Natječaj za izbor i prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor i izvanredni profesor, suradničko radno mjesto–viši asistent i stručno radno mjesto–stručni suradnik(u sustavu znan. i visokom obrazovanju)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i prijam u radni odnos:

1. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije

2. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju

Pristupnici iz točke 1. i 2. ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (119/22), uvjete Rektorskog zbora te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

3. jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto – viši asistent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filologija, na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju

Uvjet:

 • završen doktorski studij Lingvistike, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filologija

Prednosti:

 • objavljeni znanstveni radovi u području lingvistike, primijenjene lingvistike, psiholingvistike i logopedije
 • poznavanje metoda izrade i obrade korpusa govorenog jezika
 • poznavanje metoda istraživanja jezičnog usvajanja i obrade u stvarnom i odgođenom vremenu.

4. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – edukacijski rehabilitator; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida

Uvjet:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija i diplomski sveučilišni studij Edukacijska rehabilitacija odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij rehabilitacije /edukacijske rehabilitacije
 • poznavanje rada na računalu

5. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – logoped; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme (do šest mjeseci), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju

Uvjet:

 • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij logopedije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika

Pristupnici iz točke 3. – 5. ovog natječaja uz pisanu prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica)
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu.

Pristupnici iz točke 3. – 5. koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave/prijava na točku 1., 2. i 3. ovog natječaja je 30 dana, a na točke 4. i 5. je 8 dana od dana posljednje objave.

Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.