Natječaj za izbor izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent (2 izvršitelja) na projektu Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje P.R.O.T.E.C.T.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ za izbor:

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području Društvene znanosti- znanstvenom polju Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti ili znanstvenom polju Psihologija ili znanstvenom polju Sociologija ili znanstvenom polju Socijalne djelatnosti; ili znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo- znanstvenom polju Temeljne medicinske znanosti ili znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti ili znanstvenom polju Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, na određeno vrijeme (najviše 4 godine), u punom radnom vremenu, na projektu Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje P.R.O.T.E.C.T. (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2020-02-2852)
 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području Društvene znanosti- znanstvenom polju Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti ili znanstvenom polju Psihologija ili znanstvenom polju Sociologija ili znanstvenom polju Socijalne djelatnosti; ili znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo- znanstvenom polju Temeljne medicinske znanosti ili znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti ili znanstvenom polju Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, na određeno vrijeme (najviše 4 godine), u punom radnom vremenu, preko projekta Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti (Hrvatska zaklada za znanost), a na projektu Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje P.R.O.T.E.C.T. (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2020-02-2852)

Uz uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici na natječaj (1. i 2. točka) moraju ispunjavati sljedeće obvezne uvjete:

 • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, psihologije, sociologije, socijalnog rada ili medicine,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom studiju odnosno integriranom preddiplomskom i diplomskom) najmanje 4,00

Dodatni uvjeti:

 • iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkom radu/znanstveno-istraživačkim projektima,
 • objavljeni radovi u znanstvenim časopisima,
 • održana izlaganja na znanstvenim skupovima/konferencijama,
 • nagrade, priznanja i sl. za izvrsnost u studiranju,
 • izvrsno služenje engleskim jezikom.

U prijavi na natječaj pristupnici su obvezni navesti na koji se natječaj prijavljuju (navesti broj točke/točaka natječaja). Ako se pristupnici prijavljuju na obje točke natječaja, a tražena dokumentacija je jednaka za obje točke, tada je dovoljno poslati dokumentaciju u jednom primjerku.

Uz pisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis (Europass, sukladno uputama za izradu, uz detaljno ispunjene opisne kategorije iz kojih je moguće utvrditi ispunjenje obveznih i dodatnih (ako je primjenjivo) uvjeta),
 • motivacijsko pismo s opisom karijernih ciljeva i istraživačkih interesa (najviše tri kartice teksta),
 • kratak sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti uz popis radova (ako je primjenjivo),
 • dokazi o prethodno objavljenim radovima te aktivnom sudjelovanju na skupovima (ako je primjenjivo),
 • pismo preporuke jednog sveučilišnog profesora ili znanstvenika koji su upoznati sa znanstvenim, nastavnim ili stručnim aspektom rada pristupnika (potrebno navesti kontakt),
 • ovjereni prijepis ocjena (za sve koji su završili studij prema bolonjskom procesu dovoljna je kopija dopunske isprave o studiju),
 • preslika odgovarajućih diploma,
 • potvrda o upisanom doktorskom studiju (ako je primjenjivo),
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države.

Životopis, motivacijsko pismo, preporuku te kratak sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti potrebno je priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (najmanje C1).

Pravo prijave na natječaj imaju, pod jednakim uvjetima, osobe oba spola.

Pristupnici koji zadovoljavaju obvezne uvjete bit će pozvani na motivacijski razgovor u terminu po dogovoru.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Pristupnici na natječaj, prijavom na natječaj, izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Prijave se mogu podnijeti do (zaključno s) 31. kolovoza 2021.godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.