Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (1 izvršitelj) te na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped (2 izvršitelja)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem zaposlenika u radni odnos:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – stručni referent; interni naziv: administrativni tajnik, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Uvjeti:

  • SSS, društveni smjer,
  • poznavanje rada na računalu,
  • poznavanje engleskog jezika,
  • 1 godina radnog iskustva

Prednost: radno iskustvo u administrativnim poslovima.

Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (najduže godinu dana), u punom radnom vremenu

Uvjet:

  • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij logopedije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije

Prednost: radno iskustvo u poslovima logopedske procjene za djecu predškolske i školske dobi

Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do tri godine), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

  • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij logopedije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije

Prednost: radno iskustvo u procjeni i podršci djece rane i predškolske dobi

Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

  • životopis
  • dokazi o ispunjavanju uvjeta
  • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica),
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj, prijavom na natječaj, izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.