Jednostavna nabava: Sustav nadzora (CPV oznaka: 35125000-6)

Na temelju članka 4. stavka 3. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave, dekanica Fakulteta donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave.

Predmet nabave: Sustav nadzora (CPV oznaka: 35125000-6).

Detaljan opis predmeta nabave utvrdit će se u specifikaciji predmeta nabave u Pozivu za dostavu ponuda.

Evidencijski broj nabave: 53/20

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 199.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

Iznos vrijednosti predmeta nabave financirat će se iz vlastitih sredstava Fakulteta.

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama i specifikaciji predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, na način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i tražene dokumente do 11. prosinca 2020. godine do 12:00 sati.

Ponude se dostavljaju poštom ERF-u (Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb), u zatvorenim omotnicama s naznakom naziva i adrese naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja i naznake "ne otvaraj".