Natječaj za prijam na radno mjesto: stručni suradnik na Odsjeku za oštećenja vida (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik na Odsjeku za oštećenja vida, na određeno vrijeme (do 3 mjeseca), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

  • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij rehabilitacije /edukacijske rehabilitacije
  • iskustvo rada u području oštećenja vida i orijentacije i kretanja osoba oštećena vida

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

  • životopis,
  • preslike odgovarajuće/ih diplome/a,
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu,
  • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice).

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.