Javna obrana nacrta doktorskog rada Ivane Šimić Šantić 17. rujna 2020.

Na prijedlog vijeća doktorskoga studija Poremećaji jezika, govora i slušanja, te sukladno članku 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće, na 9. redovitoj sjednici održanoj 16. srpnja 2020. godine, donijelo je odluku da mr. sc. Ivana Šimić Šantić, prof. log. brani nacrt doktorskog rada (sinopsis, temu) pod naslovom "Prediktori receptivnog jezika pedijatrijskih korisnika kohlearnog implantata" u četvrtak, 17. rujna 2020. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f) u predavaonici P10 s početkom u 11,00 sati.

Obrana teme doktorskog rada održat će se pred Povjerenstvom izabranim na 9. redovitoj sjednici sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2019./2020. održanoj 16. srpnja 2020. godine u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Iva Hrastinski,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva,
  2. doc. dr. sc. Luka Bonetti,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član i
  3. izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić,
    Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vanjska članica.