Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) – informatičar (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos:

 1. na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) – informatičar, na određeno vrijeme (do godinu dana), s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij, smjer informatičkog usmjerenja
 • poznavanje rada u ISVU i LDAP sustavu
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • najmanje 3 godine radnog iskustva rada na istim ili srodnim poslovima

Prednost na natječaj imaju pristupnici koji:

 • imaju iskustvo na istim ili srodnim poslovima u visokoškolskoj ustanovi

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 1. životopis
 2. domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 3. preslika odgovarajuće diplome/odgovarajućih diploma,
 4. elektronički zapis o radno pravnom statusu,
 5. dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima, ako je primjenjivo.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajuće/ih diplome/a, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.