Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) na projektu „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND“ (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos:

1. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) na projektu „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND“, na određeno vrijeme (do travnja 2024. godine odnosno do završetka projekta), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije
 • iskustvo u primjeni asistivne tehnologije u radu s djecom s teškoćama u razvoju
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu

Prednost će imati kandidati s:

 • organizacijskim i komunikacijskim vještinama
 • iskustvom rada u timu
 • društveno korisnim radom u akademskoj i široj zajednici
 • sudjelovanje u provedbi znanstvenih istraživanja

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.