Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radna mjesta I. vrste: stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – psiholog i logoped (2 izvršitelja), te stručni suradnik – edukacijski rehabilitator (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos:

1. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – psiholog, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu projekta/Programa "Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajima iz spektra autizma", na određeno vrijeme (do završetka projekta, a najduže do studenog 2024. godine), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije

Prednost na natječaju imaju kandidati s trogodišnjim iskustvom u procjeni i podršci djeci s poremećajem iz spektra autizma i njihovim obiteljima.

2. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – logoped, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu projekta/Programa "Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajima iz spektra autizma", na određeno vrijeme (do završetka projekta, a najduže do studenog 2024. godine), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije

Prednost na natječaju imaju kandidati s trogodišnjim iskustvom u procjeni i podršci djeci s poremećajem iz spektra autizma i njihovim obiteljima.

3. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – edukacijski rehabilitator, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do dvije godine), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

Prednost na natječaju imaju kandidati s iskustvom u području edukacijsko-rehabilitacijske procjene djece, učenika s teškoćama u razvoju, odraslih osoba s invaliditetom, primjene kognitivnih strategija učenja i poučavanja, savjetovanja učitelja, roditelja, pomoćnika u nastavi

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

  • životopis
  • dokazi o ispunjavanju uvjeta
  • elektronički zapis o radnopravnom statusu
  • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka

Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.