Natječaj za izbor zaposlenika: predavač (1 izvršitelj) i asistent (1 izvršitelj) te prijam na radno mjesto: položaj I. vrste-rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi (Tajnik) (1 izvršitelj), stručni suradnik (1 izvršitelj) i spremačica (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – predavač, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida (Suglasnost Kl: 100-01/19-03/538, Ur.broj: 380-012/246-19-2 od 21. studenoga 2019.)

2. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (zamjena), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida (Suglasnost Kl: 100-01/19-03/500, Ur.broj: 380-012/246-19-2 od 14. studenoga 2019.)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi,  interni naziv: Tajnik/ica, na određeno vrijeme (zamjena radi korištenja rodiljnog dopusta), u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu: Klasa: 100-01/19-03/436, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 26. rujna 2019.)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (dipl.iur./mag.iur)
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci (poželjno u visokoškolskom obrazovanju)
 • Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:
 • životopis,
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta,
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju.

4. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik na Odsjeku za poremećaje u ponašanju, na određeno vrijeme (zamjena do 3 mjeseca), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije
 • iskustvo sudjelovanja na EU projektima u području prevencijske znanosti

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajuće/ih diplome/a, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)

5. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste - namještenik – spremačica, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (zamjena – najduže do 6 mjeseci), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • osnovnoškolsko obrazovanje / SSS
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova (Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pribaviti će Fakultet po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.)
 • radno iskustvo: nije važno

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) i
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava na točke 1. i 2. ovog natječaja je 30 dana od posljednje objave natječaja, a na 3., 4. i 5. točku 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.