Jednostavna nabava – Izrada i instalacija mobilne aplikacije za istraživanje ponašanja i mentalnog zdravlja (za potrebe projekta PROTECT)

Na temelju članka 4. stavka 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dekan Fakulteta 28. veljače 2022. godine  donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave.

Predmet nabave: Izrada i instalacija mobilne aplikacije za istraživanje ponašanja i mentalnog zdravlja (za potrebe projekta PROTECT)
Evidencijski broj nabave: JN 8/22
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 120.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a)

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama i specifikaciji predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, na način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i tražene dokumente do subote, 5. ožujka 2022. godine do 12:00 sati.

Ponude se dostavljaju (osobno ili poštom) ERF-u (Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb), u zatvorenim omotnicama s naznakom naziva i adrese naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja i naznake "ne otvaraj".

Ponude zaprimljene nakon navedenog roka za dostavu ponuda neće se razmatrati te će se neotvorene vratiti ponuditelju.