Usvojen novi Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 16. srpnja 2020. godine usvojilo je Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu(Klasa: 602-04/20-26/5, Urbroj: 251-74/20-05-1/1).

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku pod poslovnim brojem: Klasa: 012-03/20-02/03, Urbroj: 380-031/231-20-4 od 15. rujna 2020. godine kojom je dao suglasnost na Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/16-26/1, Urbroj: 251-74/16-05/3) od 14. lipnja 2016. godine.