Jednostavna nabava - Računalna oprema (računala) (CPV 30230000-0 Računalna oprema)

Sukladno članku 4. stavku 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dekanica Fakulteta 15. rujna 2021. godine  donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave.

Predmet nabave: Računalna oprema (računala) (CPV 30230000-0 Računalna oprema)
Evidencijski broj nabave: 1/21
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 118.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a)

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama i specifikaciji predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, na način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i tražene dokumente do četvrtka, 23. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Ponude se dostavljaju (osobno ili poštom) ERF-u (Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb), u zatvorenim omotnicama s naznakom naziva i adrese naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja i naznake "ne otvaraj".

Ponude zaprimljene nakon navedenog roka za dostavu ponuda neće se razmatrati te će se neotvorene vratiti ponuditelju.