Usvojen Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i članka 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, OIB: 34967762426 (u daljnjem tekstu: Fakultet), Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj dana 01. lipnja 2020.g., donijelo je Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stupa na snagu protekom 8 dana od dana objave.

Usvojen Pravilnik o zaštiti na radu Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) i članka 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, OIB: 34967762426, (dalje u tekstu: Fakultet ili poslodavac) te nakon provedenog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom, Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na sjednici održanoj dana 27. siječnja 2020. godine donijelo je Pravilnik o zaštiti na radu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o zaštiti na radu ERF-a stupa na snagu istekom osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici Fakulteta.

Usvojen Pravilnik o zaštiti dostojanstva radnika Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju članaka 26., 27. i 134. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/2014, 127/17, 98/19), članka 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, OIB: 34967762426, te odredaba Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12) i Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017), a nakon provedenog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom, Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na sjednici održanoj dana 27. siječnja 2020. godine donijelo je Pravilnik o zaštiti dostojanstva radnika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o zaštiti dostojanstva radnika ERF-a stupa na snagu istekom osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici Fakulteta.

Usvojen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) i članka 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, OIB: 34967762426, Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na sjednici održanoj dana 27. siječnja 2020. godine donijelo je Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe ERF-a stupa na snagu istekom osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici Fakulteta.

Usvojen novi Pravilnik o radu knjižnice Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Temeljem članka 15. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19) (u nastavku: Zakon) i članka 18. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 25. studenog 2019. godine donijelo je Pravilnik o radu knjižnice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o radu knjižnice ERF-a stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici Fakulteta.