupnici uplatu mogu izvršiti na:
IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
Poziv na broj: OIB pristupnika
Opis plaćanja: Troškovi dodatne provjere 2020

Za diplomski studij Socijalna pedagogija pristupnici koji nisu završili preddiplomski studij Socijalna pedagogija na ERF-u trebaju priložiti i:

A. potvrdu liječnika školske medicine
Molimo koristiti sljedeći obrazac:
Potvrda nadležnog školskog liječnika za studij SOCIJALNA PEDAGOGIJA

B. potvrdu o položenim razlikovnim predmetima navedenima u 3. uvjetu upisa na diplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija,

C. Strani državljani (ako nisu završili preddiplomski studij Socijalna pedagogija) trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika minimalno na razini B2.

VAŽNI DATUMI:

15. rujna 2020. (do 23:59 h)
Rok za podnošenje prijava pristupnika na Natječaj za upis u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2020./2021. na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
U naslovu prijave potrebno je navesti: Prijava na diplomski studij - ime i prezime pristupnika koji se prijavljuje.
Pristupnici mogu prijave podnijeti do utorka, 15. rujna 2020. godine (do 23:59 sati).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave za upis, kao i prijave za upis podnesene osobno ili poštom, neće se razmatrati i uvažavati te pristupnik neće biti uključen u razredbeni postupak.

16. rujna 2020. (09:00 h)
Provjera uvjeta za diplomski studij Logopedija za pristupnike s drugih studija (održava se na ERF-u bez posebnog poziva)

18. rujna 2020.
Objava privremene rang liste pristupnika

20. rujna 2020.
Rok za žalbe na privremenu rang listu pristupnika (isključivo e-mailom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )

21. rujna 2020.
Objava završne rang liste pristupnika

23. rujna 2020.
Upis na Diplomski sveučilišni studij Edukacijska rehabilitacija

24. rujna 2020.
Upis na Diplomski sveučilišni studij Logopedija

25. rujna 2020.
Upis na Diplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija

Dodatne informacije moguće je dobiti u Studentskoj referadi za preddiplomske i diplomske studije ERF-a na tel: 01 245 7532 ili putem e-pošte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Detaljnije informacije o uvjetima i postupku upisa na diplomske studije ERF-a dostupne su na poveznici Upisi na diplomske studije.