Jednostavna nabava - Računalna oprema (CPV oznaka: 30230000-0)

Sukladno članku 4. stavku 3. Odluke Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (Klasa: 602-04/17-13/1, Urbroj: 251-74/17-04-2/1) Fakultet je, 19. travnja 2018., donio Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: 30230000-0 Računalna oprema).

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima i specifikaciji predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 30. travnja 2018. godine do 09:00 sati."